EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Bereketli işler
13.04.2020

Suratkeş ir-iýmişleri, bal ýaly miweleri tebigy görnüşinde suratlandyrýar. Onsoň esere gaýtadan seretseň, peýzaž hem diýdirýär.

Adamzat ýaşaýşynyň gönezligi
13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň: «Bag eken baky ýalkanar» diýen parasatly pähiminiň many taýdan uly ähmiýete eýedigini hormatly Prezidentimiziň başlangyçlaryna ...

Ýeňişler Watan söýgüsinden nyşan
10.04.2020

Döwletjan Ýagşymyradowyň ady eýýäm okyjylar köpçüligine tanyş. Sebäbi ol gysga wagtyň içinde özüne köpsanly janköýerleri çekip bilen pälwan ýigitdir.

Sungatym bar-sarpam bar
10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent perdeden gopýan milli aýdym-sazlarymyza aýratyn ähmiýet berilýär.

«Ak bugdaý» muzeýi
10.04.2020

Hormatly Prezidentimiz: «Türkmen halky müňýyllyklaryň ýaňyny siňdiren ýüzlerçe taryhy - medeni ýadygärliklere, edebi gymmatlyklara, golýazma çeşmelerine baýdyr» diýip örän jaýdar belleýär.

Türkmenistanyň halk bagşysy Garly bagşy
10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen milli aýdym-saz sungatynyň taryhynda meşhurlyk gazanyp, il-günüň söýgüsine mynasyp bolan halypalaryň ömri-döredijiligine sarpa goýulýan döwürdir.

Meşhur kinoaktýor
09.04.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki ajaýyp döwrümizde milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň gülläp ösmegine saldamly goşant goşan adamlarymyzyň sarpasy belent tutulýar.

Saçbagyň ujunyň simdir işmesi...
09.04.2020

Millilik — ruhuň aýnasy. Türkmeniň milli ruhy — asyllylygyň, adamkärçiligiň, halallygyň, mylaýymlygyň, myhmansöýerligiň, şeýle hem gahrymançylygyň, ynsanyň belent ahlakly häsiýetleri bilen şöhlelenýär.

Üzärligiň ähmiýetiniň görnüşleri
09.04.2020

Hormatly Prezidentimiz «Bu gün lukmançylyk ylmy bereketli türkmen topragynyň sahylyk bilen eçilýän köp sanly dermanlyk ösümlikleriniň ynsan saglygyny berkitmekde ähmiýetiniň uludygyny ykrar edýär» diýmek bilen,

Törümiziň bezegi haly-palas, keçeler
09.04.2020

Ençeme asyrlaryň dowamynda türkmen halky haly-palas dokamagyň, keçe salmagyň inçe syrlaryny, olaryň öz boluşly tilsimlerini örän aýawly saklap, biziň şu günlerimize ýetirdi.