EDEBIÝAT ÄLEMINDE


BEZEGLIDERÄNIŇ TÄSINLIKLERI
06.07.2022

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmen medeniýeti» atly kitabynda Bezeglideräniň suratynyň ýerleşdirilmegi we gadymy atababalarymyzyň dag gowaklarynda, gaýalarda galdyran taryhy yzlarynyň tutuş adamzadyň şöhratly geçmişini öwrenmekde iň¬ňän

«Erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy»
06.07.2022

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan — abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy» atly kitabynda: «Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň türkmen halkynyň özbaş¬dak berkarar döwletli bolmagy baradaky arzuwlary bu gün hasyl boldy» diýilýär.

Sungaty öwrenijileriň ýeňijileri aýan edildi
27.06.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda türkmen şekillendiriş sungatyny ösdürmekde birnäçe işler amala aşyrylýar.

ÝAŞLAR — ÝURDUŇ GELJEGI
10.06.2022

Halkymyzyň köňül şygaryna öwrülen hormatly Prezidentimiziň: «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen parasatly jümleleri ýaşlaryň Watanymyza bolan söýgüsini has-da artdyrýar.

Owadan eller kyssa
07.06.2022

Jahan özünde dörän ýagdaýyň soňunyň gam-gussa batyrjakdygy hakda ýatsa-tursa hiç oýlanmady. Oňa pitiwa etmän, geldi-geçer garady. Okuwy bilen gümra boldy. Jahan Türkmen döwlet uniwersitetiniň birinji ýyllyk talyby.

DAŞKY GURŞAWYŇ ABADANÇYLYGY
06.06.2022

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet we dünýä ähmiýetli alyp barýan işlerinde ekologiýa abadançylygyna, tebigy baýlyklarymyzyň, gözelliklerimiziň goralyp saklanmagyna uly ähmiýet berilýär.

WELOSPORT: tebigat bilen sazlaşyk
03.06.2022

Welosipediň döreýiş taryhyna gysgaça ser salsak, 200 ýyldan gowrak wagt mundan öň, ýagny 1817-nji ýylda welosiped oýlanyp tapyldy diýlip çaklanylýar. Ol häzirki kämil görnüşine gelýänçä, dürli ýyllarda dürli görnüşlerde bolupdyr.

TÜRKMEN HALYSY — GÖZELLIGIŇ NUSGASY
27.05.2022

Türkmen zenanlarynyň on barmagynyň hünäri bilen dörän, yhlasy bilen nepislige ýeten, ýürekleriniň ýyly mähri siňen türkmen halysy deňsiz-taýsyz kämillige ýeten sungata öwrüldi.

Mermer şäher, merjen şäher, Aşgabat!
25.05.2022

Şöhlesi düşüp dur çar ýana Günüň, Burk urýan hoş ysy gelip dur gülüň, Şeýle bir nurana, gözel her günüň, Mermer şäher, merjen şäher, Aşgabat!

TEATR FESTIWALY — GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ ESERLERINI WASP EDÝÄR
24.05.2022

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda uzak möhletleýin nazarlamalar esasynda täzeçe