EDEBIÝAT ÄLEMINDE


AŞGABADYŇ WASPY IÇRE AJAP MUKAM — «GARAGUM»
23.11.2021

Watanyň giň ýaýlasyndan alypdyr tylla nury, Sünnälenen keşbi göýä dutaryň goşa tary, Çagyryp dur gursagynda ýagşylyk, söýgi bary, Myhmanyna hoş sapaly, jennet mekan — «Garagum», Aşgabadyň waspy içre ajap mukam — «Garagum»,

BINAGÄRLIKDE TARYHY ÖWÜŞGINLER
04.11.2021

Türkmenistanyň çäginde geçmişden biziň günlerimize çenli saklanyp galan ajaýyp binagärlik ýadygärlikleri juda köpdür. Ol ýadygärlikler özüniň gaýtalanmajak, ajaýyp gurluşy hem-de bezeg aýratynlyklary bilen göreni haýran galdyrýar.

Akyldar şahyryň döredijilik älemi
01.11.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe edebi mirasymyzy öwrenmek, milli medeniýetimizi ösdürmek barada uly tagallalar edýär.

Pyragy
27.10.2021

Şahyr atam söz akabaň dowamdyr, Pähimleriň gursagymda dogamdyr. Beýik Garaşsyzlyk-eziz howandar Galdyrmyş tirsegne, ruhuň Pyragy.м

ÝURDUŇ BEÝIK GELJEGI
22.10.2021

Ýaş nesil döwlet derejesinde aýratyn üns-alada bilen gurşalyp, olaryň ruhy hem beden taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Muňa bilim ulgamynda öňe sürülýän täzeçillikleriň mysalynda aýdyň göz ýetirmek

«EKSPO — 2020»: dostluk, hyzmatdaşlyk, rowaçlyk
18.10.2021

Häzirki zaman dünýäsinde döwletler özara medeni-ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklary pugtalandyrmak bilen bir hatarda, ykdysady we söwda ulgamyndaky hyzmatdaşlygy hem ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýärler. Bazar gatnaşyklarynyň

Türkmen keçesi
13.10.2021

Garaşsyzlyk ýyllarynda milli ýörelgämiziň täzeden dikeldilmegi bilen türkmen halkynyň baý mirasy täze öwüşgine eýe boldy. Şeýlelikde taryhyň sahypalarynda hemişelik yz goýan pederlerimiziň şöhratly ýoly milli mirasymyzda

BU GÜN BAÝRAM, BU GÜN TOÝ
28.09.2021

Bu gün baýram, bu gün toý, Garaşsyzlyk berkarar, Otuz ýyllyk ak ýollar ertirmize ygtybar, Parahat Watanymda ýaşaýyşyň görki bar, Toýlar beslenen çar ýan, Günleri bagta barýan, Arkadagyň ak ýoly dünýä barýan gülüstan.

GARAŞSYZLYK HAKYNDA BALLADA
21.09.2021

Garaşsyzlyk — halkymyzyň hasyl bolan wysaly, Garaşsyzlyk — bagtymyzyň dünýä dolan nyşany, Garaşsyzlyk — goja dünýäň çykaran dürs hasaby, Garaşsyzlyk — ak ykbalyň çözülen dürs mysaly.

DÖWLETLILIK DERGÄHI
17.09.2021

Döwlet münberi toplumynyň açylyş dabarasynda kalba dolan duýgular