Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň halkara gatnaşyklary


Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň halkara gatnaşyklaryHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynyň ilkinji günlerinde Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde “Ferien-Messe Wien” atly halkara syýahatçylyk sergisiniň geçirilmegi syýahatçylyk pudagynyň işgärlerini täze 2020-nji ýyla hyjuw bilen başlamaga höweslendirdi.

Wena şäherindäki “Ferien-Messe Wien” atly halkara syýahatçylyk sergisine 2020-nji ýylyň 16-19-njy ýanwar aralygynda geçirildi we oňa 80-den gowrak ýurtdan 850-ä golaý syýahatçylyk kärhanalarynyň wekilleri öz mahabat önümleri bilen gatnaşdylar. Bu sergä Türkmenistandan hususy syýahatçylyk kärhanalarynyň birnäçesiniň wekilleri, şeýle-de Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar. “Aýan”, “Owadan-Syýahat”, “Aziýanyň merjeni”, “Lebapsyýahat”, “Balkansyýahat” ýaly hususy syýahatçylyk kärhanalary gatnaşdylar. Olar öz pawilýonlarynda daşary ýurtly myhmanlara Ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçilikleri, Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistan üçin ähmiýeti ÝUNESKO-nyň medeni mirasynyň sanawyna girizilen taryhy ýadygärlikler barada maglumatlary hödürlediler.

Halkara syýahatçylyk sergisiniň çäklerinde ýurdumyzyň hususy syýahatçylyk kärhanalarynyň ýolbaşçylary Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň iri syýahatçylyk kompaniýalary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek boýunça şertnamalar baglaşyldy. Ondan başga-da türkmen tarapyny gyzyklandyrýan meseleler, has takygy ýurdumyza syýahatçylary çekmek, bu ulgamyň ykdysady girdejililigini ýokarlandyrmak barada daşary ýurtlaryň syýahatçylyk pudagynyň wekilleri bilen pikir alşyldy.
Geljekde daşary ýurtlar bilen pudagara gatnaşyklary has-da ysnyşykly alyp barmak maksady bilen daşary ýurtly syýahatçylyk işewürlerini 2020-nji ýylda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek halkara syýahatçylyk sergisine we maslahata gatnaşmak üçin gelmäge çagyryldy.