EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Danalardan dürdäneler
22.04.2020

Ýigrenmäň! Çünki ýigrenç duýgularyň içinde iň zyýanlysydyr. Ol ýürege, beýnä ýaramaz täsir edýär.

Sahna bilen adygan
21.04.2020

Türkmenistanyň at gazanan artisti Annamyrat Saparow bilen sungat söhbedi

BAGŞY
21.04.2020

Abylkasym Firdöwsi atly şahyryň «Aslyň seniň agaçdandyr» diýip belleýşi ýaly, kädisi tutdan, gapagam otda köýdürilip, oňat garaldylan, sapy erik agajyndan bolan, kümüş perdeli

Abu Aly Ibn Sina
21.04.2020

Gündogaryň beýik akyldary Abu Aly Ibn Sina 980-nji ýylda Buharanyň golaýyndaky Afşana diýen obada dünýä inýär. Akyldar «Ikinji mugallyma», ýagny Abu Nasr Al Faraba özüniň halypasy hökmünde garapdyr: «Ol (Faraby) körlere ýagtylyk berdi

WATAN
20.04.2020

WATAN

DÜNÝÄ NUSGALYK ÝOL
20.04.2020

Läle-reýhana baý türkmen ýazynda, Dünýä nur paýlaýar kereme baý Gün. Umman deýin giňiş ýeriň ýüzünde, Pederler parlatmyş adalat tugun.

Iki sungat birleşende
20.04.2020

Türkmen bedewleriniň owadanlygy mydama biziň ýurdumyza gelen jahankeşdeleriň, alymlaryň öwgüsine mynasyp bolupdyr. Daşary ýurtly atşynaslar ahalteke bedewlerini görüp...

BEDEWIŇ WASPY AÝDYMDA
20.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Gadamy batly bedew» atly kitabynda: «Bedew batly wakalar döwrüň beýik sepgitleriniň durmuş hakykatynyň aýdyň subutnamalarydyr.

Şöhratly taryhymyzyň ýaňy
17.04.2020

Halkara taryhy medeni ýadygärlikleriň güni ýa-da Bütindünýä miras güni diýlip hem atlandyrylýan bu baýram ÝUNESKO-nyň ýadygärlikleri goramak boýunça ...

Medeniýet—halkyň ruhy hazynasy
17.04.2020

Milli medeniýetimizi durmuşymyzy ahlak we gözellik ölçeglerine laýyk getirmäge mümkinçilik berýän birleşdiriji we ruhlandyryjy güýç hasaplaýan hormatly Prezidentimiziň taýsyz ...