DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Durdy Saparow
23.10.2020

Durdy Saparow 1917-nji ýylyň 23-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Baharly stansiýasynda dünýä inýär. Ol zähmet ýoluna Balkan welaýatynyň ...

Annagül Annagulyýewa
21.10.2020

Annagül Annagulyýewa 1923-nji ýylyň 31-nji dekabrynda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Esenguly obasynda eneden doguldy. Ol 1936-njy ýylda ýurdumyzda ilkinji gezek Aşgabatda ...

Rozy Muhamediýew
15.10.2020

Rozy Muhamediýew 1936-njy ýylda Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Ajy obasynda daýhan maşgalasynda dogulýar. 1954-nji ýylda Kerki şäherindäki 4-nji orta mekdebini tamamlaýar we şol ýyl Aşgabatdaky ...

Sary Garryýew
13.10.2020

Sary Garryýew 1906-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Goç obasynda eneden dogulýar. Sary Garryýewiň sungata eden ilkinji ädimi Serdar şäherindäki demir ýol çeleklerini abatlaýan zawodyň çeper höwesjeňler gurnagyndan başlanýar.

Allaýar Çüriýew
09.10.2020

Allaýar Çüriýew 1949-njy ýylyň 15-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Magtymguly (öňki Garrygala etraby) etrabynyň Könekesir obasynda doguldy.

Baýram Sadykow
08.10.2020

Baýram Sadykow 1929-njy ýylyň 2-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde eneden bolýar. Ol mekdepde okaýarka sungata ýykgyn edýär. Bu bolsa ony Mary şäherinde ýerleşýän sungat mekdebine alyp gelýär.

Ata Durdyýew
05.10.2020

Ata Durdyýew 1910-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Köşi obasynda eneden doguldy. Ol oba mekdebini gutaryp, Baýramalynyň pagtaçylyk tehnikumyna okuwa girýär.

Nurgözel Nagdowa
02.10.2020

Nurgözel Nagdowa 1922-nji ýylyň 1-nji maýynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bamy obasynda eneden dogulýar. N.Nagdowa 1939-njy ýylda şol wagt Gyzylarbatda...

Baba Annanow
30.09.2020

Baba Annanow 1934-nji ýylda Aşgabadyň Garadamak obasynda eneden bolýar. 1958-nji ýylda Daşkendiň A.N.Ostrowskiý adyndaky teatr çeperçilik institutyny tamamlaýar.

Fahriýa Alyýewa
25.09.2020

Fahriýa Alyýewa 1922-nji ýylda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut obasynda eneden doguldy. 1941-nji ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky döwlet teatr sungaty institutyny tamamlady we drama we kino aktýory boýunça hünäri ele aldy.