ANONSLAR


Bize okamaga geliň!
20.05.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty ...

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde geçirilýän höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigini geçirmek hakynda D Ü Z G Ü N N A M A
30.04.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde geçirilýän höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigini geçirmek hakynda D Ü Z G Ü N N A M A

Türkmenistanyň wäşileriniň arasynda geçirilýän „Şahandazlar“ atly bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY
19.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň wäşileriniň arasynda geçirilýän „Şahandazlar“ atly bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY

“Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary” atly bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASY
19.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Türkmenistanyň halk teatrlarynyň arasynda geçiriljek...

Üns beriň, bäsleşik! «Şöhratly bedewleriň waspy dillerde dessan»
17.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli atşynaslygymyzy has-da ösdürmek, halkymyzyň ...

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»
16.03.2020

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly türkmen nusgawy saz sungatynyň festiwaly yglan edildi.

«Parahatlyk ýolumyz» atly tans festiwalyny yglan edýäris!
07.03.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan ― Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi hem-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy ...

«Parahatlyk dünýäsi»
07.03.2020

«Parahatlyk dünýäsi» atly wokal we hor sungaty boýunça festiwal-bäsleşigi yglan edildi. 2020-nji ýylyň «Türkmenistan ― Bitaraplygyň mekany» diýlip