HABARLAR


BU JAHANYŇ SERMAÝASY

Medeni miras

21.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy ynsan bedeniniň gurluşyna, onuň jemgyýetdäki ösüşiniň ylmy, dünýewi, ahlak esaslaryna, adamyň bedeniniň gündelik taplamagyň durmuş ýörelgelerine, dermanlyk serişdeleriň atlaryna, sagdyn hereketleriň ählumumy, işjeň häsiýetlerine, her bir adamyň fiziki we psihiki saglygynyň goralyp saklanmagyna, onuň uzak ýyllar dowam edýän işjeň durmuşyna, ruhy we ýaşaýyş abadançylygyna gönükdirilen taryhy-çeper gymmatlyklara baýlygy bilen aýratyn tapawutlanýar.

TAWUS GUŞ SIMALY, ÜTELGI GÖZLI

Medeni miras

21.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde halkyň mähri, durmuş yhlasy we döredijilik tejribeleri siňen, tebigatyň, gözelligiň we söýginiň jadyly mukaddesliklerini özünde jemleýän ýüze golaý eserlerinde kyrkdan gowrak guşlaryň atlary duş gelýär. Sözleriň many aňladyjylyk güýjüni, täsirliligini we çeperçilik öwüşginlerini deňeşdirme, meňzetme we salgylanma usullarynda kämillik derejede açyp görkezmek maksady bilen parasatly dana özüniň eserlerinde 10 sany guşuň (bilbil, gaz, laçyn, bürgüt, garga, käkilik, ördek, totuguş, torgaý, kepderi) atlaryna, häsiýetlerine we mähribanlyk hormatyna ýygy-ýygydan we önümli ýüzlenýär. Şolaryň hataryna ütelgi guşyny hem goşmak bolar. Şahyr özüniň «Şal tapsa» we «Gyş bolar» atly liriki eserlerinde bu guşa aýratyn hormat, arzylyly ylhamyny bildiripdir.

HALY DÜŞEK TÖRDE ÝAGŞY

Medeni miras

21.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň lirikasyny bezeýän 70-e golaý şygyrlarynda dokmaçylyk önümleri, esbaplary, bezegleri, matalaryň atlary, reňkleri bilen bagly leksik aňlatmalaryň 100-den gowragy duş gelýär. Şahyryň «Gyş bolar», «Nahana geldiň», «Bibat görüner», «Utup durupyr», «Daň atmazdan burun», «Don gerek», «Şalyk bile», «Atça bolmaz», «Köýmän ýigide», «Köz bile», «Ölmezden burun» ýaly eserlerini milli dokmaçylyk önümleriniň iň görnükli nusgalary hasaplamak bolar.

MAGTYMGULYNYŇ DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI

Kitaphanalar

21.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Seýrek neşirler bölümi tarapyndan bölümiň okalga zalynda «Magtymgulynyň döredijilik dünýäsi» atly kitap sergisi gurnaldy.

MEDENIÝET DOST-DOGANLYGYŇ KÖPRÜSI

Kitaphanalar

21.06.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýurdumyzda uly dabaralara beslenýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi» atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda milli medeniýetimiz, sungatymyz we olaryň aýratynlygy barada täsirli gürrüňler edildi.

MEDENIÝET–HALKYŇ RUHY BAÝLYGYNYŇ EGSILMEZ ÇEŞMESI

Kitaphanalar

21.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy bilen Herrikgala, Garadaşaýak medeniýet öýleriniň bilelikde guramagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Medeniýet–halkyň ruhy baýlygynyň egsilmez çeşmesi» ady bilen Täze zaman medeniýet öýünde aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Pyragyň arzuwlan ajap çagynda, ös sen medeniýetim, gülle sungatym

Kitaphanalar

21.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň bilelikde guramagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Pyragynyň arzuwlan ajap çagynda, ös sen medeniýetim, gülle sungatym» ady bilen aýdym–sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Ýaşlar syrly älem dünýäsinde

Kitaphanalar

21.06.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet Uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda «Ýaşlar syrly älem dünýäsinde» atly göçme okuw sapagy geçirildi.

Türkmen medeniýeti dünýä ýol açýar

Kitaphanalar

21.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň «Mollamurt» adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli koserwatoriýasynyň bilelikde guramagynda «Türkmen medeniýeti dünýä ýol açýar» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SÖZSÜZ SUNGATYŇ ÖWÜŞGÜNLERI

Muzeýler

21.06.2024

«Pähim-Paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ajaýyp üstünlikleri halkymyzyň ruhyny galkyndyryp taryhyň gatlaryna altyn setirler bilen ýazylýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 20-sine «Abstrakt» çeperçilik akymynda ýerine ýetirilen eserlerden düzülen «Sözsüz sungatyň öwüşginleri» atly sergi guraldy.