ANONSLAR


Üns beriň, bäsleşik!
09.02.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda

BILDIRIŞ
30.11.2023

Syýahatçylyk boýunça gid-terjimeçileriň (ýolbeletleriň) we instruktorlaryň hünär synagynyň şertleri, hünär synagyndan geçmegiň we hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi

Döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda yglan edilen «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşigi
15.09.2023

Döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşik Türkmenistanyň Prezidentiniň 2023-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda çykaran Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi,

Üns beriň, bäsleşik!
01.09.2023

MEDENIÝET MINISTRLIGI DRAMATURGLARYŇ ARASYNDA DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINI YGLAN ETDI

Ýaşlar simfoniki orkestriniň konserti geçirilýär
23.05.2023

2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň sazçylyk we sungat ugurly okuw mekdeplerinde

Üns beriň, bäsleşik!
16.05.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti döredijilik bäsleşigini yglan edýärler.

BILDIRIŞ
06.04.2023

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň milli mirasy, medeni gymmatlyklary baradaky maglumatlary ýerlerden toplamak, öwrenmek we wagyz etmek baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli,