HABARLAR


“Maslahatly il myrada ýeter”

Kitaphanalar

01.02.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň Jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki geçirilen mejlisi mynasybetli “Maslahatly il myrada ýeter” atly söhbetdeşlik geçirildi.

“Magtymgulynyň döredijiligi ruhy- dünýämiziň hazynasy”

Kitaphanalar

01.02.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Magtymgulynyň döredijiligi ruhy - dünýämiziň hazynasy”ady bilen göçme sergisi gurnaldy we wagyz-nesihat çäre geçirildi.

“Neslime nusgadyr mirasym meniň”

Kitaphanalar

31.01.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýi bilen bilelikde gurnamagynda “Neslime nusgadyr mirasym meniň” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Ýaşlar bilen dowamatdyr, bu ýollar”

Kitaphanalar

31.01.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 2–nji sungat mekdebi bilen bilelikde “Ýaşlar bilen dowamatdyr bu ýollar” atly wagyz -nesihat çäre geçirildi.

“Döwletli maslahat - röwşen geljek”

Kitaphanalar

31.01.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmen Döwlet neşirýat gullugynyň bilelikde gurnamagynda “Döwletli maslahat - röwşen geljek” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ FEDERAL ÝYGNAGYNYŇ DÖWLET DUMASYNYŇ BAŞLYGYNY KABUL ETDI

Täzelikler

31.01.2023

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

31.01.2023

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi

Täzelikler

30.01.2023

28-nji ýanwarda paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE TÄJIGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK

Täzelikler

30.01.2023

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.

SUW SERIŞDELERINI REJELI PEÝDALANMAGYŇ WAJYP WEZIPELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Täzelikler

26.01.2023

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrmagyň barşynda Garagum derýasynyň hem-de beýleki akabalaryň suwuny rejeli peýdalanmak, derýanyň kadaly akymyny üpjün etmek, onuň kenarlaryny berkitmek meselelerine aýratyn üns berdi.