EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Sagdyn bolaýyn diýseňiz
16.07.2020

1. Sarymsagy sargy hökmünde ulansaň deridäki ýaralary bitirýär. 2. Nahary endige, düzgüne görä wagtly­wagtynda edinmek saglyk üçin örän peýdalydyr.

Hyzmatdaşlygyň aýdyň ýolunda
15.07.2020

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna barýan ata Watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýedir.

Döwgowagyň gizlin syrlary
14.07.2020

Duşak ýa-da Erikdag diýip atlandyrylýan dag gerşi Köpetdagyň merkezi böleginde ýerleşýär. Bu dag gerşiniň deňiz derejesinden beýikligi 2500 metrden gowrakdyr.

Sagdyn ýaşamagyň talaplary
13.07.2020

Hereketsiz, oturymly ýaşaýyş düzgüni we nädogry iýmitlenmek bedeniň energiýa deň agramlylygynyň bozulmagyna alyp barýar. Onda adamlaryň kaloriýa ulanyşy köp bolup, sarp edişi az bolýar.

Bitarap Türkmenistanyň medeniýeti
10.07.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň durmuşynda täze bir altyn sahypany açypdy. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini ...

«Aýgytly ädim» kinofilminiň sazy
09.07.2020

Türkmenistanyň saz sungaty ösüşiň ep-esli ýoluny geçdi. Kompozitorçylyk mekdebi dünýä ýüzünde özüniň ykrar edilmegini gazandy. Türkmen kompozitorlary aýdymdan başlap...

Watanym
08.07.2020

Jigerimiň jümmüşinde ýer alan, Düwür gumy dürden gymmat Watanym. Asmany asuda, sährasy seleň, Yssy goýny kalba gurbat Watanym.

Türkmen Bitaraplygy sebitde we dünýäde parahatçylygyň kepilidir
07.07.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz bedew ...

Halkymyzyň milli buýsanjy
06.07.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Garaşsyz Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen hemişelik ...

Yrymlar
03.07.2020

Gyz durmuşa çykarylanda, oňa bir jübüt tabak, bir jübüt çemçe berlip, durmuşynyň elmydama doly bolmagy arzuw edilýär.