EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Hemişelik bitaraplyk - döwletliligiň binýady
20.11.2020

Şu ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegini bellemek gerek. Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda we daşary

Milli lybasym —gymmatly mirasym
19.11.2020

Ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz kämil derejedäki amaly-haşam sungatyny, şol sanda gözellikden hem mähremlikden gözbaş alan milli lybaslary döredip

Türkmenistan, eziz Watan — Bitarap
18.11.2020

Berkarar döwletde ajaýyp zaman, Türkmenistan, eziz Watan — Bitarap. Eşretli döwranda illerim aman, Türkmenistan, eziz Watan — Bitarap.

Depämiň täji tahýa
17.11.2020

Çeper elli gelin-gyzlarymyzyň asyrlaryň dowamynda çeken keşdeleridir gaýan gaýmalary, dokan halylarydyr ketenileri bütin dünýäni haýrana goýýar.

Belent ykrarnama
16.11.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 185 döwletiň goldamagynda BMG- niň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisiniň degişli Kararnamasy bilen Türkmenistan hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi.

Illerimiz nurana
13.11.2020

Geçmişine buýsanjy, nurana geljegine beýik ynamy bolan halk bagtlydyr. Biz şeýle bagtdan paýly halk. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz bar.

Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Arkadag!
12.11.2020

Mähriban Watana şan berip geldi, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Arkadag! Beýik ynam mähriban bolup geldi, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Arkadag!

Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar
11.11.2020

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli üstümizdäki ýylda ýurdumyzda ençeme işler durmuşa geçirildi.

Türkmen keçesi
10.11.2020

Türkmenlerde «Azapsyz ýeriň ady ýok» diýlip, jaýdar aýdylan söz bar. Türkmen gelin-gyzlarynyň azabyndan, yhlasyndan, gujur-gaýratyndan dörän ajap halylardyr keçeler

Watansyň
09.11.2020

Goja dünýäň paýhasyndan paý alan, Pederleriň pähmi siňen Watansyň. Kalbyna kuýaşyň keşbi çaýylan Eneleriň mähri siňen Watansyň.