EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Milli aýdym-saz sungatymyzyň ussatlary
28.04.2020

Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Ile döwlet geler bolsa...» atly ajaýyp eserinde: «Türkmen halkynyň aýdym-saz mirasy köpdürli özboluşly gatlaklaryň we ...

Saglyk bilen sungata sary
28.04.2020

Babasary halypa bilen çaý başyndaky gürrüňçiligimiz sporta ýazdy gitdi. Eýse näme, sungat sportdan üzňe däl-ä...

SAGDYN IÝMITLENMEK ÝÖRELGESI
28.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ilatyň durmuş we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, keselleriň öňüni almak, ynsan saglygyny goramak babatda giň möçberli...

Muhy bagşy Aman ogly
28.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Nobatnyýaz Saýyly, Ýagşy tüýdükçi, Aman bagşy, Mäti bagşy, Oraz salyr...

Ajaýyp baýramyň şanyna
27.04.2020

Halkymyzyň tebigat bilen bitewüligi, sagdynlyk, ruhubelentlik we döredijilikli ýaşamak bilen bagly esaslary ahalteke bedewleriniň ýaşaýyş-durmuş keşbi bilen sazlaşykly utgaşygy emele getirýär. ...

Halk döredijiliginde bedewleriň waspy
27.04.2020

Bedew diýlende, türkmeniň ýüregi gürsüldäp, gözi uçganaklaýar, kalbyna hyjuw, merdanalyk inýär. At türkmen üçin mukaddesdir, keramatdyr.

Dowamat
27.04.2020

Awtoulagda bolsun, öýde bolsun, garaz, wagt tapdygym «Miras» radioýaýlymyny diňlemek indi maňa endik bolupdy.

Atda aýak bolsa...
24.04.2020

Heniz 1935-nji ýylda dört müň üç ýüz kilometr aralyga guralan Aşgabat — Moskwa atly ýörişine gatnaşmak, 1960-njy ýylda Rimde, 1964-nji ýylda Tokioda...

AT YŞKY
24.04.2020

Umytlaryň öýleri paýtagtdan onçakly uzakda bolmadyk obanyň gaýra çetinde ýerleşýärdi.

Bedew sen
24.04.2020

Bedew sen