Muzeýler


Balkan welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Uzboý köçesi

Welaýatyň Balkanabat şäherinde ýerleşýän welaýat muzeýi ýerli sebitde muzeý işini amala aşyrmak boýunça döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirýär.

Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Türkmenistan, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, N.Andalyp şaýoly, jaý 25

Muzeýiň işiniň esasy maksatlarynda hem-de wezipelerinde taryhy, medeni ýadygärlikleriň, muzeý ähmiýetli gymmatlyklaryň hasabatyny ýöretmek...

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, jaý 30

Türkmenistanda muzeý işini ösdürmek we muzeýleriň halkymyzyň medeni durmuşyndaky ähmiýetini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzda muzeý işiniň...

„Gökdepe“ milli muzeýi

Ahal welaýaty, Gökdepe etraby, Gökdepe şäherçesi, Angarbaýew köçesi, jaý 4

Muzeýiň binasy 3 gatdan ybarat bolup, onuň 1-nji gatynda türkmenleriň durmuşy, etnografiýasy, Türkmenistanyň taryhy, Gökdepe söweşi bilen ...

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, S.Nyýazow şaýoly

Muzeý öz gaznasyndaky muzeý gymmatlyklaryny ylmy taýdan öwrenýär, olaryň ylmy beýanyny we pasportyny düzýär, şol gymmatlyklar bilen ...

Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Mary welaýaty, Mary şäheri, Gowşuthan köçesi, jaý 22

Muzeý ýerli şertlerde taryhy, medeni ýadygärlikleriň, muzeý ähmiýetli gymmatlyklaryň hasabatyny ýöretmek, gorap saklamak, öwrenmek...

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

Aşgabat şäheri, A.Nowaýy köçesi, jaý 88

Muzeý ak mermere bürenip, depesinde gögümtil gümmez bina edilendir. Bina üç gatdan ybarat bolup, birinji, ikinji gatynda muzeýiň ekspozisiýasy görkezilýär

Watan mukaddesligi muzeýi

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bekrewedäki Ýadygärlikler toplumy, Bekrewe ýoly, jaý 71/1

Watan mukaddesligi muzeýi medeni aň-bilim we ylmy-barlag edarasy bolmak bilen, ýurdumyzyň muzeý ulgamy babatdaky döwlet ...