HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidentine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasy gowşuryldy

Täzelikler

31.03.2021

30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň

Işjeň hereket-ömrüňe bereket

Täzelikler

31.03.2021

Bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyna, durnuklylygyna «immunitet» diýilýär. Adam bedenine daşky gurşawdan howa, iýmit, durmuş galtaşyklary

Tallymerjen sardobasy

Taryhy ýadygärlikler

31.03.2021

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen geňeşliginde ýerleşýän Tallymerjen sardobasy abat saklanyp galan sardobalaryň biri bolup, ol gadymy

«Parahatçylyk, ynanyşmak — dünýäň bagty, Arkadag!»

Kitaphanalar

31.03.2021

Milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ähmiýetine ýokary baha berýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

30.03.2021

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Gülleýär Watanym-jan Türkmenistan

Muzeýler

30.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen atlandyrylan 2021-nji ýyl ýurdumyzyň syýasy durmuşynda ähmiýetli

Göçme sergi

Muzeýler

30.03.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dabaraly bellenjek, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan

Parahatlyk ýoly bilen öňe barýar eziz Watan

Kitaphanalar

30.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

29.03.2021

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmen gyzynyň Fransiýadaky üstünligi

Täzelikler

29.03.2021

Ýurdumyzyň milli aýdym-saz sungatynyň ajaýyp owazyndan ylham alýan zehinleriň kalbynda belent joşgun bar. Şol joşgundan döreýän aýdym-saz eserleri