EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Öz Watanynyň aşygy
26.03.2020

Türkmen suratkeşi Nazar Ýomutskiý 1860-njy ýylda Russiýanyň Peterburg şäherinde, polkownik Nikolaý Ýomutskiniň maşgalasynda dünýä inýär.

Ýiti zehinli ussat
26.03.2020

Türkmenimizde «Adam kylmyşyndan belli, daragt iýmişinden» diýen aýtgy bar. Ol nuranalygy, ýiti zehini, sada adamkärçiligi, zähmetsöýerligi, başga-da köp-köp oňat häsiýetleri...

Tüňçe çaýy
26.03.2020

Bereketli türkmen topragy, Garagum sährasy, türkmen halkynyň ajaýyp milli häsiýetleri, mertligi, myhmansöýerligi hakdaky gymmatly maglumatlar gadymy rim we ...

Jana lezzetli unaş
25.03.2020

Eýsem, burçluja unaşy iýip görmedigimiz barmyka?! Megerem, ýok bolsa gerek. Çünki bu milli tagam türkmeniň her bir ojagynda uly höwes bilen taýýarlanylýar.

KITAPHANALAR SANLAŞDYRYLÝAR
25.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim, ylym ulgamlaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek maksady bilen, düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

Nowruz — tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy
23.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe baý medeni mirasly halkymyzyň ajaýyp däp-dessurlary, baýramçylyklary we toý dabaralary täze many-mazmuna eýe boldy.

Sähranyň dosty, ynsanyň hemrasy
20.03.2020

Gadymdan bäri düýe ynsan üçin kömekçi we halasgär bolupdyr. Ol akylly, sabyrly, şeýle-de, yssyny gowy geçirýär.

Ussada bagyşlanan eser
20.03.2020

1991-nji ýylda ýurdumyzyň tanymal nakgaşlarynyň biri Çary Öwwäýew «Sazanda Han Akyýew» atly uly göwrümli eserini döredýär.

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ Nowruz baýramy hakynda aýdanlaryndan
20.03.2020

Türkmen halkynyň esasy baýramlarynyň biri Nowruz baýramy ençeme asyrlar bäri uludan bellenilip gelýär. Öz gadymy gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan bu baýram täze günüň – döreýşiň, janlanyşyň baýramydyr.

Kitap hakynda pelsepeler
19.03.2020

Hojageldi KÖRHANOW.