HEMIŞELIK BITARAPLYK – BAKY ABADANÇYLYK


Halkara Bitaraplyk güni. Biz bu baýramçylygy uly üstünlikler, giňden ýaýbaňlandyrylan oňyn özgertmeler, ösüşler bilen garşylaýarys. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň “Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygy” hakyndaky Kararnamasy kabul edildi, şeýle hem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde “Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygy” hakyndaky Kararnamasy ikinji gezek kabul edildi. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry “Halkara Bitaraplyk güni” diýip, yglan etmek baradaky Kararnama biragyzdan kabul edildi. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň “2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” atly Kararnamasynyň kabul edilmeginiň möhüm ähmiýetini hem nygtamak gerek. Bu Kararnamanyň kabul edilmegi Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda öňe süren başlangyjynyň anyk goldawa eýe bolýandygynyň subutnamasydyr.

GIŇIŞLEÝIN

HABARLAR


AWAZA HAZAR DEŇZINIŇ KENARYNDAKY SYÝAHATÇYLYK MERJENIDIR

2009-njy ýylyň iýun aýynda Hazaryň kenarynda Awaza Milli syýahatçylyk zolagynyň ilkinji binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Häzirki wagtda bu ýerde myhmanhanalaryň 18-si, sagaldyş merkezleriniň 8-si, kottej toplumlarynyň 9-sy, bir gezekde dync alýanlaryň 10 117-sini kabul edýän sagaldyş we dync alyş merkezleri, cagalaryň 1380-ine niýetlenen sagaldyş merkezleriniň 7-si hereket edýär. Dync alýanlara niýetlenen seyilgähleriň 4-sinden ikisinde oýunlar üçin attraksionlar gurnalan. Awaza Milli syýahatçylyk zolagynyň seyilgähler toplumy, sahnalaşdyrylan deňiz çüwdürimleri, şeýle hem kafelerdir beýleki enceme ýerleri bu gözel künjege gelýän daşary ýurtly myhmanlary biparh goýmaýar.

MEDENIÝET EDARALARY


Kinoteatrlar

GIŇIŞLEÝIN

Muzeýler

GIŇIŞLEÝIN

Kitaphanalar

GIŇIŞLEÝIN

Medeni sungat we bilim ojaklary

GIŇIŞLEÝIN

Bagtyýarlyk döwrüniň medeniýet öýleri

GIŇIŞLEÝIN

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

GIŇIŞLEÝIN

Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi

GIŇIŞLEÝIN