HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW DAŞOGUZ WELAÝATYNDA DÜRLI ULGAMLARDAKY IŞLERIŇ ÝAGDAÝY BILEN TANYŞDY

Täzelikler

27.05.2022

26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Welaýatyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyz aýdym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent çykyşlary bilen mähirli garşylanyldy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI

Täzelikler

27.05.2022

26-njy maýda Daşoguz welaýatyna toý sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

2022-nji ýylyň maý aýynyň 23- 29- y aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň

Teatr we kino dünýäsi

27.05.2022

2022-nji ýylyň maý aýynyň 23- 29- y aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň

SERGI GURNALDY

Muzeýler

27.05.2022

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň bilelikde keşdeçilik sungatyny wagyz etmekde gurnaýan „Türkmen keşdeçilik–milli mirasymyz“

“Türkmen halysy-milli buýsanjymyz” atly edebi duşuşyk dabarasy

Kitaphanalar

27.05.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli “Türkmen halysy-milli buýsanjymyz” atly edebi duşuşyk dabarasy geçirildi.

“Gözellikden dörän sungat”

Kitaphanalar

27.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 59-njy orta mekdepde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli “Gözellikden dörän sungat” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

“Türkmen halysy – milli buýsanjymyz”

Kitaphanalar

27.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Türkmen halysy – milli buýsanjymyz” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

“Haly-türkmeniň milli buýsanjy”

Kitaphanalar

27.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynyň gurnamagynda “Haly-türkmeniň milli buýsanjy” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Gadymy edebiýatda türkmen halysynyň beýany”

Kitaphanalar

27.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Gadymy edebiýatda türkmen halysynyň beýany” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

“TÜRKMEN TEATR SUNGATY” FESTIWALYNYŇ ÝAPYLYŞ DABARASY

Teatr we kino dünýäsi

26.05.2022

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalynyň ýapylyşy özboluşly dabaralara beslendi. Günüň birinji ýarymynda ýurdumyzyň belli artistleri, medeniýet we sungat ussatlary, teatr muşdaklary gözel paýtagtymyz Aşgabatda bäş günläp dowam eden Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna jemlendiler.