HABARLAR


Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda gurnalan göçme sergi

Muzeýler

30.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen halkynyň her bir güni toýdur-baýramlara, şanly wakalara beslenýär.

Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň “Mukamlar köşgünde” geçirilen göçme sergi

Muzeýler

30.09.2022

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde ähli ulgamlarda uly üstünlikler gazanylýar, belent sepgitlere ýetilýär.

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi

Muzeýler

30.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň netijesinde uly üstünlikleri, bähbitli özgertmeleri başdan geçirýär.

“Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy”

Kitaphanalar

30.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Türkmen halk dessanlaryndan

Kitaphanalar

30.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynda Türkmen halk dessanlaryndan çeper okaýyş geçirildi.

“Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy”

Kitaphanalar

30.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Gypjak medeniýet öýünde “Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

“Kitap – paýhas çeşmesi”

Kitaphanalar

30.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynda 91-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň gatnaşmagynda “Kitap – paýhas çeşmesi” ady bilen gezelenç gurnaldy.

“Kitapdyr ynsanyň baky hemrasy”

Kitaphanalar

30.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen

“Ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek – borjumyz”

Kitaphanalar

29.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy 137-nji orta mekdepde “Ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek – borjumyz” ady bilen gürrüňdeşlik geçirdi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – ganatym” atly sergisi

Täzelikler

29.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen şekillendiriş we amaly-haşam sungatyny wagyz edýän döredijilik sergileriň yzygiderli geçirilip durmagy