EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Hemişelik Bitaraplygymyz —baky bagtymyz
06.11.2020

Asyrlar boýy uly isleg-arzuw bilen ýaşan halkymyz bu günki günde parahatçylygyň, ylalaşygyň we halklaryň arasynda dostlugyň hakyky merkezine öwrülen Garaşşyz

Eser gahrymanlarynyň mertebesi Ussat ýazyjy Beki Seýtäkowyň eserlerinde Taryhy şahsyýetler dogrusynda
05.11.2020

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Beki Seýtäkowyň döredijiligi dogrusynda söz açylanda, onuň eserleriniň aglaba böleginiň taryhy temada döredilendigini aýtman geçmek bolmaz.

Halkara hyzmatdaşlykda möhüm ädimler
04.11.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda şu ýyl Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplygynyň

Garagumuň çulbalary
03.11.2020

Aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän giňişlikde ýaýylyp ýatan Garagum sährasy tebigy gözelliklere diýseň baý. Ösümlik hem-de haýwanat dünýäsiniň köpdürliligi bilen görenleri

Bagtyýarlygyň binýady
02.11.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda, täze taryhy döwrümiz yzygiderli ösüşlere hem-de giň möçberli özgertmelere, şanly senelere beslenýär.

Bitaraplyk barýar Ýeriň ýüzünden
30.10.2020

Bitaraplyk barýar Ýeriň ýüzünden: «Adamzada haýyr işler baş» diýip. Bitaraplyk dünýäň göwnün çaglaýar, Bilaraplyk — Ýere-göge HOŞNIÝET!

Taryha siňen owazlar
29.10.2020

Il içinde oglan bagşy ady bilen tanalan Sahy Jepbarow Sary bagşynyň pähim parasadyny özüne görelde mekdebi edinip, ony ömür pendine öwrüpdir.

Bitaraplyga buýsanç
28.10.2020

Bitaraplyk diýmek – parahatlykdyr, Gökde erkin ganat kakýar kepderi. Asmanyň-zeminiň parahatlygna, Göwünlermiz mydam ganat bekledi. Bitaraplyk diýmek – hoşniýetlikdir, Ak ýollara şugla bolup nur saçýan.

Kökli işim-görkli işim
27.10.2020

Halkymyzda nesillere guwanmak, buýsanmak bilen «Kökleriňiz alyslara ýaýrasyn!» diýen aýtgy ýörgünli. Türkmen zenanlary öz döredýän nagyşlarynyň asyl nusgalaryny durmuşda duş gelýän täsinliklerden

Agzybirligiň arzyly ýoly
26.10.2020

Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasy strategiýasy dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, işjeň hyzmatdaşlygy we durnukly ösüşleri pugtalandyrmaga gönükdirilendir.