EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Iki sungat birleşende
20.04.2020

Türkmen bedewleriniň owadanlygy mydama biziň ýurdumyza gelen jahankeşdeleriň, alymlaryň öwgüsine mynasyp bolupdyr. Daşary ýurtly atşynaslar ahalteke bedewlerini görüp...

BEDEWIŇ WASPY AÝDYMDA
20.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Gadamy batly bedew» atly kitabynda: «Bedew batly wakalar döwrüň beýik sepgitleriniň durmuş hakykatynyň aýdyň subutnamalarydyr.

Şöhratly taryhymyzyň ýaňy
17.04.2020

Halkara taryhy medeni ýadygärlikleriň güni ýa-da Bütindünýä miras güni diýlip hem atlandyrylýan bu baýram ÝUNESKO-nyň ýadygärlikleri goramak boýunça ...

Medeniýet—halkyň ruhy hazynasy
17.04.2020

Milli medeniýetimizi durmuşymyzy ahlak we gözellik ölçeglerine laýyk getirmäge mümkinçilik berýän birleşdiriji we ruhlandyryjy güýç hasaplaýan hormatly Prezidentimiziň taýsyz ...

Milli folklor eserlerimiziň terbiýe gönezligi Hüwdüler
17.04.2020

Paýhasly pederlerimiz uzak taryhy dowürleriň dowamynda maddy we ruhy gymmatlyklary döredip, olary kem-kemden kämilleşdirip, nesillere miras galdyrypdyrlar.

Watanperwer ynsanlar ýagşylykda ýatlanar
16.04.2020

Aşyr Nazarow 1917-nji ýylyň 15-nji noýabrynda şol wagtky Mary raýonynyň Mülkburkaz obasynda daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Oba mekdebinde okuwa başlan geljekki esger-ýazyjy Mary şäherindäki mekdep-internatda okuwyny dowam etdirýär....

Medeni gymmatlyklaryň şuglasy
16.04.2020

2020-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly...

Gözellik terbiýesinde milli ýörelgeler
16.04.2020

Ynsan ogly gözellikden doýmaýar. Ony otlary parç bolup duran sonarlyk meýdan-da, jümjümeli, çigildemli baýyrlar-da, edil şol «keteni geýen sähralar ýaly» türkmen el halysy hem özüne kökerýär.

Şygryýet şalygynyň bossany
16.04.2020

Onuň «Ýaşlyk dramasy», «Ömür», «Döwür şeýle, döwür», «Taýmaz baba», «Aýal bagşy», «Gumdan tapylan ýürek», «Ajy günler, süýji günler», «Menzil», «Toprak», «Dutar bilen ajal», «Ömrüme pent», «Ata we ogul», «Kyrk»...

Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly Täçmyradow (1885-1960)
15.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Mylly Täçmyradowyň özi bara-da gyzykly ýatlama saklanyp galypdyr.