EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Bitarap Türkmenistanyň medeniýeti
10.07.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň durmuşynda täze bir altyn sahypany açypdy. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini ...

«Aýgytly ädim» kinofilminiň sazy
09.07.2020

Türkmenistanyň saz sungaty ösüşiň ep-esli ýoluny geçdi. Kompozitorçylyk mekdebi dünýä ýüzünde özüniň ykrar edilmegini gazandy. Türkmen kompozitorlary aýdymdan başlap...

Watanym
08.07.2020

Jigerimiň jümmüşinde ýer alan, Düwür gumy dürden gymmat Watanym. Asmany asuda, sährasy seleň, Yssy goýny kalba gurbat Watanym.

Türkmen Bitaraplygy sebitde we dünýäde parahatçylygyň kepilidir
07.07.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz bedew ...

Halkymyzyň milli buýsanjy
06.07.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Garaşsyz Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen hemişelik ...

Yrymlar
03.07.2020

Gyz durmuşa çykarylanda, oňa bir jübüt tabak, bir jübüt çemçe berlip, durmuşynyň elmydama doly bolmagy arzuw edilýär.

Paýhaslar ummany
02.07.2020

Paýhaslar ummany

Bitaraplyk taglymaty
02.07.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz günsaýyn özgerýär.

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri
01.07.2020

Ysan saglygyny goramakda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti uludyr. Sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmakda kadaly gün tertibiniň ähmiýeti örän uludyr.

Türkmenistanda ýaşap geçen piller
01.07.2020

Türkmenistanyň çäklerinde taryhdan öňki döwürde piller ýaşandygy barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Etnografiýa we ülkäni öwreniş muzeýinde görkezilýän artefaktlar şaýatlyk edýär.