EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Ussatlygyň ýoly başga
17.03.2020

Allaberdi Aýdogdy oglunyň — Kel bagşynyň doganoglan agasy Öwez saz sungatyna kemsiz imrinip, döwürdeş sazandasy, meşhur Gönübek dagy ...

Müň derdiň dermany
17.03.2020

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp kitapdan ybarat ylmy-ensiklopediki eserinde milli däp-dessurlarymyz bilen ...

Ruhy gymmatlygyň hazynasy
16.03.2020

Geçmişde dünýä medeniýetine öz milli gymmatlyklary, edebi mirasy bilen uly goşant goşan türkmen halkymyzyň baý şöhratly ýoly, çuň taryhy bar.

Wena baly — gözelligiň keşbi
06.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň meýdançasynda geçirilen IV Wena baly köp adamly bolup, tomaşaçylarda iňňän ýakymly täsir galdyrdy.

Törebeg hanymyň aramgähi
06.03.2020

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda ýerleşýän, owadanlygy, täsinden gyzykly rowaýatlary haýran galdyrýan Törebeg hanymyň aramgähi özüniň takyk deňagramlylygy, ýokary çeperçilik bezegleriniň ...

Täsin tapyndylar
06.03.2020

Müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä siwilizasiýasynyň, dünýä halklarynyň medeni durmuşynyň ösüşlerine önjeýli goşant goşan ata-babalarymyz, olaryň ýaşan türkmen topragy ilkinji ekerançylygyň...

Syrly Gowaklar
06.03.2020

Lebap welaýatynyň Köýten etrabyndaky täsin tebigy ýadygärlikleriň biri hem Köýten dagdaky köp sanly gowaklardyr.

Şahyryň Nakyla Öwrülen Setirleri
06.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmeniň asyllylyk, ynsaplylyk mirasyny nesillerden-nesillere geçirmek, beýik söz ...

Şa serpaýy –– bagtdan paý
06.03.2020

Akyldarlarymyzyň pähim eleginden, durmuş synagyndan geçirip aýdan dürdänelerinde: «Ýagşy adam Güne meňzär, nirä barsa ýagtyldar» — diýip,

Mäne babanyň aramgähi
06.03.2020

Türkmen halkynyň bäş müňýyllyk taryhyna nazar salsaň, ata-babalarymyzyň geçmişde dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyna bahasyna ýetip bolmajak maddy hem maddy däl gymmatlyklary goşandygyna göz ýetirýärsiň.