EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Aşyk Aýdyň pirden rugsat alyp git!
24.07.2020

Taryhyň gatlaryndan häzirki günlerimize gelip ýeten gadymy däpleriň biri hem halypa-şägirtlik ýoludyr. Halkymyzyň kalbyna, durmuşyna, süňňüne siňen bu ajaýyp ýoluň...

Beýik türkmen döwletiniň ýüregi sen, Aşgabat!
23.07.2020

Ajaýyp suw çüwdürimleriniň, aýdym-sazyň we söýginiň şäherine öwrülen Aşgabat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe günsaýyn görklenip, şahandaz türkmeniň gözellige teşne kalbyny has-da ylhamlandyrýar.

Dem alyş ulgamynda möwsümleýin keseller
22.07.2020

Ýiti respirator wirus ýokançlary, adatça, möwsümleýin, şonuň ýaly-da, adamlaryň üýşýän ýerlerinde (işde, ulagda, maşgalada...) has ýygy ýüze çykýarlar.

Gürgenjiň taryhy ýadygärlikleri
21.07.2020

Hormatly Prezidentimiz «Türkmen medeniýeti» atly halkymyzyň medeniýetiniň taryhy köklerine bagyşlanan gymmatly kitabynda: «Orta Aziýada iň beýik binalaryň biri bolan Gutlug Temiriň minarasy...

Bedeni berkitmegiň tärleri
20.07.2020

Adam bedeni gowşak bolanda, oňa dürli keseller, şol sanda möwsümleýin döreýän keseller ýokaşagan bolýar. Adama ýokuşyp biljek keselleriň biri-de ýiti respitator ýokanç keselidir.

Bagtyýarlygyň özeni
17.07.2020

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda, hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde, ýurdumyz ähli ugurlar boýunça durnukly ösüşleri gazanýar.

Sagdyn bolaýyn diýseňiz
16.07.2020

1. Sarymsagy sargy hökmünde ulansaň deridäki ýaralary bitirýär. 2. Nahary endige, düzgüne görä wagtly­wagtynda edinmek saglyk üçin örän peýdalydyr.

Hyzmatdaşlygyň aýdyň ýolunda
15.07.2020

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna barýan ata Watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýedir.

Döwgowagyň gizlin syrlary
14.07.2020

Duşak ýa-da Erikdag diýip atlandyrylýan dag gerşi Köpetdagyň merkezi böleginde ýerleşýär. Bu dag gerşiniň deňiz derejesinden beýikligi 2500 metrden gowrakdyr.

Sagdyn ýaşamagyň talaplary
13.07.2020

Hereketsiz, oturymly ýaşaýyş düzgüni we nädogry iýmitlenmek bedeniň energiýa deň agramlylygynyň bozulmagyna alyp barýar. Onda adamlaryň kaloriýa ulanyşy köp bolup, sarp edişi az bolýar.