HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY


2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary ýagşy niýetler bilen täze ýyly mynasyp atlandyrmak boýunça asylly däbiň dowamy boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Ýaşasyn parahat durmuş!» diýip, dünýäni parahatçylyga, abadançylyga, agzybirlige we bagtyýarlyga çagyrýan milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyz üstünlikli we netijeli durmuş-ykdysady özgertmeleri amala aşyryp, batly gadamlar bilen öňe barýar.

HABARLAR


AWAZA HAZAR DEŇZINIŇ KENARYNDAKY SYÝAHATÇYLYK MERJENIDIR

2009-njy ýylyň iýun aýynda Hazaryň kenarynda Awaza Milli syýahatçylyk zolagynyň ilkinji binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Häzirki wagtda bu ýerde myhmanhanalaryň 18-si, sagaldyş merkezleriniň 8-si, kottej toplumlarynyň 9-sy, bir gezekde dync alýanlaryň 10 117-sini kabul edýän sagaldyş we dync alyş merkezleri, cagalaryň 1380-ine niýetlenen sagaldyş merkezleriniň 7-si hereket edýär. Dync alýanlara niýetlenen seyilgähleriň 4-sinden ikisinde oýunlar üçin attraksionlar gurnalan. Awaza Milli syýahatçylyk zolagynyň seyilgähler toplumy, sahnalaşdyrylan deňiz çüwdürimleri, şeýle hem kafelerdir beýleki enceme ýerleri bu gözel künjege gelýän daşary ýurtly myhmanlary biparh goýmaýar.

MEDENIÝET EDARALARY


Kinoteatrlar

GIŇIŞLEÝIN

Muzeýler

GIŇIŞLEÝIN

Kitaphanalar

GIŇIŞLEÝIN

Medeni sungat we bilim ojaklary

GIŇIŞLEÝIN

Bagtyýarlyk döwrüniň medeniýet öýleri

GIŇIŞLEÝIN

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

GIŇIŞLEÝIN

Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi

GIŇIŞLEÝIN