EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Nagyşlar dünýäsinde
27.08.2020

Paýtagtymyzyň türkmeniň dokma harytlaryna ýa-da bolmasa, gyz-gelinlerimiziň çeper el işleriniň önümlerine ýöriteleşdirilen dükanlarynyň haýsy birine barsaň, gözüňi gamaşdyryjy gözellikleriň «ýesirine» öwrülýärsiň.

Berkararlyk nagmalary
26.08.2020

Älem-jahan arasyna parahatlyk nurun saçýar, Watanmyzyň şöhratydyr Garaşsyzlyk nagmalary! Arkadagyň saýasynda özgerişler rowaçlanýar, Döwrümiziň zynatydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Tans – sungat, sport, bedenterbiýe
25.08.2020

Tansyň sungat ýoly. Tans – bu iň gadymy sungatlaryň biri bolup, adamlaryň begenjini ýa-da gam-gussasyny alamatlandyrýan hereketleri özünde jemleýär.

Bitaraplyk bagty
25.08.2020

Bagtyýarlyk döwrümiziň şuglasy, Garaşsyz Watanyň Bitaraplygy. Ak ýollarda göwnümiziň gurbaty, Döwletli Diýaryň Bitaraplygy.

Howa şertleri we adam saglygy
24.08.2020

Tebigatda her bir pasyllaryň alamatlary birbada ýüze çykman, olar dura-bara peýda bolýarlar. Tomus paslynyň dowam edýän günlerinde howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy, aşa gyzmagy, bulutly howa, şeýle-de ýurdumyzda soňky...

Iňňeden döreýän sungat
21.08.2020

Kökleri asyrlaryň jümmüşine uzaýan türkmeniň milli mirasy beýik ösüşleri başdan geçirip, şu günki gün ýaş nesiller üçin uç-gyraksyz ummany ýadyňa salýan gymmatly hazynadyr.

Toý saçagynyň bezegi
21.08.2020

Halkymyzyň hiç bir milletiňkä meňzemeýän özboluşly däp-dessurlary bar. Türkmen toýlarynyň içinde ynsanyň iň arzyly güni bolan durmuş toýy tutulanda

Sungata siňen ömür
19.08.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda görnükli medeniýet we sungat işgärlerimiziň sarpasy belent tutulýar. Durmuşda öçmejek yz galdyran ussatlarymyzyň biri-de Türkmenistanyň ...

Möhüm ähmiýetli seneler
18.08.2020

2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi. Şu ýyl BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň ykrar edilenine 25 ýyl dolýar.

Ýazylsa düýe ýüň saçak
18.08.2020

Düýe ýüňünden edilen ýorganyň, guşagyň gündelik durmuşymyzda gerek bolşy ýaly, düýe ýüňünden dokalan saçak hem ähli döwürde öz ähmiýetini ýitirmän gelýär.