EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Ussat artisti ýatlap
05.05.2020

Bereket etrabynyň Ajyguýy obasynda atamlarda gezip ýördüm. Ýetginjeklik döwrümdi.

Halypany ýatlap...
02.05.2020

Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewalara baranymda, onuň gyzy Mahym unaş kesip oturan eken. Ol unaşy seçelendirip, gyzyl burç gaýnap duran suwa atdy.

Ýüreklerde ýaşaýan ussat
01.05.2020

Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň aramyzdan gideli bäri köp wagt geçmese-de, ýaşan manyly ömrüni milli aýdym-saz sungatymyzyň ösmegine bagyşlan halypa aýdymçy baradaky ýakymly ýatlamalar serimize dolýar.

Gözellik bossany
01.05.2020

Dünýä meşhur türkmen dokmaçylygy öz inçeligi bilen asyrlarboýy tanalyp gelinýän sungatdyr.

Keşplerde janlanan gymmatlyklar
01.05.2020

XX asyryň türkmen şekillendiriş sungatynyň nakgaşlyk ugrunyň taryhyna ser salanymyzda, Bäşim Nuraly, Aman Kulyýew, Yzzat Gylyjow, Aýhan Hajyýew

Göz öňümde bahar...
30.04.2020

Baglarda agaçlar pyntyk ýaryp, täzeden döreýiş döwrüni başdan geçirýän tebigatyň uzyn taryh gatynda ýene bir täze sahypa ýazylyp başlanýar.

Sanly tehnologiýalara giň ýol
30.04.2020

Mähriban Arkadagymyz okgunly ösýän tehnologiýalary hasaba almak bilen, bilim edaralarynda täze hünärleriň yzygiderli girizilmeginiň wajypdygyny aýdýar.

Ynsan saglygy — gymmatly baýlyk
30.04.2020

Ýurdumyzda her bir raýatyň saglygyny goramaga, berkitmäge bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek maksady bilen saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar...

Awtograf (Hekaýa)
29.04.2020

Poçtadan gazet alyp işe barmak üçin awtobus duralgasyna ýetip bassyrmanyň aşagynda boş oturgyçda oturdym.

Toý çelpegi
29.04.2020

Çelpek toý saçagynyň milli tagamlarynyň biri. Käbir etraplarymyzda, obalarymyzda dowam edip gelýän däbe görä toýda köpçülik bolup çelpek ýaýylýar.