EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Her bir göli Oguz hanyň tagmasy
04.08.2020

Türkmen milli amaly-haşam sungaty baý hem-de köpdürlidir. Olar haly we haly önümleriniň dürli görnüşlerinden başga-da, keçe nagyşlaryny, bejergili donlary, tahýalary we zergärçilik önümlerini...

Bitaraplyk binýady
03.08.2020

Ykbaly galkynyp, döwrany dönen, Türkmeniň jahana ýaň saldy ady. Pederleň yhlasy siňen toprakda, Baky hem berk Bitaraplyk binýady.

Sagdynlygyň girewi
30.07.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşa geçirmek, arassaçylyk düzgün-tertibini berjaý etmek, raýatlar tarapyndan ýaşaýyş ...

Nurana dünýä
29.07.2020

Türkmen poeziýasyna nurana ýaz, goňras güýz, tämiz gyş hem altynsow tomus ýaly bolup gelen Gurbannazar Ezizowyň şahyrana dünýäsi geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda ...

Açarbag
28.07.2020

Gözel Diýarymyzda ýerleşýän Hazar deňziniň kenarýakasynyň etraplary köp sanly jahankeşdeleri, söwdagärleri irki döwürlerden bäri gyzyklandyrýar.

Watanyň altyn owazy
27.07.2020

Ýekelikde aýdym aýtmak sungatynyň belli aýdymçysy Medeniýet Şahberdiýewa 1930-njy ýylyň 23-nji fewralynda Jeýhun derýasyny goltuklap oturan Kerki şäherinde dünýä inýär we aýdymçynyň adynyň hem bu ugruň gözbaşynda duran Medeniýet sözi bolansoň...

Aşyk Aýdyň pirden rugsat alyp git!
24.07.2020

Taryhyň gatlaryndan häzirki günlerimize gelip ýeten gadymy däpleriň biri hem halypa-şägirtlik ýoludyr. Halkymyzyň kalbyna, durmuşyna, süňňüne siňen bu ajaýyp ýoluň...

Beýik türkmen döwletiniň ýüregi sen, Aşgabat!
23.07.2020

Ajaýyp suw çüwdürimleriniň, aýdym-sazyň we söýginiň şäherine öwrülen Aşgabat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe günsaýyn görklenip, şahandaz türkmeniň gözellige teşne kalbyny has-da ylhamlandyrýar.

Dem alyş ulgamynda möwsümleýin keseller
22.07.2020

Ýiti respirator wirus ýokançlary, adatça, möwsümleýin, şonuň ýaly-da, adamlaryň üýşýän ýerlerinde (işde, ulagda, maşgalada...) has ýygy ýüze çykýarlar.

Gürgenjiň taryhy ýadygärlikleri
21.07.2020

Hormatly Prezidentimiz «Türkmen medeniýeti» atly halkymyzyň medeniýetiniň taryhy köklerine bagyşlanan gymmatly kitabynda: «Orta Aziýada iň beýik binalaryň biri bolan Gutlug Temiriň minarasy...