HABARLAR


Köňülleriň şahyry

Kitaphanalar

28.05.2024

Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň hünärmenleriniň guramagynda «Köňülleriň şahyry» atly gürrüňdeşlik geçirildi.

Gölleriňe älem haýran

Kitaphanalar

28.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda 85-nji orta mekdebinde «Gölleriňe älem haýran» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda

Kitaphanalar

28.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebinde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda» ady bilen göçme kitap sergisi gurnaldy we gürrüňdeşlik geçirildi.

Kalbyn berip okanlaryň aňyna, paýhas bolup siňen Magtymgulydyr

Kitaphanalar

28.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Köpetdag etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Kalbyn berip okanlaryň aňyna, paýhas bolup siňen Magtymgulydyr» ady bilen aýdym-sazly, wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Akyldar şahyryň arzuwlan döwri

Kitaphanalar

28.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Akyldar şahyryň arzuwlan döwri» ady bilen «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynda söhbetdeşlik geçirildi.

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

28.05.2024

Mähriban tomaşaçylar! Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynyň saýasynda ýaş nesillere we körpelere edilýän atalyk aladalar has hem artýar. Türkmenistanyň Döwlet sirki hem şol ýörelgelerden ugur alyp, ýurdumyzda giňden bellenilip geçirilýän «Çagalary goramagyň halkara güni» mynasybetli 1-2-nji iýunda sagat 18:00-da

Ýaňlansyn dünýäde çaga gülküsi!

Kitaphanalar

28.05.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlap, «Ýaňlansyn dünýäde çaga gülküsi!» ady bilen «Älem» medeni-dynç alyş merkezine gezelenç geçirdi.

«Halk saz gurallary» kafedrasynyň talyplarynyň klas konserti

Täzelikler

28.05.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzda milli medeniýetimize uly sarpa goýulýar. Şu ýylymyzda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýy giňden bellenilip geçilýär.

Her bir göli Oguzhanyň tagmasy

Kitaphanalar

28.05.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Her bir göli Oguzhanyň tagmasy» atly söhbetdeşlik geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

28.05.2024

27-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.