EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Garagumuň täsin dünýäsi
03.04.2020

Milli tokaý maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi dünýä ýüzünde howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly alnyp barylýan işlere ägirt uly goşant bolup durýar. Ilatly ýerleriň töwereginde...

Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet
03.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alnyp barylýan işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Sungatyň üç ägirdi
03.04.2020

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragyna ýokary çeperçilikli edebiýat we edebiýaty öwreniş, sungat, kino hem-de şekillendiriş eserleri hödürlenilýär.

Magtymgulynyň döredijiliginde dessanlar
02.04.2020

Milli medeniýetimiziň howandary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady Arşa galan beýik akyldar şahyrdyr.

KEL BAGŞY
02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe halkyň taryhynda öçmejek yz galdyryp giden şahsyýetlerimiziň sarpasy belent tutulýar.

Bitarap Watanym
02.04.2020

Bitarap Watanym

Bilimiň batly gadamlary
02.04.2020

Hormatly Prezidentimiz çykyşlarynda sanly ykdysadyýete geçilýän döwürde ýurdumyzy senagatlaşdyrmak işinde ylmyň aýratyn ähmiýete eýedigini, okgunly tehnogen ...

Sanly ykdysadyýet — döwrebap ösüşleriň binýady
02.04.2020

Akyl-paýhas, ylym-bilim - her bir ýurduň öňegidişliginiň we kuwwatynyň iň esasy çeşmesi.

Hakyky şägirt
01.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky 1-nji çagalar çeperçilik mekdebinde «Nakgaşçylyk», «Halyçylyk», «Zergärgärçilik», «Heýkeltaraşlyk» bölümlerinde okuwçylara şekillendiriş

Terbiýede çeper edebiýatyň we halk döredijiliginiň orny
01.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde goýýan möhüm wezipeleriniň biri ýaşlara dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim bermek bilen birlikde milli ruhda terbiýe bermekden ybaratdyr.