MASLAHAT


MASLAHAT

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda welaýat kitaphanalary bilen bilelikde häzirki wagtda kitaphanalarda alnyp barylýan döwrebap işler hakynda onlaýyn maslahaty geçirildi.

Onlaýyn maslahatynda çykyş edenler Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerleşýän merkezi kitaphanalary özünde birleşdirýän maglumatlaryň bitewi elektron binýadynyň emele gelmegi döwletimiziň kitaphana işiniň dünýä ülüňlerine laýyklykda gurulmagy,ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli bolup kemala gelmegi,medeni aň-bilim merkezleriniň uly orny eýeleýändigi hakynda giňişleýin söhbet etdiler.

Onlaýyn maslahatynyň ahyrynda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, beýik işleriniň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw etdiler..