Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynda Medeniýet günleri


Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynda Medeniýet günleriGeçen ýyl ýagny 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň geçirilen wagty ýylyň 9-16-njy iýuly aralygynda bolup Türkiýe Respublikasynyň ajaýyp şäherleri bolan Siwasda we Erzurumda öz ýerini tapdy. 10-njy iýunda Siwas şäherinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň hem-de ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň we foto sergisiniň açylyş dabarasy gurnaldy we bu çärä gatnaşanlar tarapyndan biziň medeniýetimizi we taryhymyzy açyp gözkezýän eserler üns çekdi we ýerli halkyň arasynda uly gyzyklanma döretdi we şol gün öýlän ýurdymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti boldy.

Ertesi gün ýagyny 11-nji iýunda bolsa Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de kitap sergisi hem-de türkmen kinofilminiň görkezilişi we şol sanda Türkmenistanyň döredijilik işgärleriniň, taryhçylarynyň türk kärdeşleri bilen «Seljuklar döwründe medeni galkynyş» atly ylmy maslahaty öz ýerini tapdy.

12-14-nji iýun aralygynda hem Erzurum şäherinde-de amaly haşam sungatynyň sergisi, Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de kitap sergisi şeýle hem ýurdymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti gurnaldy.