EDEBIÝAT ÄLEMINDE


KEL BAGŞY
02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe halkyň taryhynda öçmejek yz galdyryp giden şahsyýetlerimiziň sarpasy belent tutulýar.

Bitarap Watanym
02.04.2020

Bitarap Watanym

Bilimiň batly gadamlary
02.04.2020

Hormatly Prezidentimiz çykyşlarynda sanly ykdysadyýete geçilýän döwürde ýurdumyzy senagatlaşdyrmak işinde ylmyň aýratyn ähmiýete eýedigini, okgunly tehnogen ...

Sanly ykdysadyýet — döwrebap ösüşleriň binýady
02.04.2020

Akyl-paýhas, ylym-bilim - her bir ýurduň öňegidişliginiň we kuwwatynyň iň esasy çeşmesi.

Hakyky şägirt
01.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky 1-nji çagalar çeperçilik mekdebinde «Nakgaşçylyk», «Halyçylyk», «Zergärgärçilik», «Heýkeltaraşlyk» bölümlerinde okuwçylara şekillendiriş

Terbiýede çeper edebiýatyň we halk döredijiliginiň orny
01.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde goýýan möhüm wezipeleriniň biri ýaşlara dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim bermek bilen birlikde milli ruhda terbiýe bermekden ybaratdyr.

Nesil terbiýesiniň gözbaşy
01.04.2020

Maşgala — bu biziň dünýä inip, ösüp kemala gelen mähriban ojagymyz, ata-enemiziň söýgüsi, mähri bilen gurşalan mukaddesligimiz, biziň geçmişimiz, şu günümiz we ýagty geljegimiz.

Türkmen milli oýunlary ‒ terbiýe mekdebi
31.03.2020

Halkymyz dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda uly yz galdyrypdyr. Ata-babalarymyz ýaşaýyş-durmuş şertlerine görä, milli ýörelgeleri, däp-dessurlary, edim-gylymlary bilen birlikde dürli oýunlary-da döredip, soňky nesillere miras goýupdyrlar.

Dowardarçylyk ‒ gadymy pudak
31.03.2020

Ata-babalarymyz dowardarçylygy her paslyň özüne mahsus aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, her möwsümiň howa şertlerine görä alyp barmakda çopançylyk kärini sungat derejesine ýetiripdirler.

Ozal akan ýerden akarmyş aryk
31.03.2020

Şygryýetiň gülleýän ýurdunda pyntyk ýaran zehinler dogrusynda kelam agyz söz