EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Türkmeniň haly — asyrlaryň owazy
14.08.2020

Haly — türkmeniň haly-ahwaly, durmuşy, geçmişi, şu güni, bahar-ýazyň owadan keşbine beslenen ajaýyp ýaýlalary, daglary, urp-adaty, kalp gözelligi.

Suwy ýetse süýülmez
13.08.2020

Halk aýtgylarynda «Ýurduň gelin-gyzlaryny tanajak bolsaň, olaryň el hünärini synla» diýlip aýdylýar. Ozal gyz-gelinler topar-topar ümä üýşüp, göwün açyp, öý-ojagyň törüni bezeýän gülli we boz keçeleri taýýarlapdyrlar.

Ösüşli menzilleriň beýany
12.08.2020

Türkmenistanda kitaphanalar has irki döwürlerde döräpdir, olar esasan hem gadymy Merwde, Ürgençde, Nusaýda esaslandyrylypdyr. Türkmenistanda has soňky ýyllarda, ýagny XIX asyryň ahyrynda häzirki zaman jemagat kitaphanalarynyň görnüşi ýüze çykýar.

Şahyryň sesi Şygyrlara siňen ömür
11.08.2020

«Söz gylyçdan-da kesgirdir» diýýän halkymyz sözi bilen adamlary yzyna düşürip, köpüň dili bolup gurlan, ýaşulularyň öwüt-pendini, atalaryň nesihatyny, eneleriň mährem alkyş-dilegini, pähimdarlaryň pähimlerini, aşyklaryň yşkyny...

Medeniýet ulgamy sanlylaşdyrylýar
10.08.2020

Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär.

Aşyk Aýdyň Pir
07.08.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ruhy mirasymyzy goramaklykda, baýlaşdyrmaklykda we içgin öwrenmeklikde uly işleriň amal edilýändiginiň şaýady bolýarys.

Öwüşgine baý gymmatlyk
06.08.2020

Halkymyz orta asyrlardaky milli däp-dessury bilen bir hatarda, öz edim-gylymlaryny, geýimlerini hem saklap gelipdir. Milli geýimler görnüşleri boýunça erkek adamlaryň, aýal-gyzlaryň we çagalaryň eşikleri ýaly üç topara bölünipdir.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň dünýä ykrarnamasy Gahryman Arkadagymyzyň parahatçylyk syýasatynyň dabaralanmasydyr
05.08.2020

Eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeler ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek ugrunda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan giň möçberli işleri dünýä ýaýýar.

Her bir göli Oguz hanyň tagmasy
04.08.2020

Türkmen milli amaly-haşam sungaty baý hem-de köpdürlidir. Olar haly we haly önümleriniň dürli görnüşlerinden başga-da, keçe nagyşlaryny, bejergili donlary, tahýalary we zergärçilik önümlerini...

Bitaraplyk binýady
03.08.2020

Ykbaly galkynyp, döwrany dönen, Türkmeniň jahana ýaň saldy ady. Pederleň yhlasy siňen toprakda, Baky hem berk Bitaraplyk binýady.