EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Owadan gül
06.05.2020

Kitabymy okap başlanymda, asmana gol bulap, howalanyp duran garry çynar agajynyň aşagyndaky oturgyçlarda menden başga adam ýokdy.

Türkmen alabaýy — milli mirasymyz
06.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ähli pudaklarda sazlaşykly ösüş gazanylmagynda döredilýän ähli mümkinçilikler bilen bir hatarda türkmen halkynyň gadymdan gelýän

Men aşygyň owaldan ... (Hekaýa)
05.05.2020

Goşun gullugyndan gelen gününiň ertesidi, ene ýabyň gaýrasyndan geçýän pyýada ýoluny külterläp barýan Kerem igdeli deräniň deňine ýetende

Lukman Hekimiň goşgy setirlerine öwrülen sargytlaryndan
05.05.2020

Damarlaryň gatap agyrtsa teni, Narpyzdyr o derdiň bire-bir emi. Gyzamyk teniňe örse em azdyr. Ýönekeý dermany aýdymdyr-sazdyr.

Watan mertleri baky ýaşaýar
05.05.2020

Baş arhiw müdirliginiň foýesinde arhiwde saklanylýan uruş ýyllaryna degişli fotosuratlaryň, şeýle hem suratkeşlerimiziň Beýik Watançylyk urşuna degişli eserleriniň sergisi guraldy.

Danalardan dürdäneler
05.05.2020

Seniň ömrüňde iň möhüm günleriň ikisi — bu doglan günüň hem-de näme üçin doglanyňa düşünen günüň Mark Twen

Unudylmajak günler (Hekaýa)
05.05.2020

Ýazjemal ir oýandy. Reňki soluşan begres donuny egnine geýip, daş çykdy. Güýz pasly ýaňy başlanam bolsa, howanyň ýakymsyz çigregi bardy.

Bendiwan (Hekaýa)
05.05.2020

...Toý zalyna girenimden üýtgeşik bir täsir kalbyma doldy. Edil garşymda, içimden parran geçip barýan gözleriň maňa şeýlebir gözügidijilik bilen ...

Türkmen operasynyň öçmez ýyldyzy
05.05.2020

Beýik Watançylyk urşynyň gazaply günlerinde zähmet ýoluna başlan Maýa Kulyýewanyň örän giň we özboluşly döredijilik ýoly bar.

Ynsany umyt hem ynam ýaşadýar
05.05.2020

Halkymyzyň ajaýyp geljegi, ýurdumyzyň parahatçylygy we asudalygy ugrunda göreşen merdana ata-babalarymyzy ýatlanymyzda şu günki...