Bitaraplyk bagty


Bitaraplyk bagtyBagtyýarlyk döwrümiziň şuglasy,
Garaşsyz Watanyň Bitaraplygy.
Ak ýollarda göwnümiziň gurbaty,
Döwletli Diýaryň Bitaraplygy.

Parahatlyk älem-jahan baýlygy,
Dost-doganlyk dünýäň bagtyýarlygy,
Şanly toýa beslän eziz diýary,
Garaşsyz Watanyň Bitaraplygy.

Şäherler, obalar mermer binaly,
Bagtyýar ilimiň dilde senasy,
Asudalyk, abadanlyk penasy-
Döwletli Diýaryň Bitaraplygy.

Gül Watanda ýaýnaýarys erkana,
Ak mermerli ak şäherim görkana,
Dostluk ýoly nurun saçýar mekana,
Döwletli Diýaryň Bitaraplygy.

Ýaň salyp dur Bitaraplyk dessany,
Şatlyk-şowhun Bagtyýarlyk bossany,
Agzybir ilimiň baky isläni-
Garaşsyz Watanyň Bitaraplygy.

Ömrüň uzak bolsun, Arkadagymyz!
Dünýä dolýar belent şöhrat-şanymyz,
Buýsanjymyz, sowulmajak ýazymyz-
Döwletli Diýaryň Bitaraplygy.

Akmyrat REJEBOW