Watan


WatanSaňa bolan söýgüm syzyp jigerden,
Ylhamym joşduryp söýleýär waspyň.
Deňiz tolkuny deý daşsam meger men.
Gözbaşynda daýym, Watanym keşbiň.

Gözel dogduk depäm, gül çyragymsyň,
Sende jemlenendir yhlasym, tobam.
Ýagtylyk paýlaýan tylla kuýaş deý,
Nuruňdan görklenýär şäherdir obaň.

Düwüri mukaddes sahy topragyň.
Asty-üsti genji-käniň mesgeni.
Düňle çöller bu gün gülzara dönüp,
Ýada salýar jennet bagy Eremi.

Sähel salym senden bolanymda daş,
Üzüläýjek ýaly ýüregmiň örki.
Ak sakally dana goja keşpdeş,
Daglaryň duýguly dünýämiň görki.

Synlanyň aklyny haýrana goýýan,
Çeşmi-çaýyň, dereleriň ajaýyp.
Köňülde beslenip wysala dönen,
Toýlaryň goşadan tutýar halaýyk.

Miwe BEKMYRADOWA