EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Üzärlik
07.01.2021

Tebigatyň beren soňsuz peşgeşi, Müňde bir dertlere derman, üzärlik. Tüssesi dep eýlär ýoňy, teşwüşi, Gudratyna älem haýran üzärlik.

Ýylyň şygary —täze üstünlikleriň badalgasy
06.01.2021

Ýurdumyzda her bir ýyly täze şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Gadam basylan Täze, 2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyryldy.

Ruhy we döredijilik joşguny
05.01.2021

Türkmeniň medeniýeti özüniň milliligi, gözelligi, özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Bu günki gün türkmen medeniýetine dünýä derejesinde uly sarpa goýulýar.

Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
04.01.2021

Arkadagyň belent pähmi Watanmyza şöhrat berýär, Arkadagyň köňül mähri sungatyma ganat berýär, Türkmenistan – eziz Diýar, ak ýollarda öňe barýar, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly – şöhraty-şany,

Täze ýylymyz gelýär
31.12.2020

Bu gün şatlyk-şagalaň köňüllere nur saçdy, Arkadagly Watana Täze ýylymyz gelýär. Bagtyýarlyk döwrümiz ilimiň bagtyn açdy, Arkadagly Watana Täze ýylymyz gelýär.

Aýazbaba
30.12.2020

Täze ýyl baýramçylygy diýlende, ilki bilen, çagalara şatlyk-şowhun hem-de sowgat paýlaýan Aýazbaba göz öňümizde janlanýar. Her ýurduň däplerine görä

Täze ýyl gelýär
29.12.2020

Zeminde örk urup parahatçylyk, Gelýär, Arkadagly Täze ýyl gelýär. Il-günüme diläp diňe ýagşylyk, Güneş ýaly çogly Täze ýyl gelýär, Gelýär, Arkadagly Täze ýyl gelýär.

Elmydama sagdyn boluň, adamlar!
28.12.2020

Saglyk hemem beglik bolup, goý, munda, Päklik bolsun adamzadyň göwnünde, Arkadagly gül Watanyň goýnunda Elmydama sagdyn boluň, adamlar!

Täze ýylyň bosagasynda
25.12.2020

Her ýylyň bosagasynda yzyňa bir nazar aýlap, ahyrlap barýan ýyla ser salmak, bir ýylda geçilen ýoly öz ýanyňdan saldarlap görmek biziň her birimiz üçin adata öwrülen ýagdaý.

Gözel tebigatyň aýnasy
24.12.2020

Halkyň ýüreginden joşup çykýan duýgular esasynda dessanlaryň döredilişi ýaly, türkmen zenanlary hem kalbyndan çykýan ýürek joşgunyny haly nagyşlaryna geçirip