EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Diňe sungat hakynda
31.03.2020

Diňe sungat hakynda

Syýahatçy Isgender
31.03.2020

Türkmen topragy ähli döwürlerde hem jahankeşdeleriň, syýahatçylaryň ünsüni özüne çekip gelipdir.

Kanunçylyk-hukuk binýady pugtalanýar
31.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ata Watanymyz dürli ugurlarda belent sepgitlere ýetýär, durmuş-ykdysady taýdan ösýär. Bu gün ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýady hem pugtalanýar.

Şypaly ösümlikleriň gadymy atlary
30.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy ensiklopedik kitabynda bejerijilik häsiýetli üzärligiň

Gülabyň gaýmagy sözleriň seniň Şahyr Gara Seýitliýewiň döredijilik älemine seýrän
30.03.2020

Gülabyň gaýmagy sözleriň seniň Şahyr Gara Seýitliýewiň döredijilik älemine seýrän

Ýüreklere ýol salan ussat
30.03.2020

Türkmenistanyň halk artisti Nurmyrat Annamyradowy ýagşylykda ýatlap

Ene keşbiniň nusgalyk heýkeli
30.03.2020

Ene keşbiniň nusgalyk heýkeli ýa-da Türkmenistanyň halk artisti Ogulgurban Durdyýewanyň ömür pursatlaryndan parçalar

Şahyr baradaky ýatlamalardan parçalar
27.03.2020

Okuw-ýazuw öwrenip, ilkinji okan kitaplarymyň biri Kerim Gurbannepesowyň «Taýmaz baba» poemasy bolsa gerek.

Mahmyt Zamahşary
27.03.2020

Gündogarda «Fahru Hwarazm» (Horezmiň hormaty) diýlip tanalýan Abulkasym Jarullah Mahmyt ibn Omar ibn Muhammet ibn Omar ibn Ahmet Zamahşary Horezmidir

Arassa wyždan — kalbyň rahatlygy
27.03.2020

Ynsany tapawutlandyrýan esasy aýratynlyklarynyň biri oňa mahsus bolan ruhy-ahlak hӓsiýetlerdir