EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Sagdynlyk aýdymy
14.05.2020

Tereňdir howasy baýyrlaň, daglaň, Sähranyň ot-çöpi derdiňe derman. Gözel görke gelen çynar baglaryň, Bu gün güllerine bolsam men gurban.

«Çala eşiden…» (Hekaýa)
13.05.2020

— Durdygözel eje uzakly günüň ýadawlygyny indi duýup başlady. Guşdyrnak gök çaý demlenip öňüne alany hem şoldy, ogly Seýranyň otagyndan eşidilýän hümürdä diň saldy.

Şabaz bedewleri wasp edýän täze tapyndylar
12.05.2020

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda ...

Uruş ýyllarynyň gahrymanlary
11.05.2020

Uruş ýyllarynyň gahrymanlary Gowgaly günleri ýatlamagam kyn, Ýatlamazlyk bolsa bolýar has çetin.

«Ýeňiş» sazynyň söhbedi
08.05.2020

Golaýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda halypa mugallymlaryň, talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda aýdym-sazly ýatlama dabarasy geçirildi.

Nesilleri baglanyşdyran dabaralar
07.05.2020

Ýurdumyzda ýaşuly nesliň wekillerine, uruş we zähmet weteranlaryna goýulýan belent sarpa mähriban Arkadagymyzyň öňe sürýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.

Duzuňyzy dadyp... (Hekaýa)
07.05.2020

Gadymdan bäri halkyň arasynda dilden-dile, ilden-ile geçip, ýaşap gelýän bu gyzykly kyssanyň haçan dörändigi belli däl. Menem muny atamdan eşitdim, ol hem öten eždatlarymyzdan eşidip, bize ýetiripdir.

Baba Gammar – saz sungatynyň hemaýatkäri
07.05.2020

Irki döwürlerden bäri gündogar halklarynyň saz medeniýetinde atlary rowaýata öwrülen Gorkut ata, Baba Gammar, Aşyk Aýdyň saz sungatynyň hemaýatkärleridir (pirleridir).

Pyýada ýöremegiň peýdasy
06.05.2020

Pyýada ýöremek saglygy, bedeni, ruhy berkitmegiň iň ýeňil we iň howpsuz usulydyr. Pyýada ýöremek bedeniň has oňat we netijeli işlemegine...

Tagzym size, Gahrymanlar!
06.05.2020

Başym egip baky oduň öňünde, Gahrymanlarmyza togap eýledim. Olaň parahatlyk gazanmak üçin Çeken jebir-jepasyny oýladym.