EDEBIÝAT ÄLEMINDE


ÝIGITLERIŇ GUTLAGY!
03.03.2021

Bu gün ýaz gelenni jahana buşlap, Bilbil ak säherde joşup saýrady. Guşlaň owazyna joşgun beripdir, Elwan gülli zenanlaryň baýramy!

Bahar geldi diýara
02.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzy köpugurly gurluşyklaryň mekanyna öwrüp täze senagat, medeni- durmuş, ýaşaýyş maksatly binalaryň ýüzlerçesini

Göwnüm
01.03.2021

Göwnüm, göwnüm, eziz göwnüm, Diýme muňa öwündigim. Otuza ser uran günüm Ahyr bildim göwündigiň.

Aşgabadyň waspy – dillerde dessan
26.02.2021

Eziz Diýarymyzyň baş şäheri bolan Aşgabat günsaýyn tanalmaz derejede ösýär, özgerýär. Ak mermerli paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan desgadyr binalaryň her biri onuň sungat derejesindäki

Bagtyýarlyk mukamy
25.02.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine üstünlikli gadam basýan eziz Watanymyzyň ýüregi

Kitap — egsilmez hazyna
24.02.2021

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde berkarar Diýarymyzda kitaphanalaryň işleriniň düýpli kämilleşdirilmegi, olaryň elektron görnüşli kitaplar

Köňüller buýsanja beslenýär
23.02.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyçlary bilen Türkmenistan döwletimiziň öňe süren, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda

Parahatçylyk we ynanyşmak—halkara gatnaşyklaryň esasy ugry
22.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň gadymdan gelýän hoşniýetlilik, parahatsöýüjilik, ynsanperwerlik häsiýetleri we däpleri döwletimiziň dost-doganlyk ýörelgesiniň esasy bolup durýar.

Magtymguly Pyragy-köňülleriň şahyry
19.02.2021

Bagtyýar türkmen halky bu gün beýik akyldar, şirin dilli söz ussady Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynda — berkarar döwletde ýaşamak bilen, nusgawy şahyryň döredijiligine

Gadymy medeniýetiň Diýary
19.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli durmuş-ykdysady strategiýasynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryna