EDEBIÝAT ÄLEMINDE


«Bitaraplyk» simfoniýasy
04.12.2020

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna bagyşlanyp döredilen ajaýyp eserler sanardan köp. Ol eserler şanly toýumyza sowgat bolup, göwünleri joşdurýar.

Gözellik älemi
03.12.2020

Türkmen halkynyň dünýäde ukyply, zehinli halkdygyna, onuň ösen, baý, gadymy medeni mirasynyň bolandygyna taryh şaýatlyk edýär. Muňa ussatlyk bilen ýerine ýetirilen ýokary çeperçiligi

Bitarap mekan
02.12.2020

Bitarap sen, soňlanmajak dessanym, Parahat sen, kalba beslän ynsabym. Adamzat ähliniň köňül küýsegi, Tumary sen päk niýetli ynsanyň.

Ak öýleriň ýaraşygy
01.12.2020

Halkymyzyň gadymdan gelýän milli gymmatlyklary: haly we haly önümleri, şaý-sepleri, egin-eşikleri hem-de beýleki el işleri wagtyň synagyndan geçip

Baky Bitaraplyk — buýsanjymyz
30.11.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere eýe bolýar, halkymyz bagtyýar durmuşda döwran sürýär.

Üzärligiň dermanlyk ähmiýeti
27.11.2020

Üzärlik türkmen halk tebipçiliginde we ylmy lukmançylygynda tebigy derman serişdesi hökmünde ulanylýar. Halkymyzyň täze jaýa göçmek, gelin

Ýüreklere barýan dostluk ýollary
26.11.2020

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her güni bizi hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna hasda ýakynlaşdyrýar.

Behişdi bedewler buýsanjymyzdyr
25.11.2020

Türkmeni älem içre tanadýan milli şaý-seplerimiz, halylarymyz, milli saz guralymyz bolan dutarymyz bilen bir hatarda, behişdi bedewlerimiz hem özüniň ýyndamlygy

Bitaraplygyň mekanydyr, Türkmenistan!
24.11.2020

Şükür, Taňry nazar salan parahat zeminim bardyr, Dost-dogana güler ýüzli, myhmansöýer ilim bardyr, Arkadagym bilen bu gün ulus-iller bagta ýardyr, Tarypyny ýazsam dörär şygyr, goşgy, gazal, dessan, Bitaraplygyň mekanydyr, eziz Diýar Türkmenistan!

Sungatyň çeper keşbi
23.11.2020

Şu ýylyň 29-njy oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň