ÝAPONIÝANYŇ TEBIGATYNA SYÝAHAT


ÝAPONIÝANYŇ TEBIGATYNA SYÝAHATÝaponiýanyň tebigatyÝaponiýa baglarynyň gözelligi, göge ýetip duran binalarynyň beýikligi, ýapon aýal-gyzlarynyň el işleriniň nepisligi bilen has-da özüne maýyl edýär. Ýerli tebigat hem diýseň özüne çekiji. Onuň owadanlygy, özboluşlylygy barada näçe söýleseň söýläp oturmaly. Sakura ýazda gülleýär, tomusda köp güller, güýzde reňkli klenler we gingkoslar, elbetde, gyşda arassa gar örtügi Ýaponiýanyň özüne çekijiliginiň diňe bir bölegi.

Milli seýilgählerÝaponlar daşky gurşawy goramak bilen meşgullanýarlar: ştatyň kiçi bir böleginde üç töweregi milli seýilgäh we goraghanasy, kenarýaka suwlarynda bolsa, 40-dan gowrak goralýan ýer bar.

Ýaponlaryň iň meşhur we söýgüli goraghanasy Nikko Tokiodan bary-ýogy 160 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Onuň meýdany 1400 inedördül kilometr bolup, onda ajaýyp köller, termiki çeşmeler, şarlawuklar we jülgeler, şeýle-de, ajaýyp taryhy binalar: mawzoleýler we ybadathanalar bar. Ýaponiýanyň iň meşhur merjen fermasy Mikimoto Ise-Sima milli seýilgähiniň çäginde ýerleşýär. Izu ýarym adasynda ýaprakly tokaýlar bilen gurşalan bäş köle synlap, Hakonyň gyzgyn çeşmelerinde suwa düşüp bilersiňiz. Daýsesudzan goraghanasy 2000 inedördül kilometrden gowrak meýdany eýeleýär.

SakuraSakura ýaponlaryň halaýan agajydyr. Ýerli ýaşaýjylar ýylda bir gezek Hanami diýlip atlandyrylýan festiwala gidýärler we bu ajaýyp agajyň gülleýşiine syn edip ruhy lezzet alýarlar. (adatça bu ýazyň başynda, ýagny, mart aýynyň ortalarynda bolýar). Baýram paýtagtda başlanýar, şondan soň beýleki şäherlerde we obalarda dowam edýär. Çäräniň öňüsyrasynda ähli ýerde heniz güllemedik sakura güllerini şekillendirýän suratlary we ündewsuratlary, şeýle hem festiwala çagyryşlary görmek bolýar. Ýeri gelende aýtsak, Ýaponiýanyň muşdaklarynyň köpüsi bu çärä gatnaşmagy arzuw edýär.

Hanami– gaty gysga möhletli lezzet, takmynan 7-10 gün dowam edýär, soň bolsa, gül ýapraklary gaçýar.

Tokiodaky iň meşhur Hanami ýerlerinden biri, 75 görnüşli 1500 sakura agajy bolan Şindzýukugýoen milli seýilgähidir. Mundan başga-da Tokionyň iň uly şäher seýilgähi, ýagny, 626 müň inedördül metr meýdanynda 1100 agaç ösýan Ueno seýilgähi bar.

Ýapon daglaryDaglar Ýaponiýanyň ýerleşýän adalarynyň häsiýetli aýratynlygydyr. Olar ýerüsti ýerleriň takmynan 71 göteriminini tutýar we gaty belentliklere eýe: beýikligi 3000 metrden gowrak bolup, ýurtda on alty sanysy bar. Bu sebitdäki iň meşhur dag Fudziyama hasaplanýar. Ýamanasi bilen Şidzuokanyň arasynda ýerleşýän bu belentlik 3,776 metr bolup, Ýaponiýanyň iň beýik nokadyna öwrülýär. Her ýyl bu ýere müňlerçe, hatda millionlarça syýahatçy gelýär we köpüsi Fudzi dagyna çykýar.

Ýaponiýanyň wulkanlaryÝapon daglarynyň ep-esli böleginiň wulkandygyny hemmeler bilmeýär. Arhipelagyň çäginde olaryň 200 töweregi bar we 67-si işjeň ýa-da «uklaýan» hasaplanýar. Sakuradzima, Asama, Asosan we Miharayama häzirki wagtda anyk işjeňlik görkezýärler. Asosan Kýusýu adasynda ýerleşýär. Bu alawly dagyň şöhraty hatda ýurduň çäginden daşarda-da ýaýran . Ol atyşlaryň sany boýunça ( 70-den gowrak), ýer ýüzündäki ähli wulkanlaryň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Ýokarda agzalan Fudziýama otly daglaryň sanawyna hem girizilip bilner, emma häzirki wagtda ol «uklaýar».

Ýapon gülleriÝaponlar dürli gülleri ösdürip ýetişdirmäge we täze görnüşleri köpeltmäge, reňkini we görnüşini gowulaşdyrmaga uly üns berip, bu babatda görlüp-eşidilmedik üstünlik gazandylar. Ýerli gül ösdürip ýetişdirijiler ösümlikleriň ýylyň dowamynda, şol sanda gyşda gülläp ösmegi üçin ähli tagallalary edýärler. Şol bir wagtyň özünde Ýaponiýada dürli ululykdaky adaty bolmadyk we ekzotik görnüşleri hem görüp bilersiňiz.

Ýaponlaryň arasynda iň meşhur we söýgüli güller hrizantema, azaleýa, kameliýa we elbetde lotos. Syýahatçylaryň biri gülleriň hakyky görnüşine haýran galmak islese, adadaky meşhur Aşikaga seýilgähine (Ýaponiýanyň Toçigi welaýatynda şol bir şäherde ýerleşýär) baryp göräýmeli.

Fewral-mart aýlarynda Aşikagada garaly gülleýär, çigildemler, giyasintler we muskari biraz soň peýda bolýar. Aprel we maý aýlarynda bag rododendronlaryň we azaleýalar bilen görklenýär. Maý aýyndan iýun aýyna çenli we güýzüň dowamynda bagy 1500 gülüň ysy gurşap alýar.

Ýaponiýanyň baglarySoňky döwürde ýapon baglary owadan we ajaýyp gurluşlary bilen meşhurlyga eýe boldy. Olaryň tertibine köp üns berilýär - kökleri gadymy döwürlerden gözbaş alyp gaýdýan ýerli sungatda hem aýratyn bir ugur bar. Ýapon baglarynda ýer agdyklyk edýän gül düşeklerine we arassalanan ýollara däl-de, derýa agaçlaryna, gumlara, daşlara we akymlara berilýär. Olarda asyrlaryň syry we paýhasy höküm sürýär.