EDEBIÝAT ÄLEMINDE


ALABAÝLY NAGYŞLAR DÜNÝÄ ÝAŇ SALÝAR
20.01.2022

Gahryman Arkadagymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 7-nji ýanwaryndan, bu şanly ýylymyzda sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler

Täze ýyl arzuwlary
04.01.2022

Bu gün arzuwym köp Täze ýylmyza, Päk zähmetde halal-haýyr ýyl bolsun! Gapymyzdan dostlar girsin ýylgyra, Toýlarda märeke — ýygyn ýyl bolsun!

HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
29.12.2021

Berkarar döwletde ajap döwrümiz Halkyň Arkadagly zamanasy bu. Arş deňinde ganat kakýar göwnümiz Halkyň Arkadagly zamanasy bu.

ARKADAGYŇ GOŞGULARY GÖÝÄ OWAZ ÝALYDYR
16.12.2021

Ýüregi hoş kelam istän ynsanlara söhbet bu! Parahatlyk küýseginde ýörenlere söýget bu! Çyn goşgular, ine, şeýdip döreýändir, sungat bu!

AŞGABADYŇ WASPY IÇRE AJAP MUKAM — «GARAGUM»
23.11.2021

Watanyň giň ýaýlasyndan alypdyr tylla nury, Sünnälenen keşbi göýä dutaryň goşa tary, Çagyryp dur gursagynda ýagşylyk, söýgi bary, Myhmanyna hoş sapaly, jennet mekan — «Garagum», Aşgabadyň waspy içre ajap mukam — «Garagum»,

BINAGÄRLIKDE TARYHY ÖWÜŞGINLER
04.11.2021

Türkmenistanyň çäginde geçmişden biziň günlerimize çenli saklanyp galan ajaýyp binagärlik ýadygärlikleri juda köpdür. Ol ýadygärlikler özüniň gaýtalanmajak, ajaýyp gurluşy hem-de bezeg aýratynlyklary bilen göreni haýran galdyrýar.

Akyldar şahyryň döredijilik älemi
01.11.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe edebi mirasymyzy öwrenmek, milli medeniýetimizi ösdürmek barada uly tagallalar edýär.

Pyragy
27.10.2021

Şahyr atam söz akabaň dowamdyr, Pähimleriň gursagymda dogamdyr. Beýik Garaşsyzlyk-eziz howandar Galdyrmyş tirsegne, ruhuň Pyragy.м

ÝURDUŇ BEÝIK GELJEGI
22.10.2021

Ýaş nesil döwlet derejesinde aýratyn üns-alada bilen gurşalyp, olaryň ruhy hem beden taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Muňa bilim ulgamynda öňe sürülýän täzeçillikleriň mysalynda aýdyň göz ýetirmek

«EKSPO — 2020»: dostluk, hyzmatdaşlyk, rowaçlyk
18.10.2021

Häzirki zaman dünýäsinde döwletler özara medeni-ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklary pugtalandyrmak bilen bir hatarda, ykdysady we söwda ulgamyndaky hyzmatdaşlygy hem ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýärler. Bazar gatnaşyklarynyň