EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Agzybir maşgala
14.04.2020

Iki maşgala goňşulykda ýaşaýan eken. Olaryň birinde är-aýal häli- şindi öýkeleşýän eken, beýlekisinde bolsa, hemişe söýgi, özara düşünişmek we agzybirlik höküm sürýän eken.

Guýmagursak zehin
14.04.2020

Onuň çagalyk we ýetginjeklik ýyllary gazaply urşa hem-de onuňyz ýanyndaky kynçylykly ýyllara gabat gelse-de, ruhdan düşmän oba oglanjyklary bilen güýjüniň ýetdiginden zähmet çekdi, obanyň çekenesini bakdy, okady, bilim aldy.

Agaç okara
14.04.2020

Garrap tapdan düşen bir goja oglunyň öýüne göçüp barypdyr. Goja bu maşgala bilen bir saçakda oturyp naharlanyp ugraýar, ýöne onuň gözleriniň kütekligi, titreýän elleri, naharlanýan wagty kyn ýagdaýa salýardy.

Bereketli hasylyň aladasy
13.04.2020

Bahar pasly türkmen sährasyny ýaşyl dona büredi. Güneşli Diýarymyzyň ekerançylyk meýdanlaryna, sähradyr jülgelerine, bag-bakjalaryna ýagyş damjalarynyň nur-bereket bolup sepelenýän...

Bereketli işler
13.04.2020

Suratkeş ir-iýmişleri, bal ýaly miweleri tebigy görnüşinde suratlandyrýar. Onsoň esere gaýtadan seretseň, peýzaž hem diýdirýär.

Adamzat ýaşaýşynyň gönezligi
13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň: «Bag eken baky ýalkanar» diýen parasatly pähiminiň many taýdan uly ähmiýete eýedigini hormatly Prezidentimiziň başlangyçlaryna ...

Ýeňişler Watan söýgüsinden nyşan
10.04.2020

Döwletjan Ýagşymyradowyň ady eýýäm okyjylar köpçüligine tanyş. Sebäbi ol gysga wagtyň içinde özüne köpsanly janköýerleri çekip bilen pälwan ýigitdir.

Sungatym bar-sarpam bar
10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent perdeden gopýan milli aýdym-sazlarymyza aýratyn ähmiýet berilýär.

«Ak bugdaý» muzeýi
10.04.2020

Hormatly Prezidentimiz: «Türkmen halky müňýyllyklaryň ýaňyny siňdiren ýüzlerçe taryhy - medeni ýadygärliklere, edebi gymmatlyklara, golýazma çeşmelerine baýdyr» diýip örän jaýdar belleýär.

Türkmenistanyň halk bagşysy Garly bagşy
10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen milli aýdym-saz sungatynyň taryhynda meşhurlyk gazanyp, il-günüň söýgüsine mynasyp bolan halypalaryň ömri-döredijiligine sarpa goýulýan döwürdir.