EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Öwrenmek, okamak baradaky dürdäne setirler
09.04.2020

Öwrenmek, okamak baradaky dürdäne setirler

Behişdi bedewleriň belent waspy
08.04.2020

Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda häzirki döwürde türkmen atşynaslyk sungaty giň gerimde ösdürilýär, ýaşlarda halkymyzyň şöhratly däplerine, şanly taryhyna söýgi döretmeklige uly üns berilýär.

«Köýnegi zerewşan bedew...»
08.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzyň öwrenilmegine, seýisçilik sungatynyň ösdürilmegine giň ýol açyldy.

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri — dertleriň melhemi
08.04.2020

Parahatçylyk söyüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerini öňe süryän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň halkara abraýynyň barha ýokarlanýan häzirki döwründe milli ...

Bedenterbiýe we sport — sagdyn durmuşyň gözbaşy
07.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn...

BEHIŞDI BEDEWLER – MILLI BUÝSANJYMYZ
07.04.2020

Dünýä gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgasyna öwrülen türkmen bedewleri türkmen halky bilen bilelikde taryhyň gatynda uly orun tapypdyr.

Garagum – bereketli sähra
07.04.2020

Şu ýylyň 17-nji martynda Gahryman Arkadagymyz türkmen sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak üçin Garagumuň ajaýyp künjekleriniň birine baryp...

Gowak şäherleriniň açylmadyk syrlary
06.04.2020

Türkmenistanyň demirgazygynda Sarygamyş töweregindäki belentlikleriň kert eňňitlerinde gadymy gowaklar «gizlenýärler», olar syýahatçylary, jahankeşdeleri we alymlary özüne çekýärler.

Namazga medeniýetine degişli küýzegärçilik önümleriniň syrlary
06.04.2020

Günorta Türkmenistandaky gadymy ekerançylyk medeniýetinden habar berýän möhüm ähmiýetli ýadygärlikleriň arasynda Namazga medeniýetiniň aýratyn orny bardyr.

Dutaryň owazy ― parahatçylyk sazy
06.04.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: «Sungatlar söhbetleşýärkä, toplaryň sesi çykmaýar!»