EDEBIÝAT ÄLEMINDE


TEATR FESTIWALY — GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ ESERLERINI WASP EDÝÄR
24.05.2022

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda uzak möhletleýin nazarlamalar esasynda täzeçe

Zenanlaryň mümkinçilikleri giňeldilýär
17.05.2022

Adamyň durmuşda ilkinji duýýan zady enäniň yssy mähri. Ene mähri siňip ulalyp, kemala gelen adam, ýaşynyň näçeligine garamazdan, nirede bolsa-da şol mähribanlygy küýseýär.

Köňle melhem owazlar
09.05.2022

Aýdym-saz sungaty hemişe-de ynsanlara ruhy goldaw bermek wezipesini ýerine ýetirip gelipdir. Aýdymlary, sazlary döredýänler-de, olary diňleýänler-de ol eserlerden göwünlerine melhem tapýarlar.

Bedewlerimiz şöhratymyz-şanymyz
21.04.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen medeniýeti, sungaty, edebiýaty hem bagtyýar döwrümize laýyk ajaýyp eserler bilen baýlaşýar.

Türkmeniň uçar ganaty
18.04.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşynda belent sepgitlere ýetilip, ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylýar.

ÝÖRELGÄMIZ — SAGDYN DURMUŞ
08.04.2022

Ajaýyp zamanamyzda ähli ugurlarda bolşy ýaly, saglyk ulgamynda-da asyrlara barabar işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň täze taryhynyň

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn
04.04.2022

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň aýlaryň iň mübäregi hasaplan, tarypyny ýetiren Oraza aýy ýetip geldi.

HOŞ HABARYŇ JOŞGUNY
01.04.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ilkinji günlerinden ýurdumyza hoş habarlary alyp geldi.

Nowruz gelende
18.03.2022

Türkmeniň sährasy gelýär heýjana, Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende. Tebigat beslenmiş läle-reýhana, Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

«Gülälekler»
04.03.2022

Bahara «Zeminiň ýylgyryşy» diýýärler. Baglarda agaçlar pyntyk ýaryp, täzeden döreýiş döwrüni başdan geçirýän tebigatyň ýaşyl ýalkymynda ýene bir täze sahypa ýazylyp başlanýar. Giň ýaýylyp ýatan sähralar, gür baglar, dag-dereler ýaşyl