EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Bedew batly öňe barýar Garaşsyz Türkmenistan
09.02.2021

Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji gününden özüniň parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bilen halkara

Gahrymançylyga ýugrulan eser
08.02.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylyň şygarynda uly many, mukaddeslik jemlenendir. Watanyň mukaddes bolşy ýaly, parahatçylyk

Kejebe
05.02.2021

Türkmen halky ir döwürlerden bäri şatlykly günleri we möhüm seneleri toý bilen dabaralandyryp gelipdir. Her bir toýuň hem öz aýratynlyklary bolup, olar kem- kemden milli däp-dessurlara öwrülýär.

Şanly toýumyzyň mertebesi
04.02.2021

Bagtyýarlyk döwrümizde hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bütin dünýäde ösen döwletleriň hatarynda tanalýar.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!
03.02.2021

Her günümiz ajap, misli eşrepi, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym. Gahryman Arkadag berdi eşreti, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym.

Ak öýleriň zynaty
02.02.2021

Howanyň çigräp başlamagy bilen naýbaşy milli senetçilik önümlerimiziň biri bolan keçäniň durmuş, lukmançylyk we ruhy ähmiýetini has-da artdyrýar.

Taryhy-medeni ýadygärliklere baý mekan
01.02.2021

Türkmenler iň gadymy halklaryň biri hasaplanýar. Şeýle hem dünýä medeniýetine, ylmyň ösmegine saldamly goşant goşan halk hökmünde giňden tanalýar.

Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
29.01.2021

Watana söýgüdir ömrüň manysy, Mukaddesdir mertebesi, namysy. Erkana, agzybir eziz halkymyň Ýaňlanýar belentde ýürek namasy, Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany.

Agzybirlik —döwletliligiň gözbaşy
28.01.2021

Milli terbiýe, milli häsiýet örän çuň düşünjelerdir. Diňe ýagşylyk düşünjesi arkaly milli terbiýäniňdir milli häsiýetiň esasy aýratynlyklaryny açyp görkezmek bolar.

Aşgabat
27.01.2021

Arkadagyň paýhasyndan şany äleme dolan, Beýik türkmen döwletiniň ýüregi sen, Aşgabat! Şygyrlarda şereplenip, waspy şirin söýlenen, Ak arzuwlaň, umytlaryň şäheri sen, Aşgabat!