Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly


Her ýyly mynasyp şygar bilen atlandyrmak indi asylly däbe öwrüldi. Halkymyzyň islegine, haýyşyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly diýlip atlandyrylmagy bizi beýik üstünliklere ruhlandyrdy. Bu ählumumy ruhy göteriliş täze beýik işleri amala aşyrmaga mizemez daýanç sütüni bolup hyzmat etdi.

Täze, 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi bolsa göwünleri has-da galkyndyrdy. Munuň özi nesilleriň jebisligini, agzybirligi, berkararlygy, asudalygy we ösüşleriň täze, okgunly gadamyny aňladýar.

HABARLAR


AWAZA HAZAR DEŇZINIŇ KENARYNDAKY SYÝAHATÇYLYK MERJENIDIR

2009-njy ýylyň iýun aýynda Hazaryň kenarynda Awaza Milli syýahatçylyk zolagynyň ilkinji binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Häzirki wagtda bu ýerde myhmanhanalaryň 18-si, sagaldyş merkezleriniň 8-si, kottej toplumlarynyň 9-sy, bir gezekde dync alýanlaryň 10 117-sini kabul edýän sagaldyş we dync alyş merkezleri, cagalaryň 1380-ine niýetlenen sagaldyş merkezleriniň 7-si hereket edýär. Dync alýanlara niýetlenen seyilgähleriň 4-sinden ikisinde oýunlar üçin attraksionlar gurnalan. Awaza Milli syýahatçylyk zolagynyň seyilgähler toplumy, sahnalaşdyrylan deňiz çüwdürimleri, şeýle hem kafelerdir beýleki enceme ýerleri bu gözel künjege gelýän daşary ýurtly myhmanlary biparh goýmaýar.

MEDENIÝET EDARALARY


Kinoteatrlar

GIŇIŞLEÝIN

Muzeýler

GIŇIŞLEÝIN

Kitaphanalar

GIŇIŞLEÝIN

Medeni sungat we bilim ojaklary

GIŇIŞLEÝIN

Bagtyýarlyk döwrüniň medeniýet öýleri

GIŇIŞLEÝIN

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

GIŇIŞLEÝIN

Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi

GIŇIŞLEÝIN