HABARLAR


Külalçylyk sungaty

Medeni miras

04.03.2024

Golaýda Ahal welaýatynyň Kaka etrap medeniýet öýüniň faýesinde milli senetçilik sungatynyň görnüşi bolan külalçylyk sungaty barada sergi we gürrüňdeşlik çäresi geçirildi.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eserleri, ýaş nesillerimiziň arasynda görelde mekdebi

Kitaphanalar

04.03.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eserleri, ýaş nesillerimiziň arasynda görelde mekdebi» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Akyldar şahyryň öwüt-nesihat häsiýetli şygyrlary

Kitaphanalar

04.03.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň bilelikde guramagynda «Akyldar şahyryň öwüt-nesihat häsiýetli şygyrlary» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Ýollaryň aýdyň, topragyň nurly Watan

Täzelikler

04.03.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Zenanlar guramasynyň, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň, Merkeziň Ilkinji Zenanlar guramasynyň, şeýle hem Döwlet kitaphanasynyň bilelikde guramagynda 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 22-ne Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Mejlisinde eden çykyşlaryndan ugur alyp, «Ýollaryň aýdyň, topragyň nurly Watan» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ BÄHBIDINE DURNUKLY ÖSÜŞ ÝOLY BILEN

Täzelikler

04.03.2024

Geçen hepdäniň wakalarynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak, halk hojalyk toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmak, önümçilik, eksport kuwwatyny pugtalandyrmak, maýa goýum işjeňligini we halkara hyzmatdaşlygy

Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynda asman jisimlerine bagyşlanan eserleri

Kitaphanalar

01.03.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynda asman jisimlerine bagyşlanan eserleri» atly okuw sapagy geçirildi.

Türkmen sallançagy

Medeni miras

01.03.2024

Naýbaşy gymmatlyklary döreden halkymyzyň töründe mäkäm orun alan sallançak, türkmeniň dowamat dowamy bolan çagalara niýetlenip taýýarlanylýar. Çagalygymyzyň senasyna öwrülen hüwdülerde hem:

Saýrak dilli şahyr Gurbannazar Ezizow

Kitaphanalar

01.03.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Saýrak dilli şahyr Gurbannazar Ezizow» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň şekillendiriş sungaty eserlerindäki çeper beýany

Muzeýler

01.03.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýip atlandyrylan ýylymyz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri netijesinde Watanymyz toý-dabaralara beslenýär.

Şahyr Gurbannazar Ezizowy ýagşylykda ýatlap geçirilen şygryýet agşamy

Kitaphanalar

01.03.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň agzybir hünärmenleri Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Gurbannazar Ezizowy ýagşylykda ýatlap,