EDEBIÝAT ÄLEMINDE


El keşdeli tahýalar milli gymmatlyklarymyzyň ajaýyp nusgasydyr
02.10.2020

Türkmeniň dünýäde gadymy halklaryň biridigine onuň döreden milli gymmatlyklary, lybaslary şaýatlyk edýär. Türkmen gelin-gyzlarynyň dakynýan altyndyr kümüşden ýasalan şaý-sepleri hem ululygy...

Ussat tüýdükçi
02.10.2020

Garaşsyzlyk zamanamyzda saz sungatynyň sarpasy abraýly bolup, hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen halypa-şägirtlik ýörelgeleri, halk aýdym-sazlarymyzyň wagyz edilişi barha giň gerim alýar.

Päk zähmete sarpanyň belent dabarasy
30.09.2020

26-njy sentýabrda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy mynasybetli Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda uzak ýyllaryň dowamynda çeken ...

Watan
29.09.2020

Saňa bolan söýgüm syzyp jigerden, Ylhamym joşduryp söýleýär waspyň. Deňiz tolkuny deý daşsam meger men. Gözbaşynda daýym, Watanym keşbiň.

Buýsançly goşgy
26.09.2020

Arkadagyň Watanynda toý bu gün, Toýly-baýramly il ýagşy bolýandyr. Döwletlilik ýörelgeli türkmende Göwünleň derýa dek joşy bolýandyr.

Berkararlyk buýsanjy
25.09.2020

Mälim bolşy ýaly, şu günler agzybir hem-de zähmetkeş türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda uly bir şanly senä—baýramlaryň naýbaşysy hasaplanýan ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi dokuz ýyllyk ...

Garaşsyzlyk – halkyň beýik ykbaly
24.09.2020

Türkmenistan geçen gysga taryhy döwürde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň saýasynda dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan parahatçylygyň, durnuklylygyň...

Halypa gyjakçy
23.09.2020

Meşhur gyjakçynyň ady onuň ýaşap geçen döwründe türkmen milli aýdym-saz sungatynyň ägrtleri bolan Aly Seýit, Hanmämmet Allanur ogly, Hemra Şyh, Hanjan gyjakçy...

Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ýörelgämiz, ygrarymyz
22.09.2020

Hoşniýetli köňülleriň, ynsanpewer ýoly ýagty, Uýýanymyz asudalyk, adam hakda şygarymyz. Meger şudur köňülleriň altyn tagtdan bina bagty, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ýörelgämiz, ygrarymyz.

Zynatdyr elwan parçalar
21.09.2020

Türkmen halky nepis senetleriň naýbaşy görnüşlerini kämil sungat derejesine ýetirip, gözelligiň täsin nusgasyna öwürmegi başarypdyr. Şeýle senetlere türkmeniň ...