EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Türkmenistanyň halk bagşysy Garly bagşy
10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen milli aýdym-saz sungatynyň taryhynda meşhurlyk gazanyp, il-günüň söýgüsine mynasyp bolan halypalaryň ömri-döredijiligine sarpa goýulýan döwürdir.

Meşhur kinoaktýor
09.04.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki ajaýyp döwrümizde milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň gülläp ösmegine saldamly goşant goşan adamlarymyzyň sarpasy belent tutulýar.

Saçbagyň ujunyň simdir işmesi...
09.04.2020

Millilik — ruhuň aýnasy. Türkmeniň milli ruhy — asyllylygyň, adamkärçiligiň, halallygyň, mylaýymlygyň, myhmansöýerligiň, şeýle hem gahrymançylygyň, ynsanyň belent ahlakly häsiýetleri bilen şöhlelenýär.

Üzärligiň ähmiýetiniň görnüşleri
09.04.2020

Hormatly Prezidentimiz «Bu gün lukmançylyk ylmy bereketli türkmen topragynyň sahylyk bilen eçilýän köp sanly dermanlyk ösümlikleriniň ynsan saglygyny berkitmekde ähmiýetiniň uludygyny ykrar edýär» diýmek bilen,

Törümiziň bezegi haly-palas, keçeler
09.04.2020

Ençeme asyrlaryň dowamynda türkmen halky haly-palas dokamagyň, keçe salmagyň inçe syrlaryny, olaryň öz boluşly tilsimlerini örän aýawly saklap, biziň şu günlerimize ýetirdi.

Öwrenmek, okamak baradaky dürdäne setirler
09.04.2020

Öwrenmek, okamak baradaky dürdäne setirler

Behişdi bedewleriň belent waspy
08.04.2020

Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda häzirki döwürde türkmen atşynaslyk sungaty giň gerimde ösdürilýär, ýaşlarda halkymyzyň şöhratly däplerine, şanly taryhyna söýgi döretmeklige uly üns berilýär.

«Köýnegi zerewşan bedew...»
08.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzyň öwrenilmegine, seýisçilik sungatynyň ösdürilmegine giň ýol açyldy.

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri — dertleriň melhemi
08.04.2020

Parahatçylyk söyüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerini öňe süryän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň halkara abraýynyň barha ýokarlanýan häzirki döwründe milli ...

Bedenterbiýe we sport — sagdyn durmuşyň gözbaşy
07.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn...