EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Aýazbaba
30.12.2020

Täze ýyl baýramçylygy diýlende, ilki bilen, çagalara şatlyk-şowhun hem-de sowgat paýlaýan Aýazbaba göz öňümizde janlanýar. Her ýurduň däplerine görä

Täze ýyl gelýär
29.12.2020

Zeminde örk urup parahatçylyk, Gelýär, Arkadagly Täze ýyl gelýär. Il-günüme diläp diňe ýagşylyk, Güneş ýaly çogly Täze ýyl gelýär, Gelýär, Arkadagly Täze ýyl gelýär.

Elmydama sagdyn boluň, adamlar!
28.12.2020

Saglyk hemem beglik bolup, goý, munda, Päklik bolsun adamzadyň göwnünde, Arkadagly gül Watanyň goýnunda Elmydama sagdyn boluň, adamlar!

Täze ýylyň bosagasynda
25.12.2020

Her ýylyň bosagasynda yzyňa bir nazar aýlap, ahyrlap barýan ýyla ser salmak, bir ýylda geçilen ýoly öz ýanyňdan saldarlap görmek biziň her birimiz üçin adata öwrülen ýagdaý.

Gözel tebigatyň aýnasy
24.12.2020

Halkyň ýüreginden joşup çykýan duýgular esasynda dessanlaryň döredilişi ýaly, türkmen zenanlary hem kalbyndan çykýan ýürek joşgunyny haly nagyşlaryna geçirip

Göwünleri ganatlandyran kitap
23.12.2020

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» atly

Watan
22.12.2020

Ymgyr sähralary täsin, söhbetli, Ýaýlalary gyşyna-da ýaz ýaly. Hydyr gezen çöli, düzi hikmetli, Watan hakda näçe ýazsaň az ýaly.

Ýurt ösüşleriniň ýalkymy
21.12.2020

Watan ezizligi, Watan mukaddesligi hemme zatdan ýokarda durýar. Eziz Diýarymyzyň waspy dillerde dessan bolup ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy

Türkmen medeniýeti, sungaty, sazy
18.12.2020

Waspyna söz ýetmez uçursyz umman, Türkmen medeniýeti, sungaty, sazy. Zybanda belentden söýlenýän mukam, Nusgalyk taryhy, dowamat ýoly.

Hemişelik Bitaraplyk — durnukly ösüşiň özeni
17.12.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň halky üçin ýatdan çykmajak gün. Ol gün, taryhy gün. Hut taryhylygy üçin Garaşsyz ýurdumyzyň agzybir halky bu güni uly