«Syýahatçylyk ulgamyny ösdürmegiň möhüm ädimleri»


«Syýahatçylyk ulgamyny ösdürmegiň möhüm ädimleri»Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýyly «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etmegi ýurdumyzyň raýatlaryna, uly buýsanç duýgularyny döretdi. Şu günler ýurdumyzyň ähli pudaklarynda Watanymyzyň Bitaraplygymyzyň 25 ýylly mynasybetli dürli çäreler geçirilýär.
«Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň 22-nji okýabrynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde «Aşgabatsyýahat» syýahatçylyk kärhanasynda «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçirilýän »Syýahatçylyk ulgamyny ösdürmegiň möhüm ädimleri» atly tegelek stolyň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Bu tegelek stolyň başyndaky söhbetdeşlige Medeniýet ministrliginiň Syýahatçylyk müdirliginiň, şeýle-de «Aşgabatsyýahat» syýahatçylyk kärhanasynyň, «Aziýanyň merjeni», «Aýan» hususy syýahatçylyk kärhanalarynyň hünärmenleri gatnaşdylar. Masalahatda ýurdumyzda içerki syýahatçylygy ösdürmegiň we täze syýahatçylyk ugurlaryny açmagyň, edilýän syýahatçylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, hünärine ökde ýolbelet-terjimeçileri taýýarlamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Malaýziýanyň Bluedaily Publishing Sdn. Bhd. Kompaniýasynyň neşir edijisi jenap Lyndon Yap Wai King bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Syýahatçylyk müdirliginiň hünärmenleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Duşuşykda ýurdumyzyň syýahatçylyk desgalary, jahankeşdeleri gyzyklandyrýan taryhy maglumatlar, ýurdumyzyň häzirki ýeten derejesi barada giňişleýin maglumat berýän gollanmany çap etmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň dowamynda Türkmenistana dünýä syýahatçylary tarapyndan uly gyzyklanmanyň döreýändigi, ýurduň syýahatçylyk mümkinçilikeri barada mahabat işleriniň alnyp barylýandygy, dünýäniň birnäçe dillerinde mahabat maglumatlaryny çap etmegiň zerurdygy barada durup geçildi.
Şeýle-de söhbetdeşlikde üstümizdäki ýylda Aşgabat şäher häkimliginde Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň (WTCF) wekilleri bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşikler barada durup geçildi.

Şu ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň agzalygyna kabul edildi. Bu gurama dünýäniň ençeme paýtagtlaryny hem-de uly şäherlerini özünde birleşdirýär. Bu wakany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ulgamyň öňünde goýan wezipelerini nazara almak bilen, gepleşikleriň barşynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hem-de ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol hyzmatdaşlyk syýahatçylygyň milli ulgamynyň ösdürilmegini hem-de «Merkezi Aziýanyň merjeni» diýlip ykrar edilen ak mermerli Aşgabadyň ägirt uly mümkinçilikleriniň ulanylmagyny ugur edinýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçiliklerine halkara guramalary tarapyndan örän uly baha berilýär.
Geljekde ýurdumyza aýratyn hem Ýewropa, Amerika we Gündogar Aziýa ýurtlaryndan gelýän syýahatçylaryň sany artar. Syýahatçylyk kärhanalary tarapyndan Beýik Ýüpek Ýolynyň ugrynda ýerleşýän ýurtlary öz içine alýan syýahat bukjalary syýahatçylara hödürlener. Şol sanda Türkmenistana, Garagum çölümize we onuň täsin künjeklerine gezelençler guralar. Ak şäherimiz – Aşgabat bolsa jahankeşdeleriň arasynda uly meşhurluga eýe bolup ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini has hem giňelder.
2020-nji «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly syýahatçylyk ulgamynyň hünärmenlerinde Watanymyzyň taryhyny, medeniýetini, däp-dessurlaryny dünýäde giňden wagyz etmäge uly mümkünçilikleri döretdi. Elbetde bu alnyp barylan işler öz oňyn netijelerini berer.
Söhbetdeşligiň dowamynda Mähriban Prezidentimize syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek üçin döredip berýän mümkinçiliklerine köp sag bolsun aýdyldy.