EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Eşretli durmuşyň gözbaşy
09.10.2020

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda berkarar Diýarymyzda mähriban halkymyzyň saglygyny goramak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Bitaraplyk syýasaty dabaralanýar
08.10.2020

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdaşlygynyň we goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösmegine düýpli itergi berdi.

Asylly däpleriň sazlaşygy
07.10.2020

Halkymyzyň gelin edinmek, gyz çykarmak toý adatlary bilen bagly edim-gylymlary türkmençilik däpleriniň özenini düzýär. Şeýle bolansoň, hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda:

Halk hakydasynyň hatyrasy
05.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan asylly däplerine we dessurlaryna aýratyn sarpa goýulýar.

El keşdeli tahýalar milli gymmatlyklarymyzyň ajaýyp nusgasydyr
02.10.2020

Türkmeniň dünýäde gadymy halklaryň biridigine onuň döreden milli gymmatlyklary, lybaslary şaýatlyk edýär. Türkmen gelin-gyzlarynyň dakynýan altyndyr kümüşden ýasalan şaý-sepleri hem ululygy...

Ussat tüýdükçi
02.10.2020

Garaşsyzlyk zamanamyzda saz sungatynyň sarpasy abraýly bolup, hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen halypa-şägirtlik ýörelgeleri, halk aýdym-sazlarymyzyň wagyz edilişi barha giň gerim alýar.

Päk zähmete sarpanyň belent dabarasy
30.09.2020

26-njy sentýabrda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy mynasybetli Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda uzak ýyllaryň dowamynda çeken ...

Watan
29.09.2020

Saňa bolan söýgüm syzyp jigerden, Ylhamym joşduryp söýleýär waspyň. Deňiz tolkuny deý daşsam meger men. Gözbaşynda daýym, Watanym keşbiň.

Buýsançly goşgy
26.09.2020

Arkadagyň Watanynda toý bu gün, Toýly-baýramly il ýagşy bolýandyr. Döwletlilik ýörelgeli türkmende Göwünleň derýa dek joşy bolýandyr.

Berkararlyk buýsanjy
25.09.2020

Mälim bolşy ýaly, şu günler agzybir hem-de zähmetkeş türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda uly bir şanly senä—baýramlaryň naýbaşysy hasaplanýan ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi dokuz ýyllyk ...