EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Bitaraplyk — şan-şöhratymyz
15.04.2020

Ata Watanymyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda syýasy ulgamda uly üstünlikler gazanýar.

Arheologik tapyndylara döwrebap çemeleşmeler
15.04.2020

Şu ýylyň 26-njy martynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasy» ...

Ýaz ekişi barada nakyllar
14.04.2020

Ýaz ekişi barada nakyllar

Agzybir maşgala
14.04.2020

Iki maşgala goňşulykda ýaşaýan eken. Olaryň birinde är-aýal häli- şindi öýkeleşýän eken, beýlekisinde bolsa, hemişe söýgi, özara düşünişmek we agzybirlik höküm sürýän eken.

Guýmagursak zehin
14.04.2020

Onuň çagalyk we ýetginjeklik ýyllary gazaply urşa hem-de onuňyz ýanyndaky kynçylykly ýyllara gabat gelse-de, ruhdan düşmän oba oglanjyklary bilen güýjüniň ýetdiginden zähmet çekdi, obanyň çekenesini bakdy, okady, bilim aldy.

Agaç okara
14.04.2020

Garrap tapdan düşen bir goja oglunyň öýüne göçüp barypdyr. Goja bu maşgala bilen bir saçakda oturyp naharlanyp ugraýar, ýöne onuň gözleriniň kütekligi, titreýän elleri, naharlanýan wagty kyn ýagdaýa salýardy.

Bereketli hasylyň aladasy
13.04.2020

Bahar pasly türkmen sährasyny ýaşyl dona büredi. Güneşli Diýarymyzyň ekerançylyk meýdanlaryna, sähradyr jülgelerine, bag-bakjalaryna ýagyş damjalarynyň nur-bereket bolup sepelenýän...

Bereketli işler
13.04.2020

Suratkeş ir-iýmişleri, bal ýaly miweleri tebigy görnüşinde suratlandyrýar. Onsoň esere gaýtadan seretseň, peýzaž hem diýdirýär.

Adamzat ýaşaýşynyň gönezligi
13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň: «Bag eken baky ýalkanar» diýen parasatly pähiminiň many taýdan uly ähmiýete eýedigini hormatly Prezidentimiziň başlangyçlaryna ...

Ýeňişler Watan söýgüsinden nyşan
10.04.2020

Döwletjan Ýagşymyradowyň ady eýýäm okyjylar köpçüligine tanyş. Sebäbi ol gysga wagtyň içinde özüne köpsanly janköýerleri çekip bilen pälwan ýigitdir.