EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Täze kitap — täze dünýä
10.09.2020

Halkymyzda täze kitabyň dünýäňe üýtgeşik täsir edýän ýakymynyň bardygy dogrusynda aýratyn nygtalyp aýdylýar. Ol aýtgylar her birimiziň ýüregimize ornap...

Berkararlygyň berk binýady
09.09.2020

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz indi ýigrimi dokuz ýyl bäri dünýäniň çalt ösýän, asuda, parahat döwleti hökmünde özüniň täze taryhynyň şöhratly ýoluny dowam etdirip gelýär.

Ýekegowagyň taryhy
08.09.2020

Biziň Watanymyz – Türkmenistan tebigy, medeni we taryhy ýadygärliklere örän baý ýurtdyr. Täsin ýadygärlikleriň biri Türkmenistanyň günorta serhetinde,

Täze kitabyňyz üçin sag boluň, eziz Arkadagymyz!
07.09.2020

Hormatly Prezidentimiz mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň şanly toýuna uly ruhubelentlik bilen barýan günlerimizde «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň ...

Sahna durmuşy
04.09.2020

Bir habarçy Juma Ýazmyradowdan: – Ömür ýoluňyz we döredijiligiňiz hakynda gysgajyk gürrüň beräýiň! - diýip, haýyş edýär. Ol: – Şunça ýaşabam gysga gürläp bormy?! – diýip, köpmanyly jogap beripdir. Allaberdi, söhbedimizi ömür ýoluňyz barada başlaýalyň.

Durmuş mekdebiniň sapagy
03.09.2020

Türkmen halkynyň däp-dessurlaryna nazar aýlanymyzda, ene-mamalarymyzyň ýaşlarda ajaýyp endikleri we sypatlary terbiýelemeklige hemme taraplaýyn üns berendiklerine göz ýetirýäris.

Halypa hormaty
02.09.2020

1929-njy ýylda Türkmen döwlet milli drama teatrynyň ilkinji açylyşy bolýar. Şol günki görkezilen spektakla köpçülik bilen birlikde aşgabatly ýetginjek Muhammet hem tomaşa edýär.

«Pürli aganyň çalşy»
01.09.2020

Milli bagşyçylyk sungatymyzyň uly ussady bolan Pürli Saryýew milli aýdym-sazyň sütünleriniň biri hasaplanaýar. Pürli sazandanyň kakasy Sary bagşy ...

Garaşsyzlyk toýunda
31.08.2020

Toýlar tutýas Arkadagly Watanda, Mukaddesdir ýurduň Garaşsyzlygy. Döwletli döwranda, baky baharda, Buýsanjymyz döwrüň Bagtyýarlygy.

Watan hakynda
28.08.2020

Açyk penjiräňden nur ýagyp dursa, Ýagşy niýet, ýagşy keşbe uýarlar. Depäňde lowurdap, Gün çogup dursa, Ine, Watan diýip, şuňa diýerler.