EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Ene keşbiniň nusgalyk heýkeli
30.03.2020

Ene keşbiniň nusgalyk heýkeli ýa-da Türkmenistanyň halk artisti Ogulgurban Durdyýewanyň ömür pursatlaryndan parçalar

Şahyr baradaky ýatlamalardan parçalar
27.03.2020

Okuw-ýazuw öwrenip, ilkinji okan kitaplarymyň biri Kerim Gurbannepesowyň «Taýmaz baba» poemasy bolsa gerek.

Mahmyt Zamahşary
27.03.2020

Gündogarda «Fahru Hwarazm» (Horezmiň hormaty) diýlip tanalýan Abulkasym Jarullah Mahmyt ibn Omar ibn Muhammet ibn Omar ibn Ahmet Zamahşary Horezmidir

Arassa wyždan — kalbyň rahatlygy
27.03.2020

Ynsany tapawutlandyrýan esasy aýratynlyklarynyň biri oňa mahsus bolan ruhy-ahlak hӓsiýetlerdir

Atalar sözi — akylyň gözi
27.03.2020

Atalar sözi — akylyň gözi

Öz Watanynyň aşygy
26.03.2020

Türkmen suratkeşi Nazar Ýomutskiý 1860-njy ýylda Russiýanyň Peterburg şäherinde, polkownik Nikolaý Ýomutskiniň maşgalasynda dünýä inýär.

Ýiti zehinli ussat
26.03.2020

Türkmenimizde «Adam kylmyşyndan belli, daragt iýmişinden» diýen aýtgy bar. Ol nuranalygy, ýiti zehini, sada adamkärçiligi, zähmetsöýerligi, başga-da köp-köp oňat häsiýetleri...

Tüňçe çaýy
26.03.2020

Bereketli türkmen topragy, Garagum sährasy, türkmen halkynyň ajaýyp milli häsiýetleri, mertligi, myhmansöýerligi hakdaky gymmatly maglumatlar gadymy rim we ...

Jana lezzetli unaş
25.03.2020

Eýsem, burçluja unaşy iýip görmedigimiz barmyka?! Megerem, ýok bolsa gerek. Çünki bu milli tagam türkmeniň her bir ojagynda uly höwes bilen taýýarlanylýar.

KITAPHANALAR SANLAŞDYRYLÝAR
25.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim, ylym ulgamlaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek maksady bilen, düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.