EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Duzuňyzy dadyp... (Hekaýa)
07.05.2020

Gadymdan bäri halkyň arasynda dilden-dile, ilden-ile geçip, ýaşap gelýän bu gyzykly kyssanyň haçan dörändigi belli däl. Menem muny atamdan eşitdim, ol hem öten eždatlarymyzdan eşidip, bize ýetiripdir.

Baba Gammar – saz sungatynyň hemaýatkäri
07.05.2020

Irki döwürlerden bäri gündogar halklarynyň saz medeniýetinde atlary rowaýata öwrülen Gorkut ata, Baba Gammar, Aşyk Aýdyň saz sungatynyň hemaýatkärleridir (pirleridir).

Pyýada ýöremegiň peýdasy
06.05.2020

Pyýada ýöremek saglygy, bedeni, ruhy berkitmegiň iň ýeňil we iň howpsuz usulydyr. Pyýada ýöremek bedeniň has oňat we netijeli işlemegine...

Tagzym size, Gahrymanlar!
06.05.2020

Başym egip baky oduň öňünde, Gahrymanlarmyza togap eýledim. Olaň parahatlyk gazanmak üçin Çeken jebir-jepasyny oýladym.

Owadan gül
06.05.2020

Kitabymy okap başlanymda, asmana gol bulap, howalanyp duran garry çynar agajynyň aşagyndaky oturgyçlarda menden başga adam ýokdy.

Türkmen alabaýy — milli mirasymyz
06.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ähli pudaklarda sazlaşykly ösüş gazanylmagynda döredilýän ähli mümkinçilikler bilen bir hatarda türkmen halkynyň gadymdan gelýän

Men aşygyň owaldan ... (Hekaýa)
05.05.2020

Goşun gullugyndan gelen gününiň ertesidi, ene ýabyň gaýrasyndan geçýän pyýada ýoluny külterläp barýan Kerem igdeli deräniň deňine ýetende

Lukman Hekimiň goşgy setirlerine öwrülen sargytlaryndan
05.05.2020

Damarlaryň gatap agyrtsa teni, Narpyzdyr o derdiň bire-bir emi. Gyzamyk teniňe örse em azdyr. Ýönekeý dermany aýdymdyr-sazdyr.

Watan mertleri baky ýaşaýar
05.05.2020

Baş arhiw müdirliginiň foýesinde arhiwde saklanylýan uruş ýyllaryna degişli fotosuratlaryň, şeýle hem suratkeşlerimiziň Beýik Watançylyk urşuna degişli eserleriniň sergisi guraldy.

Danalardan dürdäneler
05.05.2020

Seniň ömrüňde iň möhüm günleriň ikisi — bu doglan günüň hem-de näme üçin doglanyňa düşünen günüň Mark Twen