EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Söwdagär hem-de bilbil
29.04.2020

Günleriň birinde söwdagär bazardan gaýdyp gelýärkä, ýolda bir bilbili tutupdyr. Söwdagär bilbili öýe getirip, onuň üçin gymmatbaha daşlar bilen bezelen ...

Güläleklerden narlara çenli
29.04.2020

Bahar pasly dowam edýär. Bahar diýlende, öňi bilen, köz kimin gülälekler, ýüregiň «dili» ýaly bolup açylýan çigildemler göz öňüňe gelýär.

Ösümlikler dünýäsine syýahat
29.04.2020

Pyrtykal agajy 100 ýyldan gowrak wagtlap miwe berýär.

Gönübek
28.04.2020

Türkmen milli aýdym-saz sungatymyzyň asyrlarboýy taraşlanyp, nesilden-nesle geçirilip, bu günki gün kämil derejä ýetirilmegi ussat bagşy-sazandalarymyz Gulgeldi ussa...

Milli aýdym-saz sungatymyzyň ussatlary
28.04.2020

Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Ile döwlet geler bolsa...» atly ajaýyp eserinde: «Türkmen halkynyň aýdym-saz mirasy köpdürli özboluşly gatlaklaryň we ...

Saglyk bilen sungata sary
28.04.2020

Babasary halypa bilen çaý başyndaky gürrüňçiligimiz sporta ýazdy gitdi. Eýse näme, sungat sportdan üzňe däl-ä...

SAGDYN IÝMITLENMEK ÝÖRELGESI
28.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ilatyň durmuş we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, keselleriň öňüni almak, ynsan saglygyny goramak babatda giň möçberli...

Muhy bagşy Aman ogly
28.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Nobatnyýaz Saýyly, Ýagşy tüýdükçi, Aman bagşy, Mäti bagşy, Oraz salyr...

Ajaýyp baýramyň şanyna
27.04.2020

Halkymyzyň tebigat bilen bitewüligi, sagdynlyk, ruhubelentlik we döredijilikli ýaşamak bilen bagly esaslary ahalteke bedewleriniň ýaşaýyş-durmuş keşbi bilen sazlaşykly utgaşygy emele getirýär. ...

Halk döredijiliginde bedewleriň waspy
27.04.2020

Bedew diýlende, türkmeniň ýüregi gürsüldäp, gözi uçganaklaýar, kalbyna hyjuw, merdanalyk inýär. At türkmen üçin mukaddesdir, keramatdyr.