HABARLAR


MILLI LIDERIMIZIŇ KÖPUGURLY SYÝASATY TÄZE NEŞIRLERIŇ SAHYPALARYNDA

Täzelikler

24.01.2022

21-nji ýanwarda paýtagtymyzda “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara habar beriş serişdelerine beren interwýulary”, “Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

24.01.2022

21-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Hormatly Prezidentimiziň eserleri milli gymmatlyklaryň çeşmesidir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi

Muzeýler

24.01.2022

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda Berkarar döwletimiz gülläp ösüşiň, bagtyýar durmuşyň, döredijilikli zähmetiň gaýnap joşýan mekanyna öwrüldi. Döw¬let Baş¬tu¬ta¬ny¬my¬zyň dür¬li ugur¬lar bo-ýun¬ça giň

“Köňüller, ýürekler bir boldy bu gün, görmäge göz gerek Türkmenistany” ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

24.01.2022

Döwlet kitaphanasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň, Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň bilelikde

“Halkyň Arkadagly zamanasy” atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

24.01.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde täze 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen şygar bilen atlandyrylmagy mynasybetli

“Arkadag pähiminden Watan gülleýär”

Kitaphanalar

24.01.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 45-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda “Arkadag pähiminden Watan gülleýär” ady

“Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan. Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!” atly dabara

Täzelikler

21.01.2022

2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň 18-ne Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda “Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan. Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!”

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDAKY TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK

Täzelikler

21.01.2022

20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary

Täzelikler

21.01.2022

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitleri ösdürmegiň maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde bar bolan

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Arkadagly Diýarym – bagtyýarlygyň binýady” atly ylmy maslahat we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Muzeýler

21.01.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça her ýyla at bermek ajaýyp däbe öwrüldi. Onuň şygarynda milli ösüşiň täze tapgyrynyň esasy ugurlarynyň yglan edilmegi watançylyk ruhunyň belende