EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Keşplerde janlanan gymmatlyklar
01.05.2020

XX asyryň türkmen şekillendiriş sungatynyň nakgaşlyk ugrunyň taryhyna ser salanymyzda, Bäşim Nuraly, Aman Kulyýew, Yzzat Gylyjow, Aýhan Hajyýew

Göz öňümde bahar...
30.04.2020

Baglarda agaçlar pyntyk ýaryp, täzeden döreýiş döwrüni başdan geçirýän tebigatyň uzyn taryh gatynda ýene bir täze sahypa ýazylyp başlanýar.

Sanly tehnologiýalara giň ýol
30.04.2020

Mähriban Arkadagymyz okgunly ösýän tehnologiýalary hasaba almak bilen, bilim edaralarynda täze hünärleriň yzygiderli girizilmeginiň wajypdygyny aýdýar.

Ynsan saglygy — gymmatly baýlyk
30.04.2020

Ýurdumyzda her bir raýatyň saglygyny goramaga, berkitmäge bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek maksady bilen saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar...

Awtograf (Hekaýa)
29.04.2020

Poçtadan gazet alyp işe barmak üçin awtobus duralgasyna ýetip bassyrmanyň aşagynda boş oturgyçda oturdym.

Toý çelpegi
29.04.2020

Çelpek toý saçagynyň milli tagamlarynyň biri. Käbir etraplarymyzda, obalarymyzda dowam edip gelýän däbe görä toýda köpçülik bolup çelpek ýaýylýar.

Söwdagär hem-de bilbil
29.04.2020

Günleriň birinde söwdagär bazardan gaýdyp gelýärkä, ýolda bir bilbili tutupdyr. Söwdagär bilbili öýe getirip, onuň üçin gymmatbaha daşlar bilen bezelen ...

Güläleklerden narlara çenli
29.04.2020

Bahar pasly dowam edýär. Bahar diýlende, öňi bilen, köz kimin gülälekler, ýüregiň «dili» ýaly bolup açylýan çigildemler göz öňüňe gelýär.

Ösümlikler dünýäsine syýahat
29.04.2020

Pyrtykal agajy 100 ýyldan gowrak wagtlap miwe berýär.

Gönübek
28.04.2020

Türkmen milli aýdym-saz sungatymyzyň asyrlarboýy taraşlanyp, nesilden-nesle geçirilip, bu günki gün kämil derejä ýetirilmegi ussat bagşy-sazandalarymyz Gulgeldi ussa...