EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Milli ýörelgelerimiziň sarpalanylyşy
18.09.2020

Milli mirasyň waspy bilen ynsanperwerligiň türkmen nusgasyny äleme ýaýýan hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň neşir edilmegi ...

Bilbil owazly aýdymçy
17.09.2020

Hormatly Prezidentimiziň: «Biziň ýurdumyzda türkmen bagşylarynyň zehinine, ýerine ýetirijilik ussatlygyna, olaryň çalýan sazlaryna we aýdýan aýdymlaryna aýratyn hormat goýulýandygyny ...

Garaşsyz Türkmenistan — jenneti mekan
16.09.2020

Mälim bolşy ýaly, 1991-nji ýylda Garaşsyzlygyny alan ýurdumyz özüniň saýlap alan we şöhratly pederlerimiziň Watany, parahatçylygy, ylalaşygy hem-de milletiň bitewüligini goramak ýaly köp asyrlyk arzuwlarynyň ...

Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum
15.09.2020

Ata Watan Türkmenistan Diýarym, Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum. Seni meşhur etdi Hak Howandarym, Garaşsyz hem baky Bitarap ýurdum.

Arkadagly Garaşsyz Diýar
14.09.2020

Özbaşdak döwletli ýurdum erkana, Jenneti mekanda iller bagtyýar. Bu gün öňküsinden has-da görkana, Eziz Arkadagly Garaşsyz Diýar.

Saz äleminde ýaş sazanda
11.09.2020

Şamyrat Gurbannepesow 1927-nji ýylyň güýz aýlary Baharly topragynyň gadymy Durun obasynda dünýä inýär. Şamyradyň kakasy Gurbannepes daýhançylyk bilen meşgul bolupdyr.

Täze kitap — täze dünýä
10.09.2020

Halkymyzda täze kitabyň dünýäňe üýtgeşik täsir edýän ýakymynyň bardygy dogrusynda aýratyn nygtalyp aýdylýar. Ol aýtgylar her birimiziň ýüregimize ornap...

Berkararlygyň berk binýady
09.09.2020

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz indi ýigrimi dokuz ýyl bäri dünýäniň çalt ösýän, asuda, parahat döwleti hökmünde özüniň täze taryhynyň şöhratly ýoluny dowam etdirip gelýär.

Ýekegowagyň taryhy
08.09.2020

Biziň Watanymyz – Türkmenistan tebigy, medeni we taryhy ýadygärliklere örän baý ýurtdyr. Täsin ýadygärlikleriň biri Türkmenistanyň günorta serhetinde,

Täze kitabyňyz üçin sag boluň, eziz Arkadagymyz!
07.09.2020

Hormatly Prezidentimiz mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň şanly toýuna uly ruhubelentlik bilen barýan günlerimizde «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň ...