EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Arkadagly Garaşsyz Diýar
14.09.2020

Özbaşdak döwletli ýurdum erkana, Jenneti mekanda iller bagtyýar. Bu gün öňküsinden has-da görkana, Eziz Arkadagly Garaşsyz Diýar.

Saz äleminde ýaş sazanda
11.09.2020

Şamyrat Gurbannepesow 1927-nji ýylyň güýz aýlary Baharly topragynyň gadymy Durun obasynda dünýä inýär. Şamyradyň kakasy Gurbannepes daýhançylyk bilen meşgul bolupdyr.

Täze kitap — täze dünýä
10.09.2020

Halkymyzda täze kitabyň dünýäňe üýtgeşik täsir edýän ýakymynyň bardygy dogrusynda aýratyn nygtalyp aýdylýar. Ol aýtgylar her birimiziň ýüregimize ornap...

Berkararlygyň berk binýady
09.09.2020

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz indi ýigrimi dokuz ýyl bäri dünýäniň çalt ösýän, asuda, parahat döwleti hökmünde özüniň täze taryhynyň şöhratly ýoluny dowam etdirip gelýär.

Ýekegowagyň taryhy
08.09.2020

Biziň Watanymyz – Türkmenistan tebigy, medeni we taryhy ýadygärliklere örän baý ýurtdyr. Täsin ýadygärlikleriň biri Türkmenistanyň günorta serhetinde,

Täze kitabyňyz üçin sag boluň, eziz Arkadagymyz!
07.09.2020

Hormatly Prezidentimiz mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň şanly toýuna uly ruhubelentlik bilen barýan günlerimizde «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň ...

Sahna durmuşy
04.09.2020

Bir habarçy Juma Ýazmyradowdan: – Ömür ýoluňyz we döredijiligiňiz hakynda gysgajyk gürrüň beräýiň! - diýip, haýyş edýär. Ol: – Şunça ýaşabam gysga gürläp bormy?! – diýip, köpmanyly jogap beripdir. Allaberdi, söhbedimizi ömür ýoluňyz barada başlaýalyň.

Durmuş mekdebiniň sapagy
03.09.2020

Türkmen halkynyň däp-dessurlaryna nazar aýlanymyzda, ene-mamalarymyzyň ýaşlarda ajaýyp endikleri we sypatlary terbiýelemeklige hemme taraplaýyn üns berendiklerine göz ýetirýäris.

Halypa hormaty
02.09.2020

1929-njy ýylda Türkmen döwlet milli drama teatrynyň ilkinji açylyşy bolýar. Şol günki görkezilen spektakla köpçülik bilen birlikde aşgabatly ýetginjek Muhammet hem tomaşa edýär.

«Pürli aganyň çalşy»
01.09.2020

Milli bagşyçylyk sungatymyzyň uly ussady bolan Pürli Saryýew milli aýdym-sazyň sütünleriniň biri hasaplanaýar. Pürli sazandanyň kakasy Sary bagşy ...