EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Garaşsyzlyk toýunda
31.08.2020

Toýlar tutýas Arkadagly Watanda, Mukaddesdir ýurduň Garaşsyzlygy. Döwletli döwranda, baky baharda, Buýsanjymyz döwrüň Bagtyýarlygy.

Watan hakynda
28.08.2020

Açyk penjiräňden nur ýagyp dursa, Ýagşy niýet, ýagşy keşbe uýarlar. Depäňde lowurdap, Gün çogup dursa, Ine, Watan diýip, şuňa diýerler.

Nagyşlar dünýäsinde
27.08.2020

Paýtagtymyzyň türkmeniň dokma harytlaryna ýa-da bolmasa, gyz-gelinlerimiziň çeper el işleriniň önümlerine ýöriteleşdirilen dükanlarynyň haýsy birine barsaň, gözüňi gamaşdyryjy gözellikleriň «ýesirine» öwrülýärsiň.

Berkararlyk nagmalary
26.08.2020

Älem-jahan arasyna parahatlyk nurun saçýar, Watanmyzyň şöhratydyr Garaşsyzlyk nagmalary! Arkadagyň saýasynda özgerişler rowaçlanýar, Döwrümiziň zynatydyr Garaşsyzlyk nagmalary!

Tans – sungat, sport, bedenterbiýe
25.08.2020

Tansyň sungat ýoly. Tans – bu iň gadymy sungatlaryň biri bolup, adamlaryň begenjini ýa-da gam-gussasyny alamatlandyrýan hereketleri özünde jemleýär.

Bitaraplyk bagty
25.08.2020

Bagtyýarlyk döwrümiziň şuglasy, Garaşsyz Watanyň Bitaraplygy. Ak ýollarda göwnümiziň gurbaty, Döwletli Diýaryň Bitaraplygy.

Howa şertleri we adam saglygy
24.08.2020

Tebigatda her bir pasyllaryň alamatlary birbada ýüze çykman, olar dura-bara peýda bolýarlar. Tomus paslynyň dowam edýän günlerinde howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy, aşa gyzmagy, bulutly howa, şeýle-de ýurdumyzda soňky...

Iňňeden döreýän sungat
21.08.2020

Kökleri asyrlaryň jümmüşine uzaýan türkmeniň milli mirasy beýik ösüşleri başdan geçirip, şu günki gün ýaş nesiller üçin uç-gyraksyz ummany ýadyňa salýan gymmatly hazynadyr.

Toý saçagynyň bezegi
21.08.2020

Halkymyzyň hiç bir milletiňkä meňzemeýän özboluşly däp-dessurlary bar. Türkmen toýlarynyň içinde ynsanyň iň arzyly güni bolan durmuş toýy tutulanda

Sungata siňen ömür
19.08.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda görnükli medeniýet we sungat işgärlerimiziň sarpasy belent tutulýar. Durmuşda öçmejek yz galdyran ussatlarymyzyň biri-de Türkmenistanyň ...