EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Garaşsyzlyk – halkyň beýik ykbaly
24.09.2020

Türkmenistan geçen gysga taryhy döwürde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň saýasynda dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan parahatçylygyň, durnuklylygyň...

Halypa gyjakçy
23.09.2020

Meşhur gyjakçynyň ady onuň ýaşap geçen döwründe türkmen milli aýdym-saz sungatynyň ägrtleri bolan Aly Seýit, Hanmämmet Allanur ogly, Hemra Şyh, Hanjan gyjakçy...

Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ýörelgämiz, ygrarymyz
22.09.2020

Hoşniýetli köňülleriň, ynsanpewer ýoly ýagty, Uýýanymyz asudalyk, adam hakda şygarymyz. Meger şudur köňülleriň altyn tagtdan bina bagty, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ýörelgämiz, ygrarymyz.

Zynatdyr elwan parçalar
21.09.2020

Türkmen halky nepis senetleriň naýbaşy görnüşlerini kämil sungat derejesine ýetirip, gözelligiň täsin nusgasyna öwürmegi başarypdyr. Şeýle senetlere türkmeniň ...

Milli ýörelgelerimiziň sarpalanylyşy
18.09.2020

Milli mirasyň waspy bilen ynsanperwerligiň türkmen nusgasyny äleme ýaýýan hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň neşir edilmegi ...

Bilbil owazly aýdymçy
17.09.2020

Hormatly Prezidentimiziň: «Biziň ýurdumyzda türkmen bagşylarynyň zehinine, ýerine ýetirijilik ussatlygyna, olaryň çalýan sazlaryna we aýdýan aýdymlaryna aýratyn hormat goýulýandygyny ...

Garaşsyz Türkmenistan — jenneti mekan
16.09.2020

Mälim bolşy ýaly, 1991-nji ýylda Garaşsyzlygyny alan ýurdumyz özüniň saýlap alan we şöhratly pederlerimiziň Watany, parahatçylygy, ylalaşygy hem-de milletiň bitewüligini goramak ýaly köp asyrlyk arzuwlarynyň ...

Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum
15.09.2020

Ata Watan Türkmenistan Diýarym, Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum. Seni meşhur etdi Hak Howandarym, Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Arkadagly Garaşsyz Diýar
14.09.2020

Özbaşdak döwletli ýurdum erkana, Jenneti mekanda iller bagtyýar. Bu gün öňküsinden has-da görkana, Eziz Arkadagly Garaşsyz Diýar.

Saz äleminde ýaş sazanda
11.09.2020

Şamyrat Gurbannepesow 1927-nji ýylyň güýz aýlary Baharly topragynyň gadymy Durun obasynda dünýä inýär. Şamyradyň kakasy Gurbannepes daýhançylyk bilen meşgul bolupdyr.