Gyrgyz Respublikasynda


Gyrgyz Respublikasynda

Golaýda Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň binasynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan «Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty — parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň guraly» atly «tegelek stol» geçirildi. Oňa Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň, ýurtda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň wekilleri, ylmy işgärler, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we türkmen talyplary gatnaşdylar.

Maslahatyň başynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan wideoşekiller görkezildi. Çärede ýokarda agzalan Diplomatik akademiýanyň rektory, Daşary işler ministrliginiň wekili, Belarusuň, Eýranyň, Türkiýäniň, Ukrainanyň, Özbegistanyň Gyrgyzystanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we professor-mugallymlar çykyş edip, hemişelik Bitaraplygyň sebit we dünýä derejesindäki ähmiýeti barada gürrüň etdiler. Şeýle hem maslahata gatnaşyjylara şu ýylyň 11-12-nji dekabrynda Aşgabatda geçiriljek «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahaty ýokary derejede guramak boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumat berildi.