EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Müň derdiň dermany
29.06.2020

Tebigatymyz ynsan ruhunyň we adam saglygynyň lukmanydyr. Muňa biz hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri »

Hemişelik Bitaraplyk we medeniýet: sazlaşykly ösüşiň hukuk esaslary
26.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden taryhy çykyşynda olara şeýle sargyt etdi...

Sungatyň soňlanmajak dünýäsine aralaşyp...
25.06.2020

Türkmen medeniýetiniň we sungatynyň gülläp ösýän döwründe, şekillendiriş sungatyna hem uly üns berilýär.

Arkadagly Watanymyzyň sungat baýramy
24.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýetini, sungatyny ösdürmek, kämilleşdirmek, täze, döwrebap eserler bilen baýlaşdyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar.

Çaga şaý-sepleri
24.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmeniň milli gymmatlyklaryna, milli mirasyna uly üns berilýär hem sarpa goýulýar.

Yzzat Gylyç ogluna
23.06.2020

Tanymal suratkeş, türkmeniň ogly, Yzzat Gylyç adyň ýaýrady dünýä. Peýzaž eserleriň, ak Günüň dogşy, Dünýä deý eserleň mälimdir hemmä.

Dürler hazynasy
22.06.2020

Medeniýet näçe ýokary bolsa, zähmetiň gymmaty şonça-da ýokarydyr. Medeniýetiň gelip çykyşy akylyň döremegi bilen gabat gelýär.

Syýahatçylyga islegler barha artýar
19.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ylym-bilimi ösdürmek, daşky gurşawy goramak boýunça alyp barýan ekalogiýa

Türkmen arwanasy
18.06.2020

Türkmen arwanasynyň birnäçe tebigy aýratynlyklary bolýar. Megerem, şonuň üçin hem Lukman Hekim dünýeden ötmeziniň öňüsyrasynda «Men dünýeden gaýdanymdan soň...

Milli mirasymyz-ruhy baýlygymyz
17.06.2020

Gahryman Arkadagly ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenip, toýlarymyz toýlara, baýramlarymyz baýramlara ulaşýar.