EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Göwünleri ganatlandyran kitap
23.12.2020

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» atly

Watan
22.12.2020

Ymgyr sähralary täsin, söhbetli, Ýaýlalary gyşyna-da ýaz ýaly. Hydyr gezen çöli, düzi hikmetli, Watan hakda näçe ýazsaň az ýaly.

Ýurt ösüşleriniň ýalkymy
21.12.2020

Watan ezizligi, Watan mukaddesligi hemme zatdan ýokarda durýar. Eziz Diýarymyzyň waspy dillerde dessan bolup ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy

Türkmen medeniýeti, sungaty, sazy
18.12.2020

Waspyna söz ýetmez uçursyz umman, Türkmen medeniýeti, sungaty, sazy. Zybanda belentden söýlenýän mukam, Nusgalyk taryhy, dowamat ýoly.

Hemişelik Bitaraplyk — durnukly ösüşiň özeni
17.12.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň halky üçin ýatdan çykmajak gün. Ol gün, taryhy gün. Hut taryhylygy üçin Garaşsyz ýurdumyzyň agzybir halky bu güni uly

Bitaraplyk - Arkadagyň paýhasy!
11.12.2020

(Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda baky Bitaraplyk hukuk derejämiziň halkara medeni hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ähmiýetiniň çeper beýan edilişi)

Baky Bitaraplyk şöhratymyz-şanymyz
10.12.2020

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Watanymyzda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy uludan tutulýar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»

Bitarap Türkmenistan
09.12.2020

Diýarym abadan ilim agzybir, Eziz Watan Bitarap hem bagtyýar Diýipdirler agzybire taňrybir, Türkmenistan Bitarap hem bagtyýar.

Baýramçylyk sergisi - milli medeniýetimiziň şanly gadamlary
08.12.2020

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly şanly ýylymyzda halkymyza ajaýyp sowgat bolan «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany»
07.12.2020

Hormatly Prezidentimiz baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde köňüllerimizi