EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Milli folklor eserlerimiziň terbiýe gönezligi Hüwdüler
17.04.2020

Paýhasly pederlerimiz uzak taryhy dowürleriň dowamynda maddy we ruhy gymmatlyklary döredip, olary kem-kemden kämilleşdirip, nesillere miras galdyrypdyrlar.

Watanperwer ynsanlar ýagşylykda ýatlanar
16.04.2020

Aşyr Nazarow 1917-nji ýylyň 15-nji noýabrynda şol wagtky Mary raýonynyň Mülkburkaz obasynda daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Oba mekdebinde okuwa başlan geljekki esger-ýazyjy Mary şäherindäki mekdep-internatda okuwyny dowam etdirýär....

Medeni gymmatlyklaryň şuglasy
16.04.2020

2020-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly...

Gözellik terbiýesinde milli ýörelgeler
16.04.2020

Ynsan ogly gözellikden doýmaýar. Ony otlary parç bolup duran sonarlyk meýdan-da, jümjümeli, çigildemli baýyrlar-da, edil şol «keteni geýen sähralar ýaly» türkmen el halysy hem özüne kökerýär.

Şygryýet şalygynyň bossany
16.04.2020

Onuň «Ýaşlyk dramasy», «Ömür», «Döwür şeýle, döwür», «Taýmaz baba», «Aýal bagşy», «Gumdan tapylan ýürek», «Ajy günler, süýji günler», «Menzil», «Toprak», «Dutar bilen ajal», «Ömrüme pent», «Ata we ogul», «Kyrk»...

Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly Täçmyradow (1885-1960)
15.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Mylly Täçmyradowyň özi bara-da gyzykly ýatlama saklanyp galypdyr.

Türkmenistan dünýä jahankeşdeleriniň üns merkezinde
15.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly özüniň ajaýyp wakalary bilen ýurdumyzyň şanly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar.

Bitaraplyk — şan-şöhratymyz
15.04.2020

Ata Watanymyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda syýasy ulgamda uly üstünlikler gazanýar.

Arheologik tapyndylara döwrebap çemeleşmeler
15.04.2020

Şu ýylyň 26-njy martynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasy» ...

Ýaz ekişi barada nakyllar
14.04.2020

Ýaz ekişi barada nakyllar