ANONSLAR


ÜNS BERIŇ, DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI!
25.11.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän işleri açyp görkezmek hem-de wagyz etmek, şeýle-de zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksadyndan ugur alyp, «Türkmenistan»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde Türkmenistanyň ýaş estrada aýdymçylarynyň we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda geçirýän «Ýylyň parlak ýyldyzy» atly bäsleşigi
09.11.2021

Bäsleşigiň maksady Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň zehinli ýaşlary ýüze çykarmak baradaky tabşyryklaryna laýyklykda, estrada aýdymçylarynyň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň zehinlilerini seçip

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!
04.11.2021

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 2021-nji ýylda ulanmaga berlen iri önümçilik we medenidurmuş

Ýurdumyzyň ýokary döredijilik başarnygy bolan zehinli çagalaryna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny bermek hakynda
01.11.2021

DÜZGÜNNAMA Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde döwletli-döwranly Diýarymyzda alnyp barylýan her bir tutumly işler ýaşlaryň ajaýyp durmuşy, röwşen geljegi üçin amala aşyrylýar. Bu günki gün ýaş nesliň iň kämil

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY
22.10.2021

Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigi yglan etmek hakynda

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan muzeýleriň arasynda guralýan «Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap» atly bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASY
01.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edildi.