«Oguzkent» myhmanhanasy


«Oguzkent» myhmanhanasyBäş ýyldyzly «Oguzkent» myhmanhanasy ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman myhmanhana toplumyndan ybaratdyr. Myhmanhananyň ajaýyp binasy häzirki zaman binagärliginiň öňdebaryjy gazananlary, milli binagärligiň iň oňat däpleri bilen utgaşýar. Merkezi girelgeden iki gapdala ýaýraýan görnüşindäki iki ganatdan ybarat bolan binada bäş ýyldyzly myhmanhananyň lýuks otaglarynyň zolagy ýerleşýär. Myhmanhananyň ýene bir aýratynlygy, ol hem binanyň üstünde gurlan dikuçar meýdançasydyr. Onuň bu desgalara bildirilýän häzirki zaman we ygtybarly talaplara laýyklykda döredilendigidir.

«Oguzkent» myhmanhanasy 299 sany otaglardan ybarat bolup, olardan:

• Prezident aportamenti: 14
• Bir orunlyk otaglar: 193
• Iki orunlyk otaglar: 56
• Lýuks otaglar: 26
• Ýarym lýuks otaglar: 8
• Mümkinçiligi çäkli raýatlar üçin otag: 2Giriş wagty: 12:00
Çykyş wagty: 12:00


Otaglaryň tölegine girýän hyzmatlar:

1. Ertirlik
2. Wi-Fi
3. Içki we daşky howdanlar
4. Türgenleşik zaly
5. SPA merkezi
6. Tennis, futbol, basketbol meýdançalaryOtaglaryň tölegine girýän hyzmatlar:

1. Ertirlik
2. Wi-Fi
3. Içki we daşky howdanlar
4. Türgenleşik zaly
5. SPA merkezi
6. Tennis, futbol, basketbol meýdançalary

Mynmanhananyň hyzmat ediş merkezleri:

- Banket zaly
- Mejlisler zallary
- Restoran
- Biznes merkezi
- Awtoulag duralgasy
- Türgenleşik zaly
- Açyk howdan
- Ýapyk howdan
- SPA merkezi
- Gözellik salony
- Tennis meýdançasy
- Futbol meýdançasy
- Basketbol meýdançasy
- Walýuta alyş-çalyş merkezi
- Haly we sowgatlyk dükanlary

Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 321
Telefon belgileri: +993 12 44 95 00
Faks: +993 12 44 95 02
E-mail: info@oguzkenthotel.com