EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Nepis sungatyň ussady
21.01.2021

Milli gymmatlyklarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, täzeden-täze öwüşginlere beslenip, ata-babalarymyzyň ruhuna ýakynlaşdyrýan dürdäneleri

Kitaphana-ruhy hazyna
20.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ruhy baýlyga aýratyn ähmiýet berilýär.

Türkmenistan – Ýunesko medeni diplomatiýa rowaçlanýar
19.01.2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Medeniýet ulgamynda giň möçberli maksatnamalar, döwrebap taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Keteni
18.01.2021

Ne al, ne-de asman, ýaşyl, gülgüne, Badam, mawy, elwan reňkli keteni. Ýaraşyk biýr, gyz-geliniň egnine, Ülpüldisi Gün deý görkli keteni.

Aýdym bilen adyganlar
15.01.2021

Gahryman Arkadagymyzyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Türkmen medeniýeti», «Ile döwletgeler bolsa» atly kitaplary türkmen aýdym-saz sungatyny döwrebap derejede öwrenmäge giň mümkinçilik berýär.

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»
14.01.2021

Gahryman Arkadagyň ylhamyndan şinelän, «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy». Çugdumlanan paýhasly pikirleriniň beýany, «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Baýzy ýüň keçe
13.01.2021

Arkadag Prezidentimiziň milli medeniýetimiziň köklerini öwrenmek babatda berýan taýsyz godaw-hemaýaty netijesinde häzirki wagtda «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda

Ylym ojagy
12.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy netijesinde, türkmen medeniýeti döwrebap derejede ösdürilip, kämilleşdirilýär we bütin dünýä ýaýylýar.

Senediň sarpasy
11.01.2021

Saýra, dutar, bagtyýarlyk nagmasy, Türkmen sazy-agzybirlik sazydyr. Alnymyzda ak ýollaryň şuglasy, Türkmen sazy-abadanlyk sazydyr.

Ýaraşykly dünýä
08.01.2021

Türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynda toý öwüşginleri bar Olar, edil, ýaz güllerinden dokalan ýaly owadan, nepis hem näzik. Olar waspynyň şygra, dessana laýykdygyny öz şowurdysy, öwüşgini bilen dünýä ýaýyp ýör.