EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Milli gymmatlyklaryň mekany
26.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky bagtly eýýamyň gujagynda bagtyýar ýaşaýar.

Aşgabat
23.05.2020

Bagta uzan ak ýollar Saňa barýar, Aşgabat! Süýji arzuw-umytdan Bina bolýaň, Aşgabat! Gijeleriň lowurdar, Misli dür seçilipdir. Tebigat saňa taýsyz Gözellik eçilipdir.

Hormatly Prezidentimiziň saglyk we sagdynlyk hakynda parasatly sözleri
22.05.2020

Sagdyn durmuş yörelgesini berjaý edýän adamlary maşgala gatnaşygyndan, adamlara bolan garaýşyndan, dünýä bolan höwesinden tanap bolýar. Şeýle adamlar elmydama ruhubelent bolýarlar.

Saglygyň goragynda
21.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň uzak geljegi nazarlaýan beýik başlangyçlary netijesinde, parlak ýyldyz bolup nur saçýan owadan ýurdumyz egsilmez eşretleriň

Kitaplar — elektron görnüşde
20.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy mizemez mukaddesliklerdir
15.05.2020

Ýurduň Konstitusiýasy döwletiň Esasy kanunydyr. Konstitusiýada döwletiň hukuk ýagdaýynyň kesgitlemesi we ösüşiniň esasy ugurlary beýan edilýär.

Sagdynlyk aýdymy
14.05.2020

Tereňdir howasy baýyrlaň, daglaň, Sähranyň ot-çöpi derdiňe derman. Gözel görke gelen çynar baglaryň, Bu gün güllerine bolsam men gurban.

«Çala eşiden…» (Hekaýa)
13.05.2020

— Durdygözel eje uzakly günüň ýadawlygyny indi duýup başlady. Guşdyrnak gök çaý demlenip öňüne alany hem şoldy, ogly Seýranyň otagyndan eşidilýän hümürdä diň saldy.

Şabaz bedewleri wasp edýän täze tapyndylar
12.05.2020

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda ...

Uruş ýyllarynyň gahrymanlary
11.05.2020

Uruş ýyllarynyň gahrymanlary Gowgaly günleri ýatlamagam kyn, Ýatlamazlyk bolsa bolýar has çetin.