EDEBIÝAT ÄLEMINDE


MILLI SEÝISÇILIK TEJRIBESI
23.04.2020

Dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyny düzýän milli mirasymyz, ruhy-medeni gymmatlyklarymyz jemgyýetimiziň sazlaşykly ösüşinde möhüm orun tutýar.

Şöhratly bedewim
23.04.2020

Sarç bedewim, Syçrap duran bedewim Şan – şöhratyň asyrlara rowandyr Mähellesi joşly pellehanada, Ýeňişleriň dowamatdyr dowamdyr.

Danalardan dürdäneler
23.04.2020

Danalardan dürdäneler

Sahna ussady
22.04.2020

Geçen asyryň ortalary, has takygy, 1950-nji ýylyň hoştap howaly bahar paslynyň 20-nji martynda Seýitli aganyň hem Sona ejäniň döwletli ojagynda dünýä inen perzende Çaryýar diýip at goýýarlar.

Danalardan dürdäneler
22.04.2020

Ýigrenmäň! Çünki ýigrenç duýgularyň içinde iň zyýanlysydyr. Ol ýürege, beýnä ýaramaz täsir edýär.

Sahna bilen adygan
21.04.2020

Türkmenistanyň at gazanan artisti Annamyrat Saparow bilen sungat söhbedi

BAGŞY
21.04.2020

Abylkasym Firdöwsi atly şahyryň «Aslyň seniň agaçdandyr» diýip belleýşi ýaly, kädisi tutdan, gapagam otda köýdürilip, oňat garaldylan, sapy erik agajyndan bolan, kümüş perdeli

Abu Aly Ibn Sina
21.04.2020

Gündogaryň beýik akyldary Abu Aly Ibn Sina 980-nji ýylda Buharanyň golaýyndaky Afşana diýen obada dünýä inýär. Akyldar «Ikinji mugallyma», ýagny Abu Nasr Al Faraba özüniň halypasy hökmünde garapdyr: «Ol (Faraby) körlere ýagtylyk berdi

WATAN
20.04.2020

WATAN

DÜNÝÄ NUSGALYK ÝOL
20.04.2020

Läle-reýhana baý türkmen ýazynda, Dünýä nur paýlaýar kereme baý Gün. Umman deýin giňiş ýeriň ýüzünde, Pederler parlatmyş adalat tugun.