Özbegistan Respublikasynda


Özbegistan Respublikasynda

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň, ýurtda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik we sebitara barlaglar institutynyň işgärleriniň, ýurduň Ylymlar akademiýasynyň, Taryh institutynyň alymlarynyň, syýasatşynaslaryň, Daşkentde okaýan türkmen talyplarynyň hem-de žurnalistleriň gatnaşmagynda geçirilen maslahat Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejede ykrar edilmeginiň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlandy.

Maslahaty açyp, Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky doly ygtyýarly wekili Bitaraplygyň taryhy, onuň Merkezi Aziýa sebitinde we tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi berkitmekdäki ähmiýeti barada gürrüň berdi. Çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda we dünýä döwletlerinde geçirilýän çäreler bilen tanyşdyryldy. Şeýle hem maslahatyň çäklerinde türkmen Lideriniň kitaplarynyň sergisi guraldy we Türkmenistanyň gazanan üstünlikleri barada taýýarlanan wideofilm görkezildi.