EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Gyz Bukjasynyň Bezegi
06.03.2020

Türkmen halkynyň uzak taryhyndan habar berýän, ene-mamalarymyzdan miras galan dürli el işleri gyz-gelinlerimize ...

Garagum Sährasynyň Gözellikleri
06.03.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda syýahatçylygy ösdürmäge uly üns berilýär.

Ak ýaýlanyň arwanasy
06.03.2020

Ulgam-ulgam gum depeleriniň arasyndan uzalyp gidýän sähra ýodalaryny yzarlap, uzak örüden dolanyp gelýän arwana düýeler ak ýaýlanyň esasy aýratynlyklarynyň biri.

Durkuň görki
06.03.2020

Gyzjagazlar entek kiçijikkä onuň saçlaryny ýuwup, darap arassa saklamak her bir enäniň mukaddes borjy hasaplanylýar.

Dosta uzaýan ýollar
06.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan we Ýelabuga şäherlerinde Türkmenistanyň ...

Danalardan dürdäneler
06.03.2020

Danalardan dürdäneler

Danalardan dürdäneler
06.03.2020

Danalardan dürdäneler

Bitaraplyk – Dillermiziň Dessany
06.03.2020

Köňülleriň penasyna, dillerimiziň senasyna öwrülen hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy golaýladygyça, döredijilik işgärleriniň ýakymly aladalary barha artýar. Bu şanly senäni mynasyp sowgatlar bilen garşylamak ...

Bedew mertebesi
06.03.2020

Gadym döwürlerde Oguz ilinde at-abraýly bir baý bar eken. Onuň örän ýyndam bedewi bolup, ähli at çapyşyklarynda baş baýragy alyp gelipdir. Şol obada bir ýaş seýis hem ýaşap

Asyrlaryň jümmüşindäki yzlar
06.03.2020

Türkmeniň baý taryhy-medeni mirasy onuň ösüşiniň täze eýýamynyň nyşany bolup durýar. Medeni miras bolsa, häzirki zamany geçen we geljek zaman bilen birleşdiriji halka bolup hyzmat edýär.