TÜRKMENISTANYŇ KANUNÇYLYGY


Türkmenistanyň kanunçylygy

Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIýASY (rejelenen görnüşi) Medeniýet hakynda Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda Muzeýler we muzeý işi hakynda Syýahatçylyk hakynda Teatr we teatr işi hakynda Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda Eýeçilik hakynda Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda Türkmenistanda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda

Medeniýet babatda kadalaşdyryjy hukuk namalar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylmaga degişli işi ygtyýarnamasyz amala aşyrýan taraplary ýüze çykarmak maksady bilen barlaglary geçirmek boýunça Gözükdijini tassyklamak hakynda Medeniýet we sungat çygryndaky işi amala aşyrmak boýunça ygtyýarnamanyň dalaşgärlerini hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň 2019-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda çykaran 339-Ö belgili buýrugy bilen tassyklandy Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda çykaran 25-ö belgili buýrugy bilen tassyklandy