EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Türkmeniň ak öýi
06.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz sahawaty bilen uzak asyrlaryň ruhuny özüne siňdiren milli däplerimiz täze röwüşde gaýtadan dikeldilip...

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!
03.04.2020

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!

Garagumuň täsin dünýäsi
03.04.2020

Milli tokaý maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi dünýä ýüzünde howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly alnyp barylýan işlere ägirt uly goşant bolup durýar. Ilatly ýerleriň töwereginde...

Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet
03.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alnyp barylýan işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Sungatyň üç ägirdi
03.04.2020

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragyna ýokary çeperçilikli edebiýat we edebiýaty öwreniş, sungat, kino hem-de şekillendiriş eserleri hödürlenilýär.

Magtymgulynyň döredijiliginde dessanlar
02.04.2020

Milli medeniýetimiziň howandary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady Arşa galan beýik akyldar şahyrdyr.

KEL BAGŞY
02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe halkyň taryhynda öçmejek yz galdyryp giden şahsyýetlerimiziň sarpasy belent tutulýar.

Bitarap Watanym
02.04.2020

Bitarap Watanym

Bilimiň batly gadamlary
02.04.2020

Hormatly Prezidentimiz çykyşlarynda sanly ykdysadyýete geçilýän döwürde ýurdumyzy senagatlaşdyrmak işinde ylmyň aýratyn ähmiýete eýedigini, okgunly tehnogen ...

Sanly ykdysadyýet — döwrebap ösüşleriň binýady
02.04.2020

Akyl-paýhas, ylym-bilim - her bir ýurduň öňegidişliginiň we kuwwatynyň iň esasy çeşmesi.