EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Nesil terbiýesiniň gözbaşy
01.04.2020

Maşgala — bu biziň dünýä inip, ösüp kemala gelen mähriban ojagymyz, ata-enemiziň söýgüsi, mähri bilen gurşalan mukaddesligimiz, biziň geçmişimiz, şu günümiz we ýagty geljegimiz.

Türkmen milli oýunlary ‒ terbiýe mekdebi
31.03.2020

Halkymyz dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda uly yz galdyrypdyr. Ata-babalarymyz ýaşaýyş-durmuş şertlerine görä, milli ýörelgeleri, däp-dessurlary, edim-gylymlary bilen birlikde dürli oýunlary-da döredip, soňky nesillere miras goýupdyrlar.

Dowardarçylyk ‒ gadymy pudak
31.03.2020

Ata-babalarymyz dowardarçylygy her paslyň özüne mahsus aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, her möwsümiň howa şertlerine görä alyp barmakda çopançylyk kärini sungat derejesine ýetiripdirler.

Ozal akan ýerden akarmyş aryk
31.03.2020

Şygryýetiň gülleýän ýurdunda pyntyk ýaran zehinler dogrusynda kelam agyz söz

Diňe sungat hakynda
31.03.2020

Diňe sungat hakynda

Syýahatçy Isgender
31.03.2020

Türkmen topragy ähli döwürlerde hem jahankeşdeleriň, syýahatçylaryň ünsüni özüne çekip gelipdir.

Kanunçylyk-hukuk binýady pugtalanýar
31.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ata Watanymyz dürli ugurlarda belent sepgitlere ýetýär, durmuş-ykdysady taýdan ösýär. Bu gün ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýady hem pugtalanýar.

Şypaly ösümlikleriň gadymy atlary
30.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy ensiklopedik kitabynda bejerijilik häsiýetli üzärligiň

Gülabyň gaýmagy sözleriň seniň Şahyr Gara Seýitliýewiň döredijilik älemine seýrän
30.03.2020

Gülabyň gaýmagy sözleriň seniň Şahyr Gara Seýitliýewiň döredijilik älemine seýrän

Ýüreklere ýol salan ussat
30.03.2020

Türkmenistanyň halk artisti Nurmyrat Annamyradowy ýagşylykda ýatlap