EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Buýsanjy sen Arkadagly halkymyň!
31.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ata-baba buýsanjymyz bolup gelýän ajaýyp ahalteke bedewlerini seýislemek

Merjen şäher - Aşgabat
30.03.2021

Mermer binaly paýtagtymyzyň arassa howasyndan dem alyp, şäheriň gözelligini synlaýyn diýip ýola düşdügiň, ýakymly duýgular seriňe dolýar.

Tans sungatynyň ussady
29.03.2021

Il arasynda «Sungat» sözüniň manysyna düşünmeýän adama duş gelmeseň gerek. Sebäbi her säher oýanyp, gözümizi açdygymyz biz eýýäm sungata duşýarys.

Gadamlaryň batly bolsun, Aşgabat!
25.03.2021

Alym, atşynas Arkadagymyzyň goşgularda «Tagty Süleýmandyr üsti bedewiň» diýlip taryp edilen bedewlerimize nä derejede hormat goýýandygyny diňe

Ak mermerli mekanymyz Aşgabada – 140 ýyl
24.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly uly özgerişlere beslenýär. Hormatly Prezidentimiz

Parahatçylyk we ynanyşmak nowruzy
18.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany ýylynda Nowruz baýramyny türki halklar bilen bilelikde

Nowruz geldi ilime
18.03.2021

Bahar paslynyň gelmegi bilen daş töwerek bagy bossanlyga öwrülýär. Bu pasylda Türkmeniň ajaýyp baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy bellenilýär.

ÖSEN MEDENIÝETLERIŇ MEKANY
17.03.2021

Hormatly Prezidentimiz: «Türkmenistan dürli medeniýetleri birleşdiren medeni we ruhy galkynyşlaryň gadymy mekanydyr» diýmek bilen, türkmen halkynyň

AŞGABAT
15.03.2021

Beslenip gelende baharyň çagy, Ýaşyl don geýiner Pöwrize dagy. Altyn çeşme atly akar bulagy, Şirin-şerbet üste içer Aşgabat, Gün günden güýç alyp, öser Aşgabat.

Aşgabat
12.03.2021

Gözellik täjini geýip başyna, Şöhle saçýar bahar-ýazly Aşgabat! Dost-dogan illerin ýygnap daşyna, Toýlar tutýar aýdym-sazly Aşgabat!