EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Watan mertleri baky ýaşaýar
05.05.2020

Baş arhiw müdirliginiň foýesinde arhiwde saklanylýan uruş ýyllaryna degişli fotosuratlaryň, şeýle hem suratkeşlerimiziň Beýik Watançylyk urşuna degişli eserleriniň sergisi guraldy.

Danalardan dürdäneler
05.05.2020

Seniň ömrüňde iň möhüm günleriň ikisi — bu doglan günüň hem-de näme üçin doglanyňa düşünen günüň Mark Twen

Unudylmajak günler (Hekaýa)
05.05.2020

Ýazjemal ir oýandy. Reňki soluşan begres donuny egnine geýip, daş çykdy. Güýz pasly ýaňy başlanam bolsa, howanyň ýakymsyz çigregi bardy.

Bendiwan (Hekaýa)
05.05.2020

...Toý zalyna girenimden üýtgeşik bir täsir kalbyma doldy. Edil garşymda, içimden parran geçip barýan gözleriň maňa şeýlebir gözügidijilik bilen ...

Türkmen operasynyň öçmez ýyldyzy
05.05.2020

Beýik Watançylyk urşynyň gazaply günlerinde zähmet ýoluna başlan Maýa Kulyýewanyň örän giň we özboluşly döredijilik ýoly bar.

Ynsany umyt hem ynam ýaşadýar
05.05.2020

Halkymyzyň ajaýyp geljegi, ýurdumyzyň parahatçylygy we asudalygy ugrunda göreşen merdana ata-babalarymyzy ýatlanymyzda şu günki...

Ussat artisti ýatlap
05.05.2020

Bereket etrabynyň Ajyguýy obasynda atamlarda gezip ýördüm. Ýetginjeklik döwrümdi.

Halypany ýatlap...
02.05.2020

Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewalara baranymda, onuň gyzy Mahym unaş kesip oturan eken. Ol unaşy seçelendirip, gyzyl burç gaýnap duran suwa atdy.

Ýüreklerde ýaşaýan ussat
01.05.2020

Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň aramyzdan gideli bäri köp wagt geçmese-de, ýaşan manyly ömrüni milli aýdym-saz sungatymyzyň ösmegine bagyşlan halypa aýdymçy baradaky ýakymly ýatlamalar serimize dolýar.

Gözellik bossany
01.05.2020

Dünýä meşhur türkmen dokmaçylygy öz inçeligi bilen asyrlarboýy tanalyp gelinýän sungatdyr.