EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Möhüm ähmiýetli seneler
18.08.2020

2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi. Şu ýyl BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň ykrar edilenine 25 ýyl dolýar.

Ýazylsa düýe ýüň saçak
18.08.2020

Düýe ýüňünden edilen ýorganyň, guşagyň gündelik durmuşymyzda gerek bolşy ýaly, düýe ýüňünden dokalan saçak hem ähli döwürde öz ähmiýetini ýitirmän gelýär.

Türkmeniň haly — asyrlaryň owazy
14.08.2020

Haly — türkmeniň haly-ahwaly, durmuşy, geçmişi, şu güni, bahar-ýazyň owadan keşbine beslenen ajaýyp ýaýlalary, daglary, urp-adaty, kalp gözelligi.

Suwy ýetse süýülmez
13.08.2020

Halk aýtgylarynda «Ýurduň gelin-gyzlaryny tanajak bolsaň, olaryň el hünärini synla» diýlip aýdylýar. Ozal gyz-gelinler topar-topar ümä üýşüp, göwün açyp, öý-ojagyň törüni bezeýän gülli we boz keçeleri taýýarlapdyrlar.

Ösüşli menzilleriň beýany
12.08.2020

Türkmenistanda kitaphanalar has irki döwürlerde döräpdir, olar esasan hem gadymy Merwde, Ürgençde, Nusaýda esaslandyrylypdyr. Türkmenistanda has soňky ýyllarda, ýagny XIX asyryň ahyrynda häzirki zaman jemagat kitaphanalarynyň görnüşi ýüze çykýar.

Şahyryň sesi Şygyrlara siňen ömür
11.08.2020

«Söz gylyçdan-da kesgirdir» diýýän halkymyz sözi bilen adamlary yzyna düşürip, köpüň dili bolup gurlan, ýaşulularyň öwüt-pendini, atalaryň nesihatyny, eneleriň mährem alkyş-dilegini, pähimdarlaryň pähimlerini, aşyklaryň yşkyny...

Medeniýet ulgamy sanlylaşdyrylýar
10.08.2020

Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär.

Aşyk Aýdyň Pir
07.08.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ruhy mirasymyzy goramaklykda, baýlaşdyrmaklykda we içgin öwrenmeklikde uly işleriň amal edilýändiginiň şaýady bolýarys.

Öwüşgine baý gymmatlyk
06.08.2020

Halkymyz orta asyrlardaky milli däp-dessury bilen bir hatarda, öz edim-gylymlaryny, geýimlerini hem saklap gelipdir. Milli geýimler görnüşleri boýunça erkek adamlaryň, aýal-gyzlaryň we çagalaryň eşikleri ýaly üç topara bölünipdir.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň dünýä ykrarnamasy Gahryman Arkadagymyzyň parahatçylyk syýasatynyň dabaralanmasydyr
05.08.2020

Eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeler ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek ugrunda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan giň möçberli işleri dünýä ýaýýar.