EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Dürler hazynasy
22.06.2020

Medeniýet näçe ýokary bolsa, zähmetiň gymmaty şonça-da ýokarydyr. Medeniýetiň gelip çykyşy akylyň döremegi bilen gabat gelýär.

Syýahatçylyga islegler barha artýar
19.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ylym-bilimi ösdürmek, daşky gurşawy goramak boýunça alyp barýan ekalogiýa

Türkmen arwanasy
18.06.2020

Türkmen arwanasynyň birnäçe tebigy aýratynlyklary bolýar. Megerem, şonuň üçin hem Lukman Hekim dünýeden ötmeziniň öňüsyrasynda «Men dünýeden gaýdanymdan soň...

Milli mirasymyz-ruhy baýlygymyz
17.06.2020

Gahryman Arkadagly ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenip, toýlarymyz toýlara, baýramlarymyz baýramlara ulaşýar.

Gün urmagyndan goranalyň!
16.06.2020

Alymlaryň barlaglarynyň netijesine görä, Gün şöhlesiniň gyzgynlygy ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Süňňümiz bolsa daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine örän duýgurdyr.

Halkyň söýgüsini gazanan
12.06.2020

Halkymyzyň milli medeniýetidir sungatynyň dünýä ýaýylmagyna mynasyp goşant goşan sungat ussatlarymyzyň ählisi bu gün ýagşylykda ýatlanýar.

Sebit ähmiýetli hassahana
11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, ilaty eşretli ýaşaýşa ýetirmek barada jar eden Maksatnamalary il-ýurduň ...

Kalplara siňen aýdymlar
10.06.2020

...Geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynyň tomus günleriniň biri. Aşgabadyň merkezindäki 1-nji park (häzirki Aşgabat seýilgähi). Sahnada oba çeper höwesjeňleriniň aýdym-saz festiwalynyň jemleýji tapgyry gidip dur.

Edebi mirasymyz hakda kelam... (Aýdyşyk)
09.06.2020

— Türkmen mydam söze gadyr goýupdyr, Barlyk içre çyn halypa uýupdyr, Ol ne bagdyr, ajap çemen bogupdyr, Ruhy baýlyk, nedir datly miwesi?!

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty
08.06.2020

Pederler meşhurdyr Ýeriň ýüzünde, Mukamdyr ot-çöpi sähra-düzünde, Hyruçly duýgular joş urýar mende, Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.