EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Törebeg hanymyň aramgähi
06.03.2020

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda ýerleşýän, owadanlygy, täsinden gyzykly rowaýatlary haýran galdyrýan Törebeg hanymyň aramgähi özüniň takyk deňagramlylygy, ýokary çeperçilik bezegleriniň ...

Täsin tapyndylar
06.03.2020

Müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä siwilizasiýasynyň, dünýä halklarynyň medeni durmuşynyň ösüşlerine önjeýli goşant goşan ata-babalarymyz, olaryň ýaşan türkmen topragy ilkinji ekerançylygyň...

Syrly Gowaklar
06.03.2020

Lebap welaýatynyň Köýten etrabyndaky täsin tebigy ýadygärlikleriň biri hem Köýten dagdaky köp sanly gowaklardyr.

Şahyryň Nakyla Öwrülen Setirleri
06.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmeniň asyllylyk, ynsaplylyk mirasyny nesillerden-nesillere geçirmek, beýik söz ...

Şa serpaýy –– bagtdan paý
06.03.2020

Akyldarlarymyzyň pähim eleginden, durmuş synagyndan geçirip aýdan dürdänelerinde: «Ýagşy adam Güne meňzär, nirä barsa ýagtyldar» — diýip,

Mäne babanyň aramgähi
06.03.2020

Türkmen halkynyň bäş müňýyllyk taryhyna nazar salsaň, ata-babalarymyzyň geçmişde dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyna bahasyna ýetip bolmajak maddy hem maddy däl gymmatlyklary goşandygyna göz ýetirýärsiň.

Gyz Bukjasynyň Bezegi
06.03.2020

Türkmen halkynyň uzak taryhyndan habar berýän, ene-mamalarymyzdan miras galan dürli el işleri gyz-gelinlerimize ...

Garagum Sährasynyň Gözellikleri
06.03.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda syýahatçylygy ösdürmäge uly üns berilýär.

Ak ýaýlanyň arwanasy
06.03.2020

Ulgam-ulgam gum depeleriniň arasyndan uzalyp gidýän sähra ýodalaryny yzarlap, uzak örüden dolanyp gelýän arwana düýeler ak ýaýlanyň esasy aýratynlyklarynyň biri.

Durkuň görki
06.03.2020

Gyzjagazlar entek kiçijikkä onuň saçlaryny ýuwup, darap arassa saklamak her bir enäniň mukaddes borjy hasaplanylýar.