ANONSLAR


DÖREDIJILIK BÄSLEŞIKLERINIŇ DÜZGÜNNAMALARY
05.03.2021

Bu bäsleşige ýurdumyzyň folklor, tans we döredijilik toparlary şu aşakdaky ugurlar boýunça gatnaşyp biler

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – kalbymyzyň joşguny» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
03.02.2021

Bu bäsleşik Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde, Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky döwlet, welaýat, merkezi etrap, şäher kitaphanalarynyň we kitaphana şahamçalarynyň hünärmenleriniň arasynda «Türkmenistan milli Lider bilen parahatçylyk we ösüş ýolunda»
01.02.2021

Hünär bäsleşigi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy, 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan muzeýleriň arasynda guralýan «Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap» atly bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASY
01.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edildi.

«Hoşniýetli gatnaşyklar şekillendiriş sungatynda» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
29.01.2021

Bäsleşik Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy tarapyndan ýurdumyzda çeperçilik sungatynyň dürli ugurlary boýunça bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda geçiriler.

Çagalar sungat mekdeplerini 2020-2021-nji okuw ýylynda tamamlajak okuwçylaryň arasynda geçiriljek «Halypa ýörelgesi – şägirt göreldesi» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
29.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan pähim-paýhasly syýasaty, amala aşyrýan il-ýurt bähbitli işleri medeniýet we sungat ulgamynyň

PROVISIONS of the international children’s picture competition «HAPPY CHILDHOOD»
28.01.2021

This is a children’s international picture competition under the name «Happy childhood» that aims to track attention to the fine arts, discover young talents who can show values such as patriotism, unity

ПОЛОЖЕНИЕ международного конкурса детских рисунков «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
28.01.2021

Международный конкурс детских рисунков «Счастливое детство», целью которого является привлечение внимания детей к художественному творчеству

«Bagtyýar çagalyk» atly halkara surat bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
25.01.2021

2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli çagalaryň halkara surat bäsleşigi ýurdumyzyň we daşary ýurtly

Foto suratlary düşürmek boýunça «Watanymyň gözelligi – rowaçlygyň gönezligi» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
25.01.2021

Foto bäsleşik Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan bilelikde gurnalýar.