EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Üzärligiň dermanlyk ähmiýeti
27.11.2020

Üzärlik türkmen halk tebipçiliginde we ylmy lukmançylygynda tebigy derman serişdesi hökmünde ulanylýar. Halkymyzyň täze jaýa göçmek, gelin

Ýüreklere barýan dostluk ýollary
26.11.2020

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her güni bizi hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna hasda ýakynlaşdyrýar.

Behişdi bedewler buýsanjymyzdyr
25.11.2020

Türkmeni älem içre tanadýan milli şaý-seplerimiz, halylarymyz, milli saz guralymyz bolan dutarymyz bilen bir hatarda, behişdi bedewlerimiz hem özüniň ýyndamlygy

Bitaraplygyň mekanydyr, Türkmenistan!
24.11.2020

Şükür, Taňry nazar salan parahat zeminim bardyr, Dost-dogana güler ýüzli, myhmansöýer ilim bardyr, Arkadagym bilen bu gün ulus-iller bagta ýardyr, Tarypyny ýazsam dörär şygyr, goşgy, gazal, dessan, Bitaraplygyň mekanydyr, eziz Diýar Türkmenistan!

Sungatyň çeper keşbi
23.11.2020

Şu ýylyň 29-njy oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň

Hemişelik bitaraplyk - döwletliligiň binýady
20.11.2020

Şu ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegini bellemek gerek. Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda we daşary

Milli lybasym —gymmatly mirasym
19.11.2020

Ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz kämil derejedäki amaly-haşam sungatyny, şol sanda gözellikden hem mähremlikden gözbaş alan milli lybaslary döredip

Türkmenistan, eziz Watan — Bitarap
18.11.2020

Berkarar döwletde ajaýyp zaman, Türkmenistan, eziz Watan — Bitarap. Eşretli döwranda illerim aman, Türkmenistan, eziz Watan — Bitarap.

Depämiň täji tahýa
17.11.2020

Çeper elli gelin-gyzlarymyzyň asyrlaryň dowamynda çeken keşdeleridir gaýan gaýmalary, dokan halylarydyr ketenileri bütin dünýäni haýrana goýýar.

Belent ykrarnama
16.11.2020

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 185 döwletiň goldamagynda BMG- niň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisiniň degişli Kararnamasy bilen Türkmenistan hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi.