EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Paýhaslar ummany
02.07.2020

Paýhaslar ummany

Bitaraplyk taglymaty
02.07.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz günsaýyn özgerýär.

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri
01.07.2020

Ysan saglygyny goramakda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti uludyr. Sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmakda kadaly gün tertibiniň ähmiýeti örän uludyr.

Türkmenistanda ýaşap geçen piller
01.07.2020

Türkmenistanyň çäklerinde taryhdan öňki döwürde piller ýaşandygy barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Etnografiýa we ülkäni öwreniş muzeýinde görkezilýän artefaktlar şaýatlyk edýär.

Müň derdiň dermany
29.06.2020

Tebigatymyz ynsan ruhunyň we adam saglygynyň lukmanydyr. Muňa biz hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri »

Hemişelik Bitaraplyk we medeniýet: sazlaşykly ösüşiň hukuk esaslary
26.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden taryhy çykyşynda olara şeýle sargyt etdi...

Sungatyň soňlanmajak dünýäsine aralaşyp...
25.06.2020

Türkmen medeniýetiniň we sungatynyň gülläp ösýän döwründe, şekillendiriş sungatyna hem uly üns berilýär.

Arkadagly Watanymyzyň sungat baýramy
24.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýetini, sungatyny ösdürmek, kämilleşdirmek, täze, döwrebap eserler bilen baýlaşdyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar.

Çaga şaý-sepleri
24.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmeniň milli gymmatlyklaryna, milli mirasyna uly üns berilýär hem sarpa goýulýar.

Yzzat Gylyç ogluna
23.06.2020

Tanymal suratkeş, türkmeniň ogly, Yzzat Gylyç adyň ýaýrady dünýä. Peýzaž eserleriň, ak Günüň dogşy, Dünýä deý eserleň mälimdir hemmä.