EDEBIÝAT ÄLEMINDE


ŞATLYKLY PURSATLARA BESLENÝÄN BAÝRAMÇYLYK
01.09.2022

Bilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze—2022—2023-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde, ýagny 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar.

Magtymguly Pyragy
19.08.2022

Şahyr bolup, alym bolup, halk bolup

MILLI SENET, KÄMIL SUNGAT
02.08.2022

Türkmen halky taryhyň dürli döwürlerinde milli gymmatlyklaryň naýbaşy nusgalaryny döredip, adamzat nesline miras goýan halklaryň biridir. Şolaryň hatarynda keşdeçilik sungaty hem mynasyp orun eýeleýär.

Gadymdan galan nusgalar
26.07.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň taryhy geçmişi çuňňur öwrenilýär hem-de halkymyz edebi-ruhy gymmatlyklarymyza eýe bolýar.

YKBAL HÜNJÜSI
18.07.2022

Biz durmuşyň gyzgalaňly jümmüşinde ýaşaýarys. Durmuş ummanyna aralaşdygymyzça, ol bizden has kämilleşmegi, öwrenmegi, ukyp-başarnykly bolmagymyzy talap edýär. Biz bolsa durmuşyň talaplaryndan boýun syndyryp bilmeýäris.

GÜNDOGARYŇ GÖWHERLERI
15.07.2022

Türkmen-özbek halky, şäherdir kentler, Goňşy hem dost ýaşap asyrlarboýy. Bir-birege goldaw medet beripdir, Bile sowup her bir baýramy-toýy.

SURAT
14.07.2022

Suratyň adam ykbalyna şeýle ýiti täsir edip biljekdigine Aýlynyň ynanasy gelmedi. Bälçiklikdir öýdüp goýberen hatasy welin, «hemmesi özüňden» diýip, ýakasyny goýberenokdy. Wyždanynyň öňünde ol näler özüni aklasy geldi.

HALALLYGYŇ BAÝRAMY
08.07.2022

Halkymyz Gurban baýramy bilen baglanyşykly dürli dessurlary, ynançlary döredipdirler. Olaryň biri-de Gurban baýramynyň ilkinji gününde säher bilen gurban şor edip, täze lybas geýmekdir.

BEZEGLIDERÄNIŇ TÄSINLIKLERI
06.07.2022

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmen medeniýeti» atly kitabynda Bezeglideräniň suratynyň ýerleşdirilmegi we gadymy atababalarymyzyň dag gowaklarynda, gaýalarda galdyran taryhy yzlarynyň tutuş adamzadyň şöhratly geçmişini öwrenmekde iň¬ňän

«Erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy»
06.07.2022

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan — abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy» atly kitabynda: «Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň türkmen halkynyň özbaş¬dak berkarar döwletli bolmagy baradaky arzuwlary bu gün hasyl boldy» diýilýär.