2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde

07-nji mart, şenbe
Estrada aýdymçylarynyň konserti 18:00
08-nji mart, ýekşende
«Banban gaplaňjyk» çagalar üçin hytaý multfilmi 13:00
Estrada aýdymçylarynyň konserti 17:30;19:30
10-njy mart, sişenbe
«Badjirao we Mastani» hindi çeper filmi 18:00
11-nji mart, çarşenbe
«Soltan» hindi çeper filmi 18:00
12-nji mart, penşenbe
«Iňlisçe-piňlisçe» hindi çeper filmi 18:00
13-nji mart, anna
«At-myrat» türkmen çeper filmi 18:00
«Aşgabat» kinoteatrynda
06-njy mart, anna
«Arzyly enekäm» çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi 15:00
«Bibinur» tatar çeper filmi 17:00
«Badşah» hindi çeper filmi 19:00
07-nji mart, şenbe
«Ýedinji girdenek» çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi 15:00
«Watan mukaddesdir» türkmen çeper filmi 17:00
«Seni baky unutmaryn» hindi çeper filmi 19:00
08-nji mart, ýekşenbe
«Ben-10» çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi 15:00
«Ajap eýýamyň ahyry» rus çeper filmi 17:00
Estrada aýdymçylarynyň konserti 19:00
10-njy mart, sişenbe
«Lotos gül çyrasy» çagalar üçin hytaý multfilmi 15:00
«Bürgütler» tatar çeper filmi 17:00
«Om Şanti Om» hindi çeper filmi 19:00
11-nji mart, çarşenbe
Multfilmleriň ýygyndysy 15:00
«Türkmen köli» türkmen çeper filmi 17:00
«Men hemişe seniň bilen» hindi çeper filmi 19:00
12-nji mart, penşenbe
«Gök deräniň aýdymy» türkmen çeper filmi 15:00
«Belentlik» rus çeper filmi 17:00
«Söýgülimiň toýy» hindi çeper filmi 19:00
13-nji mart, anna
«Ýumajyk» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Irki durnalar» gyrgyz çeper filmi 17:00
«Gurjakly öý» hindi çeper filmi 19:00

«Aşgabat» kinoteatr merkezinde 3D-formatdaky
tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we multfilmleriň tertibi
08-nji mart, ýekşenbe
«Şa ýolbars» ABŞ-nyň çeper filmi 15:00
«Gowakda ýatdan çykarylan düýşler» Fransiýa çeper filmi 19:00

«Watan» kinokonsert merkezinde
06-njy mart, anna
«Ýuwaş gelin» türkmen çeper filmi 15:00
Estrada aýdymçylarynyň konserti 18:00
07-nji mart, şenbe
«Serhet» türkmen çeper filmi 15:00
«Wir halk gahrymany» hindi çeper filmi 18:00
08-nji mart, ýekşende
Estrada aýdymçylarynyň konserti 18:00; 20:00
10-njy mart, sişenbe
«Gyzykly gezelenç» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Kreýine ýaşaýanlar» hindi çeper filmi 18:00
11-nji mart, çarşenbe
«Düýeguş» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Göreşiji Brýusli» hindi çeper filmi 18:00
12-nji mart, penşenbe
«Magtymguly» türkmen çeper filmi 15:00
«Hilegär nätanyş» hindi çeper filmi 18:00
13-nji mart, anna
«Ogul» türkmen çeper filmi 15:00
«Ajaýyp Rokki» hindi çeper filmi 18:00