EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Watan
01.06.2020

Ymgyr sähralary täsin, söhbetli, Ýaýlalary gyşyna-da ýaz ýaly. Hydyr gezen çöli, düzi hikmetli, Watan hakda näçe ýazsaň az ýaly.

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Täze zaman medeniýet merkezi
29.05.2020

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman obasynyň 200 orunlyk tomaşaçylar zaly bolan medeniýet merkezi 2014-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi.

Milli guwanjymyz
28.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, halyçylyk sungatyny kämilleşdirmäge uly üns berilýär.

Türkmenistanym
27.05.2020

Buýsanjym, namysym, kalba beslänim, Ata ýurdum — eziz Türkmenistanym. Ýazlaryň ýazlaga çykan ýeridir, Taňryň nazar salyp bakan ýeridir. Bu topragyň kerem dermany bardyr, Okap bilseň, müň bir ter many bardyr.

Milli gymmatlyklaryň mekany
26.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky bagtly eýýamyň gujagynda bagtyýar ýaşaýar.

Aşgabat
23.05.2020

Bagta uzan ak ýollar Saňa barýar, Aşgabat! Süýji arzuw-umytdan Bina bolýaň, Aşgabat! Gijeleriň lowurdar, Misli dür seçilipdir. Tebigat saňa taýsyz Gözellik eçilipdir.

Hormatly Prezidentimiziň saglyk we sagdynlyk hakynda parasatly sözleri
22.05.2020

Sagdyn durmuş yörelgesini berjaý edýän adamlary maşgala gatnaşygyndan, adamlara bolan garaýşyndan, dünýä bolan höwesinden tanap bolýar. Şeýle adamlar elmydama ruhubelent bolýarlar.

Saglygyň goragynda
21.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň uzak geljegi nazarlaýan beýik başlangyçlary netijesinde, parlak ýyldyz bolup nur saçýan owadan ýurdumyz egsilmez eşretleriň

Kitaplar — elektron görnüşde
20.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy mizemez mukaddesliklerdir
15.05.2020

Ýurduň Konstitusiýasy döwletiň Esasy kanunydyr. Konstitusiýada döwletiň hukuk ýagdaýynyň kesgitlemesi we ösüşiniň esasy ugurlary beýan edilýär.