EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Garagum – bereketli sähra
07.04.2020

Şu ýylyň 17-nji martynda Gahryman Arkadagymyz türkmen sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak üçin Garagumuň ajaýyp künjekleriniň birine baryp...

Gowak şäherleriniň açylmadyk syrlary
06.04.2020

Türkmenistanyň demirgazygynda Sarygamyş töweregindäki belentlikleriň kert eňňitlerinde gadymy gowaklar «gizlenýärler», olar syýahatçylary, jahankeşdeleri we alymlary özüne çekýärler.

Namazga medeniýetine degişli küýzegärçilik önümleriniň syrlary
06.04.2020

Günorta Türkmenistandaky gadymy ekerançylyk medeniýetinden habar berýän möhüm ähmiýetli ýadygärlikleriň arasynda Namazga medeniýetiniň aýratyn orny bardyr.

Dutaryň owazy ― parahatçylyk sazy
06.04.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: «Sungatlar söhbetleşýärkä, toplaryň sesi çykmaýar!»

Türkmeniň ak öýi
06.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz sahawaty bilen uzak asyrlaryň ruhuny özüne siňdiren milli däplerimiz täze röwüşde gaýtadan dikeldilip...

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!
03.04.2020

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!

Garagumuň täsin dünýäsi
03.04.2020

Milli tokaý maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi dünýä ýüzünde howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly alnyp barylýan işlere ägirt uly goşant bolup durýar. Ilatly ýerleriň töwereginde...

Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet
03.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alnyp barylýan işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Sungatyň üç ägirdi
03.04.2020

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragyna ýokary çeperçilikli edebiýat we edebiýaty öwreniş, sungat, kino hem-de şekillendiriş eserleri hödürlenilýär.

Magtymgulynyň döredijiliginde dessanlar
02.04.2020

Milli medeniýetimiziň howandary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady Arşa galan beýik akyldar şahyrdyr.