SÖHBETDEŞLIK


SÖHBETDEŞLIK

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Patent-tehniki edebiýatlar bölüminiň we Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Nebit we Gaz uniwersitetiniň talyplary bilen bilelikde «Dünýä şygryýetiniň öçmez ýyldyzy – Magtymguly Pyragy» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň ruhy sütüni, genji-hazynasy bolup, akyldaryň goşgulary nesilden-nesle geçip, halkymyzyň hakydasynda, ýüreginde baky ýaşaýandygyny özleriniň çykyşlarynda aýratyn bellediler.

Söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen halkynyň ruhy halypasy, adamzat nesliniň öçmejek şamçyragy Magtymguly Pyragyny çuňňur hormatlaýan hem-de sarpalaýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun!