EDEBIÝAT ÄLEMINDE


KITAPHANALAR SANLAŞDYRYLÝAR
25.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim, ylym ulgamlaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek maksady bilen, düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

Nowruz — tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy
23.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe baý medeni mirasly halkymyzyň ajaýyp däp-dessurlary, baýramçylyklary we toý dabaralary täze many-mazmuna eýe boldy.

Sähranyň dosty, ynsanyň hemrasy
20.03.2020

Gadymdan bäri düýe ynsan üçin kömekçi we halasgär bolupdyr. Ol akylly, sabyrly, şeýle-de, yssyny gowy geçirýär.

Ussada bagyşlanan eser
20.03.2020

1991-nji ýylda ýurdumyzyň tanymal nakgaşlarynyň biri Çary Öwwäýew «Sazanda Han Akyýew» atly uly göwrümli eserini döredýär.

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ Nowruz baýramy hakynda aýdanlaryndan
20.03.2020

Türkmen halkynyň esasy baýramlarynyň biri Nowruz baýramy ençeme asyrlar bäri uludan bellenilip gelýär. Öz gadymy gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan bu baýram täze günüň – döreýşiň, janlanyşyň baýramydyr.

Kitap hakynda pelsepeler
19.03.2020

Hojageldi KÖRHANOW.

Ussatlygyň ýoly başga
17.03.2020

Allaberdi Aýdogdy oglunyň — Kel bagşynyň doganoglan agasy Öwez saz sungatyna kemsiz imrinip, döwürdeş sazandasy, meşhur Gönübek dagy ...

Müň derdiň dermany
17.03.2020

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp kitapdan ybarat ylmy-ensiklopediki eserinde milli däp-dessurlarymyz bilen ...

Ruhy gymmatlygyň hazynasy
16.03.2020

Geçmişde dünýä medeniýetine öz milli gymmatlyklary, edebi mirasy bilen uly goşant goşan türkmen halkymyzyň baý şöhratly ýoly, çuň taryhy bar.

Wena baly — gözelligiň keşbi
06.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň meýdançasynda geçirilen IV Wena baly köp adamly bolup, tomaşaçylarda iňňän ýakymly täsir galdyrdy.