EDEBIÝAT ÄLEMINDE


“ÝURT BINAMYZ GAÝYM BOLSUN, GOÝULSYN!..”
24.01.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň beýik şahsyýetleriniň, şol sanda söz ussatlarynyň ömri-döredijiligini, edebi mirasyny toplamak, ylmy esasda öwrenmek we dünýä ýaýmak babatda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Dostlugyň, hyzmatdaşlygyň dabaralanmasy
19.10.2022

Milli senetçilik däplerimiz öz gözbaşyny iňňän gadymyýetden alyp gaýtmak bilen, asyrlaryň dowamynda dana pederlerimiz, ene-mamalarymyz tarapyndan kämilleşdirilipdir.

PEDERLERIŇ RUHUNA TAGZYM
05.10.2022

Pähimdar pederlerimiziň bitiren beýik işlerini öwrenmek, durmuş ýollaryna sarpa goýmak asylly ýörelgelerimiz bolup durýar. Mertligiň, gaýduwsyzlygyň nusgasyna öwrülen gahrymanlaryň hatyrasyny tutmak belent adamkärçilikdir.

Ýaşasyn Garaşsyzlyk!
29.09.2022

Ýolumyza nur saçan, Ýaşasyn Garaşsyzlyk! Bagta sary ýol açan, Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

ŞATLYKLY PURSATLARA BESLENÝÄN BAÝRAMÇYLYK
01.09.2022

Bilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze—2022—2023-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde, ýagny 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar.

Magtymguly Pyragy
19.08.2022

Şahyr bolup, alym bolup, halk bolup

MILLI SENET, KÄMIL SUNGAT
02.08.2022

Türkmen halky taryhyň dürli döwürlerinde milli gymmatlyklaryň naýbaşy nusgalaryny döredip, adamzat nesline miras goýan halklaryň biridir. Şolaryň hatarynda keşdeçilik sungaty hem mynasyp orun eýeleýär.

Gadymdan galan nusgalar
26.07.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň taryhy geçmişi çuňňur öwrenilýär hem-de halkymyz edebi-ruhy gymmatlyklarymyza eýe bolýar.

YKBAL HÜNJÜSI
18.07.2022

Biz durmuşyň gyzgalaňly jümmüşinde ýaşaýarys. Durmuş ummanyna aralaşdygymyzça, ol bizden has kämilleşmegi, öwrenmegi, ukyp-başarnykly bolmagymyzy talap edýär. Biz bolsa durmuşyň talaplaryndan boýun syndyryp bilmeýäris.

GÜNDOGARYŇ GÖWHERLERI
15.07.2022

Türkmen-özbek halky, şäherdir kentler, Goňşy hem dost ýaşap asyrlarboýy. Bir-birege goldaw medet beripdir, Bile sowup her bir baýramy-toýy.