HABARLAR


Taryhy taryply Türkmenistanym

Kitaphanalar

22.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Asyrlara uzaýandyr taryhyň, Garaşsyz Watanym Türkmenistanym» ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

Sagdyn nesil – bagtyýar durmuş

Kitaphanalar

22.09.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ulag düzümini döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek bilen bagly giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Ýeňijiler öňe saýlandy

Konsertler

22.09.2023

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we «Diýar» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde gurnamagynda geçirilen «Diýarda diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi.

Kappadokiýada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy bellenildi

Halkara medeni gatnaşyklary

22.09.2023

Şu günler ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk baýramynyň 32 ýyllygynyň dabaralary giň gerimde ýaýbaňlandyrylyp, köpugurly dabaralar diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem geçirilýär.

GDA TEATR FESTIWALY – 2024

Halkara medeni gatnaşyklary

22.09.2023

2024-nji ýylda Samarkant GDA-nyň medeni paýtagty bolar. Şu mynasybetli bu ýerde uly göwrümli çäreleriň 21-si geçiriler. Olaryň arasynda GDA ýurtlarynyň teatr festiwaly hem bar. Samarkant sebitiniň syýahatçylyk, medeni miras we sport boýunça häkiminiň orunbasary Rustam Kobilowyň aýtmagyna görä, 2024-nji ýylyň mart aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän GDA ýurtlarynyň teatr festiwaly Samarkantda ilkinji gezek geçiriler.

Garaşsyzlyk – halkymyzyň şöhrat-şany

Kitaphanalar

22.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli «Garaşsyzlyk – halkymyzyň şöhrat-şany» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Ýelena Oreşkina «Güýz balyna» çagyrýar

Konsertler

22.09.2023

Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 19:00-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde meşhur estrada aýdymçysy Ýelena Oreşkinanyň «Güýz baly» atly solo konserti geçiriler. Hormatly aýdym-saz muşdaklary! Siz bu konserte gatnaşmak bilen onlarça ýyl mundan ozal iň gowy görýän aýdymlaryňyzy diňläp, Ýelena Oreşkinanyň zehin kämilligine göz ýetirip bilersiňiz.

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 300 ÝYLLYGY MYNASYBETLI YLMY MAKALALAR ÝYGYNDYSY ÇAP EDILER

Täzelikler

22.09.2023

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy makalalar ýygyndysy neşir edilmäge taýýarlanylýar.

TÜRKMEN SURATKEŞLERINIŇ BAÝRAMÇYLYK SERGISI

Täzelikler

21.09.2023

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde «Garaşsyzlyk – parahatlyk binýady» atly baýramçylyk sergisi geçiriler. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanyp guraljak sergide ýurdumyzyň ussat suratkeşleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 22-27-nji sentýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

21.09.2023

2023-nji ýylyň 22-27-nji sentýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi