ANONSLAR


Dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigi yglan edýäris!
03.03.2022

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzy öwrenmek hem-de wagyz etmek, dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl

Folklor toparlaryň arasynda «Berkarar Watanyň folklor sungaty» atly bäsleşigi yglan edýäris!
03.03.2022

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda türkmen halkynyň baý döredijiliginiň hem milli folklor mirasynyň hazynasyny has-da baýlaşdyrmak, folklor sungatyny ýaş nesilleriň arasynda wagyz etmek we söýgi döretmek

«Türkmen alabaýy – wepadarlygyň nusgasy» atly döredijilik bäsleşiginiň D Ü Z G Ü N N A M A S Y
04.02.2022

1. Bäsleşigiň düzgünleri 1.1. Bu döredijilik bäsleşigini Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de «Edebiýat we

«Waspyň sena boldy dillere bedew!» atly döredijilik bäsleşiginiň D Ü Z G Ü N N A M A S Y
04.02.2022

1. Bäsleşigiň düzgünleri 1.1. Bu döredijilik bäsleşigini Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de «Edebiýat we

«Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
04.02.2022

1. Bäsleşigiň düzgünleri 1.1. Bu döredijilik bäsleşigini Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasy hem-de «Edebiýat we sungat» gazetiniň

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!
12.01.2022

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna, berkemegine, taryhy binýat esasynda gurulýan Türkmen döwletiniň syýasy, ykdysady taýdan has-da ösmegine önjeýli goşant

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY
22.10.2021

Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigi yglan etmek hakynda