EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Şygryýet şalygynyň bossany
16.04.2020

Onuň «Ýaşlyk dramasy», «Ömür», «Döwür şeýle, döwür», «Taýmaz baba», «Aýal bagşy», «Gumdan tapylan ýürek», «Ajy günler, süýji günler», «Menzil», «Toprak», «Dutar bilen ajal», «Ömrüme pent», «Ata we ogul», «Kyrk»...

Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly Täçmyradow (1885-1960)
15.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Mylly Täçmyradowyň özi bara-da gyzykly ýatlama saklanyp galypdyr.

Türkmenistan dünýä jahankeşdeleriniň üns merkezinde
15.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly özüniň ajaýyp wakalary bilen ýurdumyzyň şanly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar.

Bitaraplyk — şan-şöhratymyz
15.04.2020

Ata Watanymyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda syýasy ulgamda uly üstünlikler gazanýar.

Arheologik tapyndylara döwrebap çemeleşmeler
15.04.2020

Şu ýylyň 26-njy martynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasy» ...

Ýaz ekişi barada nakyllar
14.04.2020

Ýaz ekişi barada nakyllar

Agzybir maşgala
14.04.2020

Iki maşgala goňşulykda ýaşaýan eken. Olaryň birinde är-aýal häli- şindi öýkeleşýän eken, beýlekisinde bolsa, hemişe söýgi, özara düşünişmek we agzybirlik höküm sürýän eken.

Guýmagursak zehin
14.04.2020

Onuň çagalyk we ýetginjeklik ýyllary gazaply urşa hem-de onuňyz ýanyndaky kynçylykly ýyllara gabat gelse-de, ruhdan düşmän oba oglanjyklary bilen güýjüniň ýetdiginden zähmet çekdi, obanyň çekenesini bakdy, okady, bilim aldy.

Agaç okara
14.04.2020

Garrap tapdan düşen bir goja oglunyň öýüne göçüp barypdyr. Goja bu maşgala bilen bir saçakda oturyp naharlanyp ugraýar, ýöne onuň gözleriniň kütekligi, titreýän elleri, naharlanýan wagty kyn ýagdaýa salýardy.

Bereketli hasylyň aladasy
13.04.2020

Bahar pasly türkmen sährasyny ýaşyl dona büredi. Güneşli Diýarymyzyň ekerançylyk meýdanlaryna, sähradyr jülgelerine, bag-bakjalaryna ýagyş damjalarynyň nur-bereket bolup sepelenýän...