EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Hüwdi – çaga dünýäsiniň mukaddes senasy
05.06.2024

Adamzat durmuşyndaky iň şirin mukam hüwdülerdir. Çünki, hüwdüler her bir maşgalanyň iň eziz görülýän we göz-guwanjy hasaplanýan iň kiçijek agzasyna, çagalara bagyşlanan ene ýüreginiň synmajak söýgüsiniň mährem owazydyr.

«Änew medeniýetine» degişli bezeg nusgalary rejelenilýär
19.04.2024

«Abiwerd» taryhy-medeni döwlet goraghanasyň hasabynda durýan Altyndepe, Namazga depe, Ýylgynly, Ulug depe, Gara depe ýaly döwlet ähmiýetli ýadygärliklerden «Änew medeniýetine» degişli döwürdeş

AZADYNYŇ DOSTLARY
02.04.2024

Beýik şahyryň syrly setirlerine düşünmegiň ýolunda

KESEARKAJYŇ taryhy söhbetleri
02.04.2024

Hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynda: «Kesearkaç sebitindäki Nusaýyň, Sarahsyň, Abiwerdiň, Gökdepe galasynyň ýadygärlikleri döwlet tarapyndan goralýar» diýşi ýaly

SYRLY SETIRLERI ÇÖZLÄN ŞAHYR
02.04.2024

Magtymguly Pyragy parasatly sözleri, ertekileri, matallary, nakyllary, tapmaçalary, dessanlary içgin öwrenip, öz edebi ussahanasynda gowy taplapdyr.

MAGTYMGULYNYŇ DÖREDIJILIGI – TERBIÝE MEKDEBI
01.04.2024

Türkmen halky dünýä medeniýetini baýlaşdyran, bütinadamzat hazynasynda mäkäm orun eýeleýän gymmatlyklary, taryhda yz goýan beýik şahsyýetleri bilen meşhurdyr.

Türki dünýäniň medeni - paýtagty bu ýyl Änewim
27.03.2024

Ak bugdaýyň mekanydyr, taryh şaýat bu topraga, Medenýetiň bekänidir, buýsanç dolýar bu kükrege.

Türkmen sallançagy
01.03.2024

Naýbaşy gymmatlyklary döreden halkymyzyň töründe mäkäm orun alan sallançak, türkmeniň dowamat dowamy bolan çagalara niýetlenip taýýarlanylýar.

Hasyl bolan hyýallar
13.02.2024

Çagalyk ýyllary Mele aga üçin bu günki gün gymmatly ýatlama boldy. Sebäbi ol özüniň çagalykdaky zehininiň, göz öňüne getirmeleriniň, hyýalyndaky arzuwlarynyň häzirki ajaýyp zamanamyzda hasyl bolandygyna göz ýetirdi.

Änew – gadymy medeniýetiň ojagy
18.01.2024

Geçmişde ata-babalarymyz maddy we medeni gymmatlyklaryň nusgalaryny döretmekde, bu topragyň şan-şöhratynyň dünýä tanalmagynda beýik işleri alyp barypdyrlar.