DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Baýram Seýdyllaýew
17.09.2020

Baýram Seýdyllaýew 1939-njy ýylyň 15-nji awgustynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Mülkbagşy obasynda eneden bolýar. 1967-1970-nji ýyllar aralygynda Daşkent şäherindäki

Abdylla Yslamow
15.09.2020

Ýazyjy Abdylla Yslamow 1949-njy ýylyň 25-nji awgustynda Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Halaç geňeşliginde dünýä inýär. Çeper döredijilik bilen çagalyk ýyllaryndan bäri meşgullanyp gelýär.

Aşyr Kulyýew
11.09.2020

Aşyr Kulyýew 1918-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Aşgabadyň etegindäki Köşi obasynda dünýä inýär. Ol bäş ýaşyndan başlap mekdebe çenli çagalar öýünde terbiýelenýär.

Baýrammyrat Kerimow
09.09.2020

Baýrammyrat Kerimow 1945-nji ýylyň 9-njy fewralynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Ýarajy obasynda eneden bolýar. 1965-nji ýylda G.Seýitliýew adyndaky medeni aň-bilim tehnikumyny tamamlap...

Gurbannazar Atakgaýew
07.09.2020

Gurbannazar Atakgaýew 1934-nji ýylda Ahal welaýatnyň Bäherden etrabynyň Durun obasynda dünýä inýär. Ol obasyndaky 7 ýyllyk mekdebi tamamlap, 1950-nji ýylda Balkan welaýatyndaky mugallymçylyk mekdebinde,

Orazdurdy Atahanow
04.09.2020

Şahyr Orazdurdy Atahanow 1951-nji ýylyň 8-nji iýunynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda dünýä inýär. O.Atahanow 1968-nji ýylyň maý-oktýabr aýlarynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň taýýarlaýyş kärhanasynyň işçisi...

Akjagül Suhanowa
02.09.2020

Akjagül Suhanowa 1955-nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda eneden bolýar. Ol orta mekdebi tamamlap, 1972-1974-njy ýyllarda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen ...

Nurberdi Allaberdiýew
31.08.2020

Nurberdi Allaberdiýew 1949-njy ýylda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar. 1964-nji ýylda Aşgabat şäherindäki Aman Kekilow ...

Geldiýew Gurbandurdy
28.08.2020

Şahyr, ýazyjy Gurbandurdy Geldiýew 1942-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde dünýä inýär. G.Geldiýew zähmet ýoluna 1959-njy ýylda ...

Hommat Müllük
25.08.2020

Hommat Müllük 1939-njy ýylyň sentýabr aýynyň 30-na Aşgabat şäherinde eneden bolýar. Hommat Müllügiň çagalyk we ýetginjeklik döwri Beýik Watançylyk urşy ýyllaryna...