EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Gün urmagyndan goranalyň!
16.06.2020

Alymlaryň barlaglarynyň netijesine görä, Gün şöhlesiniň gyzgynlygy ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Süňňümiz bolsa daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine örän duýgurdyr.

Halkyň söýgüsini gazanan
12.06.2020

Halkymyzyň milli medeniýetidir sungatynyň dünýä ýaýylmagyna mynasyp goşant goşan sungat ussatlarymyzyň ählisi bu gün ýagşylykda ýatlanýar.

Sebit ähmiýetli hassahana
11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, ilaty eşretli ýaşaýşa ýetirmek barada jar eden Maksatnamalary il-ýurduň ...

Kalplara siňen aýdymlar
10.06.2020

...Geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynyň tomus günleriniň biri. Aşgabadyň merkezindäki 1-nji park (häzirki Aşgabat seýilgähi). Sahnada oba çeper höwesjeňleriniň aýdym-saz festiwalynyň jemleýji tapgyry gidip dur.

Edebi mirasymyz hakda kelam... (Aýdyşyk)
09.06.2020

— Türkmen mydam söze gadyr goýupdyr, Barlyk içre çyn halypa uýupdyr, Ol ne bagdyr, ajap çemen bogupdyr, Ruhy baýlyk, nedir datly miwesi?!

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty
08.06.2020

Pederler meşhurdyr Ýeriň ýüzünde, Mukamdyr ot-çöpi sähra-düzünde, Hyruçly duýgular joş urýar mende, Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.

Türkmen medeniýetiniň şöhratly ýoly
05.06.2020

Adamyň we jemgyýetiň döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň toplumy bolan medeniýet adamzat jemgyýetinde ruhlandyryjy, terbiýeçilik...

Bagtyýarlyk ýar bolsun!
04.06.2020

Ýürekde egsilmez söýginiň güýji, Gözleriň guwanjy, göwünleň genji, Köňülleň buýsanjy, başlaryň täji, Türkmenistan ýurdum berkarar bolsun, Bagtyýarlyk oňa baky ýar bolsun!

Müň derde derman
03.06.2020

Goýnunda ömür sürýän tebigatymyz örän jomart we bize ýakyn hossardyr. Ýöne bulary duýmak üçin biziň özümiziň hem tebigata ýakyn durmagymyz gerek. Tebigat bilen aramyzda şeýle ysnyşykly sazlaşygy ýola goýup bilenimizde

Aşgabat şäheriniň medeniýet müdirliginiň Bagyr oba medeniýet öýi
03.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde medeniýetimiziň ösen gadymy ojagy bolan Bagyr obasynda 2016-njy ýylda döwrebap oba medeniýet öýi gurlup ulanylmaga berildi. ..