TOÝLY DIÝAR


TOÝLY DIÝAREziz ilim zerden lybas geýipdir,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!
Alyslardan myhman bary gelip dur,
Ak öýüň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Beýik döwletim bar Ýeriň ýüzünde,
Oguz han dek Arkadagy öňünde,
Aty agnar bu türkmeniň düzünde,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Buýsanç bilen pasyrdaýar Tugumyz,
Baky bagta sary barýan ugrumyz,
Şöhrata beslenýär aýdyň ýolumyz,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Arkadagyň paýhas-düri seçilýär,
Otuz ýylda asyrlyk ýol geçilýär,
Çüwen ykballary döwür eçilýär,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Bereket çeşmesi — daşgynly siller,
Dostlugyň köprüsi — dogan dek iller,
Oguzlaň namasy — bu şirin diller,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Ösüşleri bedewlere taýlaýas,
Şatlygmyzy ulus-ile paýlaýas,
Nazarmyzy Arş üstüne aýlaýas,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Bagtyýarlyk ülkämize nur saçýar,
Parahatlyk bize gujagyn açýar,
Berkararlyk ýaňy älemi guçýar,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Milli mirasymyz dünýä ýaýylýar,
Arkadaga alkyş sözler ýagylýar,
Şanly günler altyn harply ýazylýar,
Ak öýüň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Oguljahan Mätiýewa