EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Edebi mirasymyz hakda kelam... (Aýdyşyk)
09.06.2020

— Türkmen mydam söze gadyr goýupdyr, Barlyk içre çyn halypa uýupdyr, Ol ne bagdyr, ajap çemen bogupdyr, Ruhy baýlyk, nedir datly miwesi?!

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty
08.06.2020

Pederler meşhurdyr Ýeriň ýüzünde, Mukamdyr ot-çöpi sähra-düzünde, Hyruçly duýgular joş urýar mende, Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.

Türkmen medeniýetiniň şöhratly ýoly
05.06.2020

Adamyň we jemgyýetiň döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň toplumy bolan medeniýet adamzat jemgyýetinde ruhlandyryjy, terbiýeçilik...

Bagtyýarlyk ýar bolsun!
04.06.2020

Ýürekde egsilmez söýginiň güýji, Gözleriň guwanjy, göwünleň genji, Köňülleň buýsanjy, başlaryň täji, Türkmenistan ýurdum berkarar bolsun, Bagtyýarlyk oňa baky ýar bolsun!

Müň derde derman
03.06.2020

Goýnunda ömür sürýän tebigatymyz örän jomart we bize ýakyn hossardyr. Ýöne bulary duýmak üçin biziň özümiziň hem tebigata ýakyn durmagymyz gerek. Tebigat bilen aramyzda şeýle ysnyşykly sazlaşygy ýola goýup bilenimizde

Aşgabat şäheriniň medeniýet müdirliginiň Bagyr oba medeniýet öýi
03.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde medeniýetimiziň ösen gadymy ojagy bolan Bagyr obasynda 2016-njy ýylda döwrebap oba medeniýet öýi gurlup ulanylmaga berildi. ..

Watan
01.06.2020

Ymgyr sähralary täsin, söhbetli, Ýaýlalary gyşyna-da ýaz ýaly. Hydyr gezen çöli, düzi hikmetli, Watan hakda näçe ýazsaň az ýaly.

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Täze zaman medeniýet merkezi
29.05.2020

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman obasynyň 200 orunlyk tomaşaçylar zaly bolan medeniýet merkezi 2014-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi.

Milli guwanjymyz
28.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, halyçylyk sungatyny kämilleşdirmäge uly üns berilýär.

Türkmenistanym
27.05.2020

Buýsanjym, namysym, kalba beslänim, Ata ýurdum — eziz Türkmenistanym. Ýazlaryň ýazlaga çykan ýeridir, Taňryň nazar salyp bakan ýeridir. Bu topragyň kerem dermany bardyr, Okap bilseň, müň bir ter many bardyr.