HABARLAR


MÖWSÜMLEÝIN KESELLERDEN GORANYŇ!

Täzelikler

25.11.2021

Lukmanlaryň iş tejribesi we ylmy maglumatlar ýiti respirator keseli aglaba ýagdaýda wiruslaryň döredýändigini görkezýär. Ýöne bu kesel wagtynda anyklanyp bejerilmese, soňra wiruslaryň üstüne bakteriýalar hem goşulyp, agyr

TARYHY-MEDENI MIRAS — MILLETIŇ RUHY BAÝLYGY

Täzelikler

25.11.2021

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan ýylyň her çärýeginde türkmen, rus hem-de iňlis dillerinde neşir edilýän “Miras” atly ylmy-

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

25.11.2021

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň

“Sag başym- soltan başym”

Kitaphanalar

25.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 31-nji orta mekdepde “Sag başym - soltan başym” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Sagdyn nesil-röwşen geljek”

Kitaphanalar

25.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 144-nji orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Sagdyn nesil-röwşen geljek” ady bilen

Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam

Kitaphanalar

25.11.2021

(Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleri Myrat Talybynyň doglan gününiň 255 ýyllygyna şeýle-de Zynharynyň doglan gününiň 230 ýyllygyna bagyşlap, “Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam)

“Türkmeniň adyny göterdi arşa, baky Bitaraplyk şöhraty bilen”

Kitaphanalar

25.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmeniň adyny göterdi arşa, baky Bitaraplyk

HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA TÜRKMEN-HYTAÝ KOMITETINIŇ NOBATDAKY MEJLISI

Täzelikler

23.11.2021

22-nji noýabrda Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hytaý komitetiniň türkmen tarapynyň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de hytaý tarapynyň

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

23.11.2021

22-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Keşdelenen sagat gaby

Medeni miras

23.11.2021

Türkmen durmuşynda hojalyk maksatly gaplaryň dürli görnüşi ulanylýar. El hünärinden, tikin-çatyndan ökdelik bilen baş çykarýan ene-mamalarymyz dutar gaby, gyjak gaby, sagat gaby, duztorba, çaýhalta, gapjyk, ikselik, horjun, elbukja